Про кафедру

Кафедра мовної підготовки

 

Кафедру мовної підготовки було створено наказом ректора ОДУВС від 12.06.2019 №239 на базі кафедри іноземних мов (із 1995 року до 2002 року – кафедра українознавства та мовної підготовки) та кафедри українознавства (із 2002 року до 2008 року – кафедра державності України).

 

У різні роки структурні підрозділи, на базі яких утворено кафедру мовної підготовки, очолювали: кафедру українознавства та мовної підготовки – Н.В. Франчук, кафедру українознавства – доктор історичних наук, професор О.В. Гонтар, доктор історичних наук, професор С.А. Цвілюк, кафедру іноземних мов – кандидат філологічних наук, доцент О.М. Мітіна, кафедру мовної підготовки – доктор філологічних наук, професор Н.В. Петлюченко.

 

З 2020 року кафедру мовної підготовки очолює кандидат філологічних наук, доцент О.М. Ситько.

 

Кафедра мовної підготовки є структурним підрозділом факультету підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності і здійснює підготовку фахівців за денною/заочною формами навчання першого (бакалаврського), другого (магістерського) та третього (освітньо-наукового) рівнів вищої освіти за освітніми ступенями бакалавр, магістр, доктор філософії, спеціальностями 053 «Психологія», 081 «Право», 124 «Системний аналіз», 262 «Правоохоронна діяльність». 

 

Невід'ємним компонентом готовності правоохоронця до виконання службових обов'язків є, по-перше, володіння ним державною мовою як основною мовою професійного спілкування. По-друге, відкритість українського суспільства та активізація міжнародної допомоги у зв’язку зі збройною агресією, суттєво посилили значення іншомовної підготовки правоохоронців.

 

Усе це актуалізує необхідність пошуків таких перспективних технологій організації навчання державній та іноземній мовам, які були б максимально спрямовані на професійно-практичні інтереси майбутніх фахівців і передбачає виконання таких завдань:

 

- впровадження в освітній процес інноваційних технологій навчання, результатів сучасних наукових досліджень у сфері філології і методики викладання мов, на засадах компетентнісного підходу відповідно до вимог Закону України «Про вищу освіту»;

 

- формування україномовної та іншомовної компетенцій, зокрема засвоєння мовного матеріалу, розширення словникового запасу загальновживаної та спеціальної лексики; 

 

- формування психолінгвістичної готовності й підвищення мотивації до навчальної та майбутньої професійної діяльності державною та іноземними мовами;

 

- розвиток креативності, критичного мислення й уміння працювати в команді, здатності й готовності до спілкування з представниками різних культур;

 

- участь у розробленні та подальшій реалізація Дорожньої карти вдосконалення мовної підготовки у закладах вищої освіти, що здійснюють підготовку фахівців для МВС України, Національної гвардії України та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр внутрішніх справ України.

 

Науково-педагогічні працівники кафедри беруть активну участь у міжнародних, всеукраїнських та університетських наукових заходах: науково-практичних конференціях, круглих столах, міжквузівських наукових семінарах; проходять підвищення у вітчизняних і закордонних закладах вищої освіти. 

 

Здобувачі вищої освіти щорічно беруть участь у мовних конкурсах та олімпіадах: Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, Міжнародному конкурсі імені Петра Яцика, літературних вікторинах ««Мова єднає всіх», «Ім’я Шевченка стукає в серцях», конкурсах читців «Лунай, величне наше слово!», «Through the thorns to the stars», конкурсах есе.

 

Кафедрою мовної підготовки з метою покращання рівня володіння англійською мовою серед здобувачів вищої освіти було створено факультатив «Speaking Club». Мета, з якою створено Speaking Club, полягає в тому, щоб кожен здобувач освіти мав змогу потренувати свої комунікативні навички, відпрацьовуючи і закріплюючи вже наявні знання. 

 

На кафедрі функціонують курсантсько-студентські наукові гуртки: «Fascinating English» (керівник старший викладач кафедри Драпалюк К.І.) та «Джерело» (керівник професор кафедри Тягнирядно Є.В.). На засіданнях гуртків здобувачі вищої освіти поглиблюють свої знання з англійської та української мов, готують доповіді та презентації для виступів на конференціях, круглих столах, інших наукових заходах