Кафедра конституційного та міжнародного права
Про кафедру

Кафедра конституційного та міжнародного права

 

Кафедра конституційного та міжнародного права є структурним підрозділом інституту права та безпеки Одеського державного університету внутрішніх справ і здійснює підготовку фахівців за денною/заочною формою навчання першого та другого рівня вищої освіти, освітніх ступенів «бакалавр» та «магістр» за спеціальностями 081 «Право» та 262 «Правоохоронна діяльність».

 

Кафедра здійснює науково-дослідну роботу в рамках наукової теми: «Державотворення в Україні: проблеми та перспективи правового забезпечення». Науково-педагогічні працівники кафедри беруть активну участь у дослідженні питань теми науково-дослідної роботи кафедри, а також в ініціативних дослідженнях в межах особистих наукових інтересів.

 

Основні завдання діяльності кафедри конституційного та міжнародного права полягають:

 

  • в організації та здійсненні на належному науковому і методичному рівнях навчально-виховного процесу із державно-правових навчальних дисциплін з метою підготовки висококваліфікованих фахівців;

 

  • у виконанні наукових досліджень за профілем кафедри, підготовці науково-педагогічних кадрів і підвищенні їх кваліфікації;

 

  • у забезпеченні організаційної та проведенні виховної роботи зі здобувачами вищої освіти.

 

Ці завдання виконуються шляхом інтеграції теоретичного навчання і практичної підготовки, повного та ефективного застосування всіх елементів навчально-виховного процесу із використанням можливостей сучасних інформаційних технологій.

 

На кафедрі діє науковий студентський гурток «Конституціоналіст», діяльність якого спрямована на формування навичок науково-дослідної роботи, розширення кола наукових інтересів і підвищення рівня професійної підготовки здобувачів вищої освіти. У межах кафедральної науково-дослідної теми членами гуртка, під керівництвом науково-педагогічного складу кафедри, здійснюється наукова робота, що полягає у підготовці наукових статей, тез доповідей та участі у наукових конференціях.