Кафедра професійних та спеціальних дисциплін

Навчально-методична робота кафедри професійних та спеціальних дисциплін спрямована на методичне забезпечення й удосконалення існуючих форм і видів занять зі здобувачами вищої освіти на Хекрсонському факультеті.

 

Серед основних напрямів такої роботи можна визначити:

 

– створення навчально-методичних комплексів з дисциплін у відповідності із сучасними вимогами до рівня підготовки фахівців;

 

– організація системи підвищення педагогічної майстерності науково-педагогічного персоналу кафедри;

 

– аналіз забезпечення навчального процесу навчально-методичною літературою, формування поточних планів видання підручників, навчальних і методичних посібників тощо;

 

– вивчення, узагальнення й поширення позитивного досвіду навчально-методичної роботи, передових прийомів і методів проведення навчальних занять та організаційних форм навчання.

 

Кафедрою здійснюється викладання 61 навчальної дисципліни для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальностями 081 «Право» та 262 «Правоохоронна діяльність

 

Вищевказані дисципліни кафедри забезпечені відповідними навчально-методичними комплексами.

 

В процесі своєї роботи науково-педагогічний персонал кафедри використовують новітні навчальні технології для проведення лекцій, семінарських та практичних занять з максимальною орієнтацією на розвиток у здобувачів вищої освіти критичного мислення, активізацію їх самостійної роботи, з урахування викликів та специфіки роботи в правоохоронній сфері зумовленими воєнним станом в Україні, чому позитивно сприяє як міжнародний, так і практичний досвід викладачів кафедри.

 

Активне впровадження у навчальний процес практичних форм розв’язання проблемних ситуацій, ділових ігор, проведення тренінгів із складання процесуальних документів, вирішення практичних завдань, робота в ЄРДР і ЄДРСР, на криміналістичному полігоні та у залі судових засідань являється запорукою отримання здобувачами вищої освіти необхідних професійних знань та умінь, розвитку практичних навичок наукового мислення нагально необхідні у їх подальшій професійної діяльності, у тому числі в процесі документування воєнних (Міжнародних) злочинів.

Перелік навчальних дисциплін, які викладаються на кафедрі професійних та спеціальних дисциплін Херсонського факультету ОДУВС у 2023-2024 навчальному році

Переглянути більше