Нові видання науковців ОДУВС

   

Замкова Я.В., Тетерятник Г.К. Законність та обгрунтованість рішень суду у стадії підготовчого провадження : монографія. Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022. 172 с.

Робота є одним із перших після прийняття КПК України 2012 року спеціальних комплексних досліджень, у якому вирішено наукове завдання щодо визначення генези та змісту процесуальних рішень суду у підготовчому провадженні, розкрито сутність понять законності, обгрунтованості і вмотивованості процесуальних рішень у цій стадії кримінального процесу, а також сформульовано науково обгрунтовані пропозиції, спрямовані на вдосконалення нормативного забезпечення правозастосовної діяльності у кримінальному провадженні.

    Діяльність уповноважених підрозділів Національної поліції України у сфері запобігання та протидії домашньому насильству : навч. посіб.Ч.1. Київ, 2020. 188 с.

Інформація, що представлена у частині 1 навчального посібника – це загальні засади запобігання і протидії домашньому насильству, зокрема: витоки, причини та наслідки домашнього насильства; міжнародні стандарти та національне законодавство у сфері запобігання та протидії домашньому насильству; коло суб’єктів запобігання та протидії домашньому насильству та особливості їх взаємодії; психологічні особливості постраждалих осіб та кривдників; особливості юридичної відповідальності за вчинення домашнього насильства.

 2_-1   Смоков С. М. Вилучення майна під час кримінального провадження : монографія / С. М. Смоков, А. В. Холостенко, Д. В. Лісніченко. – Одеса : видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2020. – 288 с.

В монографії досліджуються питання вилучення майна під час досудового розслідування, надається історичний аспект цієї проблематики. Акцентована увага на визначенні понятійного апарату. Розглянуті організаційно-тактичні особливості вилучення майна. Особливу увагу приділено порядку вилучення майна під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження та під час проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

 3_-1   Волошанівська Т. В. Засада забезпечення права на захист у кримінальному провадженні в контексті європейських стандартів справедливого судового розгляду : монографія / Т. В. Волошанівська. – Одеса, видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2020. – 270 с.

У монографії сформульовано та обґрунтовано концепцію сучасної трансформації права на захист у кримінальному провадженні відповідно до практики ЄСПЛ. Обгрунтовано доцільність розширення засади забезпечення підозрюваному, обвинуваченому права на захист шляхом внесення змін до КПК України.

oblozhka-rezhim-2020   Режим секретності : навчальний посібник / С.В. Албул, С.О. Єгоров, Є.В. Поляков, І.Л. Форнальчук, Т.Г. Щурат; за заг. ред С.В. Албула. Одеса: ОДУВС, 2020. – 154 с. (Серія: Теорія і практика ОРД).

В навчальному посібнику на основі теоретичного аналізу, узагальнень нормативно-правових актів розкрито основні питання забезпечення режиму секретності в органах і підрозділах Національної поліції України; надано методичні рекомендації щодо проведення семінарських занять та самостійної роботи.

Посібник буде корисним для працівників Національної поліції України, викладачів та здобувачів вищої освіти.

     
 20210806_111510_page-0001   Тарасенко В.Є., Поліщук О.В. Перевірка відомостей про кримінальні правопорушення до внесення їх в ЄРДР: науково-практичний посібник. – Одеса, 2020. – 103 с.

У науково-практичному посібнику на підставі теоретичних узагальнень та результатів практики автори пропонують шляхи розв’язання низки проблем, пов’язаних з перевіркою відомостей про кримінальні правопорушення, які виникають до початку досудового розслідування та обгрунтовують необхідність внесення змін та доповнень до діючого кримінального процесуального законодавства.

 20210806_111457_page-0001   Теорія систем і системний аналіз: навчальний посібник / О .А. Балтовський, К.Ю. Ісмайлов, О.І. Сіфоров, Г.В. Форос, О.М. Заєць; за заг. ред. Балтовського О.А. – Одеса: РВВ ОДУВС, 2021. – 156 с.

В навчальному посібнику розглянуто найважливіші теоретичні та практичні питання теорії систем і системного аналізу, принципи, методи, методики і технології системного аналізу. Особливу увагу приділено кримінальному аналізу як складовій системного аналізу шляхом визначення тактичного, операційного та стратегічного рівнів. Посібник розрахований на здобувачів вищої освіти, вищих навчальних закладів спеціальності «Системний аналіз», та може бути корисний викладачам, аспірантам та всім, хто цікавиться системним, кримінальним аналізом та інформаційно-аналітичним забезпеченням.

     
 20210927_102050_page-0001   Міжнародний захист прав людини: навчально-методичний посіб­ник / уклад. Юрченко М. М., Костова Н. І. – Одеса: ОДУВС, 2021.- 110 с.

У навчально-методичному посібнику містяться матеріали, що сприяють вивченню навчальної дисципліни «Міжнародний захист прав людини». Навчально-методичний посібник містить програму навчальної дисципліни з методичними вказівками за кожною темою, планами практичних занять та завданнями для самостійної роботи. У посібнику наведено перелік рекомендованої літератури, яку необхідно використову­вати студентам при підготовці до практичних, семінарських занять та заліку.

     
   

Методичні рекомендації щодо проведення занять з використанням спеціалізованого навчального полігону «Інтерактивна класна кімната» /О.В. Ковальова, М.В. Корнієнко. Одеса: РВВ ОДУВС, 2021, 162 с.

Методичні рекомендації розроблені з метою підвищення якості практичної складової освітнього процесу. Методичні рекомендації будуть корисними для науково-педагогічного складу Одеського державного університету внутрішніх справ та практичних працівників Національної поліції України, які проводять заняття з використанням спеціалізованого навчального полігону «Інтерактивна класна кімната».

    Соціально-гуманітарні пріоритети правоохоронної діяльності у контексті реформаційних процесів в Україні: кол. Монографія / О.Я. Надибська та ін. Одеса: РВВ ОДУВС, 2021. 240 с.

Монографія є комплексним дослідженням актуальної проблеми підвищення престижності служби вправоохоронних органах, створенням позитивного іміджу працівника поліції. Монографія спрямована на забезпечення матеріалом для поглибленого вивчення та розуміння гуманітарних пріоритетів правоохоронної діяльності у контексті реформаційних процесів в Україні як прогресивної, демократичної та сучасної держави. В монографії надано певні теоретичні та практичні роз’яснення працівникам керівної ланки правоохоронних органів щодо налагодження виховної роботи з підлеглими, які взаємодіють з громадськістю. Матеріали, викладені у монографії, можуть бути використані в роботі правоохоронних органів, а також закладами освіти, які спрямовані на підготовку кадрів для правоохоронних органів.

WPS Performance Station оптимизация пкклника