Нові видання науковців ОДУВС

 

   

Замкова Я.В., Тетерятник Г.К. Законність та обгрунтованість рішень суду у стадії підготовчого провадження : монографія. Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022. 172 с.

 

Робота є одним із перших після прийняття КПК України 2012 року спеціальних комплексних досліджень, у якому вирішено наукове завдання щодо визначення генези та змісту процесуальних рішень суду у підготовчому провадженні, розкрито сутність понять законності, обгрунтованості і вмотивованості процесуальних рішень у цій стадії кримінального процесу, а також сформульовано науково обгрунтовані пропозиції, спрямовані на вдосконалення нормативного забезпечення правозастосовної діяльності у кримінальному провадженні.

    Діяльність уповноважених підрозділів Національної поліції України у сфері запобігання та протидії домашньому насильству : навч. посіб.Ч.1. Київ, 2020. 188 с.

 

Інформація, що представлена у частині 1 навчального посібника – це загальні засади запобігання і протидії домашньому насильству, зокрема: витоки, причини та наслідки домашнього насильства; міжнародні стандарти та національне законодавство у сфері запобігання та протидії домашньому насильству; коло суб’єктів запобігання та протидії домашньому насильству та особливості їх взаємодії; психологічні особливості постраждалих осіб та кривдників; особливості юридичної відповідальності за вчинення домашнього насильства.

 2_-1   Смоков С. М. Вилучення майна під час кримінального провадження : монографія / С. М. Смоков, А. В. Холостенко, Д. В. Лісніченко. – Одеса : видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2020. – 288 с.

 

В монографії досліджуються питання вилучення майна під час досудового розслідування, надається історичний аспект цієї проблематики. Акцентована увага на визначенні понятійного апарату. Розглянуті організаційно-тактичні особливості вилучення майна. Особливу увагу приділено порядку вилучення майна під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження та під час проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

 3_-1   Волошанівська Т. В. Засада забезпечення права на захист у кримінальному провадженні в контексті європейських стандартів справедливого судового розгляду : монографія / Т. В. Волошанівська. – Одеса, видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2020. – 270 с.

 

У монографії сформульовано та обґрунтовано концепцію сучасної трансформації права на захист у кримінальному провадженні відповідно до практики ЄСПЛ. Обгрунтовано доцільність розширення засади забезпечення підозрюваному, обвинуваченому права на захист шляхом внесення змін до КПК України.

     
 20210806_111457_page-0001   Теорія систем і системний аналіз: навчальний посібник / О .А. Балтовський, К.Ю. Ісмайлов, О.І. Сіфоров, Г.В. Форос, О.М. Заєць; за заг. ред. Балтовського О.А. – Одеса: РВВ ОДУВС, 2021. – 156 с.

 

В навчальному посібнику розглянуто найважливіші теоретичні та практичні питання теорії систем і системного аналізу, принципи, методи, методики і технології системного аналізу. Особливу увагу приділено кримінальному аналізу як складовій системного аналізу шляхом визначення тактичного, операційного та стратегічного рівнів. Посібник розрахований на здобувачів вищої освіти, вищих навчальних закладів спеціальності «Системний аналіз», та може бути корисний викладачам, аспірантам та всім, хто цікавиться системним, кримінальним аналізом та інформаційно-аналітичним забезпеченням.

     
     
 

Поліцейська юрисдикція в умовах воєнного стану : монографія / за заг. ред. Д. В. Швеця, М. О. Семенишина. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2022. 552 с.

 

У монографії представлено системне наукове дослідження організаційно-тактичних засад поліцейської юрисдикції, здійснено кримінологічний аналіз кримінальних правопорушень в Україні, запропоновані шляхи вдосконалення системи запобігання злочинності в умовах воєнного стану, охарактеризовано особливості правової діяльності працівників поліції у виявленні та розкритті злочинів, акцентовано увагу на особливостях правової кваліфікації та розслідування злочинів в умовах воєнного стану, охарактеризовано особливості превентивної діяльності поліцейських  в умовах воєнного стану, розглянуто питання забезпечення та захисту прав дитини в умовах воєнного стану, названі складові безпеки працівників Національної поліції України в умовах воєнного стану.

 

Кісіль З. Р., Швець Д.В., Кобко Є.В. Адміністративне право : навч. посіб. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2022. 934 с.

У навчальному посібнику подано повний курс адміністративного права. За основу взято теоретичні положення та практику діяльності публічної адміністрації, що відповідає цінностям людиноцентристської теорії, коли публічна адміністрація має якнайповніше задовольняти права, свободи й законні інтереси приватних осіб відповідно до цінностей ЄС. Розкривається зміст норм Загальної та Особливої частин адміністративного права України. У загальній частині поєднано нормативний матеріал і теоретичні положення, що розкривають сутність публічного управління, його співвідношення з державним управлінням: розглядається поняття адміністративного права, адміністративно-правовий статус його суб’єктів, зміст адміністративного процесу. В Особливій частині розглядається питання виконавчо-розпорядчої діяльності органів виконавчої влади в адміністративно-політичній і економічній сферах, соціально-культурного будівництва, а також забезпечення законності державному управлінні.

 

 

Підготовка до єдиного державного кваліфікаційного іспиту за спеціальністю 081 «Право» на другому (магістерському) рівні вищої освіти : навч. посіб. / за заг. ред. С.Г. Брателя. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2022. 242 с.

Навчальний посібник підготовлено відповідно до програми єдиного державного кваліфікаційного іспиту за спеціальностями 081 «Право» та 293 «Міжнародне право» на другому (магістерському) рівні вищої освіти, що затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 08 жовтня 2021 року № 1076.

 

 

Кісіль З. Р., Швець Д. В. Психологія управління: навч. посіб. Суми: ПФ «Видавництво «Університетська книга»», 2022. 648 с.

У навчальному посібнику розглядаються основи психологічних знань сто­совно управління організаціями, аналізуються різні психологічні концепції, теорії і моделі, покликані підвищити ефективність управління організаціями, наводиться великий емпіричний матеріал.

Запропоновано психоінформативні засади менеджменту, проаналізовано зміст соціально-психологічної роботи сучасного управлінця з урахуванням тенден­цій до групової самоорганізації та психологічних особливостей управління. З використанням методологічного апарату синергетики представлено сучасні досягнення в психології управління, що ґрунтуються на соціоінтеграції, психоінформатиці, конфліктології, гештальтпсихології, біхевіоризмі, психотерапії.

 

Банк як суб’єкт запобігання кримінальним правопорушенням: навч. посіб. / Колб О.Г. та ін.; за заг. ред. В. Я. Конопельського та О. Г. Колба. Одеса: Одеський державний університет внутрішніх справ, 2022. 216с.

У даному навчальному посібнику здійснено кримінологічну характеристику кримінальних правопорушень, що вчиняються у банківській системі України, а також розроблені науково обгрунтовані заходи, спрямовані на усунення існуючих у зв’язку з цим проблем.

Особлива увагу приділена питанням, що стосуються удосконалення загально-соціального, спеціально-кримінологічного та індивідуального запобігання суспільно небезпечним діянням у сфері функціонування банків України, а також взаємодії цих установ з іншими суб’єктами запобіжної діяльності, включаючи й міжнародно-правового спрямування.

 

 

Биков І. О. Українська митниця та стандарти ЄС (адміністративно-правове дослідження) : монографія. Одеса : Видавництво «Юридика», 2023. 224 с.

Монографія присвячена дослідженню комплексної адміністративно-правової концепції сприйняття та реалізації наближення митного законодавства України до стандартів ЄС. Запропоновано та обґрунтовано комплексну адміністративно-правову концепцію наближення національного митного законодавства до стандартів ЄС; визначено динаміку та запропоновано концепцію історичної періодизації процесу наближення національного митного законодавства до стандартів ЄС. Розкрито еволюційні та закономірні етапи процесу наближення митного законодавства України до стандартів ЄС; запропоновано розглядати тенденцію стандартизації національного митного законодавства, тобто його відповідність європейському стандарту митного законодавства, як його якісну міру та характеристику. Розглянуто європейські стандарти регулювання митних відносин; особливості європейського регіонального та двостороннього забезпечення, регулювання митних стандартів; основні напрямки наближення митного законодавства України до стандартів ЄС.

WPS Performance Station оптимизация пкклника