Листи подяки

list-podyaka-oduvs 013415-122218 avtobiografiya-1 24  24  23
 22  21  20  18  17 14