Навчально-методична робота

Кафедра забезпечує викладання наступних навчальних дисциплін:

Освітній ступінь «бакалавр»

  1. Конституційне право.
  2. Міжнародне право.
  3. Міжнародний захист прав людини.
  4. Порівняльне конституційне право.

Освітній ступінь «магістр»

  1. Актуальні проблеми міжнародного приватного права.
  2. Право Європейського союзу.
  3. Нормотворча діяльність
  4. Застосування стандартів Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод

Вищезазначені навчальні дисципліни забезпечені навчально-методичними комплексами, зміст яких включає: навчальну та робочу програму навчальної дисципліни, тематичні плани, методичні рекомендації та плани семінарських занять, методичні рекомендації для підготовки до заліків, екзаменів та перелік питань для поточного і підсумкового контролю, тестові завдання для самоконтролю й підсумкового контролю та мультимедійне презентаційне забезпечення.

З метою формування правової свідомості та правової культури у майбутніх фахівців та надання якісних знань, науково-педагогічний склад кафедри постійно працює над забезпеченням навчального процесу сучасноюметодичною та навчальною літературою з навчальних дисциплінзакріплених за кафедрою.

Науково-педагогічний склад кафедри постійно працює над вдосконаленням своєї педагогічної майстерності, проходить стажування та курси підвищення кваліфікації в інших закладах вищої освіти.

Науково-педагогічним складом кафедри постійно впроваджуються сучасні інноваційні форми навчання.

До проведення навчальних занять науково-педагогічним складом кафедри залучаються практичні працівники-юристи з метою якісної підготовки фахівців за спеціальностями «Право» та «Правоохоронна діяльність».

яндекс.директезанавески рулонные