Інформація для абітурієнта

Додаток до Правил прийому на навчання для здобуття вищої освіти в ОДУВС у 2024 році

 

Порядок прийому для здобуття вищої освіти в Одеському державному університеті внутрішніх справ осіб, які проживають на територіях, де неможливо забезпечити виконання стандартів освіти України та/або стабільний освітній процес

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛЖЕННЯ

 

1. Цей Порядок розроблений відповідно до абзацу п’ятого частини четвертої статті 44 Закону України «Про вищу освіту», наказу Міністерства освіти і науки України від 01.03.2021 № 271 «Про затвердження Порядку прийому для здобуття вищої, фахової перед вищої та професійної (професійно-технічної) освіти осіб, які проживають на територіях, де неможливо забезпечити виконання стандартів освіти України та/або стабільний освітній процес», наказу Міністерства освіти і науки України від 06.03.2024 № 266 «Про затвердження Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2024 році», визначає особливості отримання документів про загальну середню освіту та особливі умови прийому для здобуття вищої освіти в Одеському державному університеті внутрішніх справ (далі - ОДУВС) особами, які проживають на територіях, де неможливо забезпечити виконання стандартів освіти України та/або стабільний освітній процес, із наданням можливості вступати у межах встановлених квот прийому до ОДУВС.

 

2. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:

 

заявник – особа, яка: 

 

- після 20 лютого 2024 року завершила здобуття повної загальної середньої освіти в закладі освіти на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя;

 

- після 07 квітня 2014 року завершила здобуття повної загальної середньої освіти на окремих територіях України, що входять до складу Донецької та Луганської областей, що є окупованими Російською Федерацією (у тому числі окупаційною адміністрацією Російської Федерації).

 

Проживає на зазначених територіях або на території населених пунктів на лінії зіткнення відповідно до Переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та Переліку населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення, затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2014 року № 1085-р (у редакції розпорядження Кабінету Міністрів України від 08 листопада 2018 року № 79-р) в населених пунктах, віднесених до території активних бойових дій станом на 01 липня 2023 року або тимчасово окупованих Російською Федерацією територій України, або територій, тимчасова окупація яких Російською Федерацією завершилась після 01 вересня 2022 року (далі території, де неможливо забезпечити виконання стандартів освіти України та/або стабільний освітній процес), і отримала документ про повну загальну середню освіту в інших адміністративно-територіальних одиницях України за екстернатною або дистанційною формою здобуття освіти;

 

- освітня декларація (далі - декларація) – документ, який містить інформацію щодо здобуття результатів навчання та проходження періодів навчання за курс загальної середньої освіти на територіях, де неможливо забезпечити виконання стандартів освіти України та/або стабільний освітній процес, а також дані про особу, яка подає заяву на проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації. Декларація заповнюється за формою згідно з додатком 1 «Порядку прийому для здобуття вищої, фахової перед вищої та професійної (професійно-технічної) освіти осіб, які проживають на територіях, де неможливо забезпечити виконання стандартів освіти України та/або стабільний освітній процес» затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 01.03.2021 № 271, та підписується заявником особисто;

 

У цьому Порядку термін «тимчасово окупована територія України» вживається в значенні, наведеному в Законі України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України».

 

Цей Порядок поширюється також на осіб, які переселилися з зазначених територій після 01 січня 2024 року.

 

3. Цей Порядок визначає особливі умови проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації і прийому для здобуття вищої освіти таких категорій заявників, які вступають для здобуття освіти на відповідному рівні вперше:

 

громадяни України, які проживають на територіях, вказаних у пункті 2 цього розділу;

іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту, та особи, яким надано статус закордонного українця, які перебувають в Україні на законних підставах та проживають на територіях, вказаних у пункті 2 цього розділу.

 

4. Заявники мають право на:

 

- проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації;

 

- отримання документа державного зразка про повну загальну середню освіту;

 

- прийом до ОДУВС для здобуття вищої освіти (на конкурсних засадах та в межах встановлених квот) за результатами вступних випробувань або за результатами національного мультипредметного тесту чи зовнішнього незалежного оцінювання (за вибором заявника);

 

- безплатне навчання зі стипендіальним забезпеченням на підготовчих курсах ОДУВС, тривалістю до одного року з наступним вступом до ОДУВС, як внутрішньо переміщені особи.

 

5. Документи про освіту (освітні документи), видані на тимчасово окупованій території України, не визнаються.

 

ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ІЗ ЗАЯВНИКАМИ

 

1. Організацію роботи із заявниками здійснюють освітні центри «Крим-Україна», «Донбас-Україна» ОДУВС (далі - Центри), які розташовані за адресою: м. Одеса, вул. Успенська, 1. 

 

2. Центри створюються на базі ОДУВС спільно з уповноваженим закладом загальної середньої освіти - Одеським ліцеєм № 118 Одеської міської ради, який визначений органом управління Одеської обласної державної адміністрації, для проведення річного оцінювання та державної підсумкової атестації, замовлення та видачі документа державного зразка про повну загальну середню освіту, за необхідності – про базову середню освіту, в передбачених цим Порядком випадках. 

 

ОДУВС забезпечує функціонування Центрів на правах підрозділу приймальної комісії університету.

 

Керівником Центру призначається один із заступників відповідального секретаря приймальної комісії університету.

 

Інформація про створення Центрів, їх повноваження графік роботи, правила прийому та встановлені квоти розміщується на вебсайтах Міністерства освіти і науки України та ОДУВС.

 

3. Центри:

 

- надають консультації та сприяють в оформленні декларації заявника;

 

- забезпечують консультування заявника щодо річного оцінювання (зразки тестових завдань, онлайн курсів, очних консультацій тощо);

 

- сприяють проведенню річного оцінювання та державної підсумкової атестації заявника з української мови та історії України, видачі йому документів державного зразка про повну загальну середню освіту (здійснюється уповноваженим закладом середньої освіти - Одеським ліцеєм № 118 Одеської міської ради);

 

- організовують оформлення документів заявника, як вступника, проведення вступного випробування (вступних випробувань) до університету, та (в разі проходження конкурсного відбору) надання рекомендацій для вступу до ОДУВС;

 

- сприяють поселенню заявника на час проходження річного оцінювання, державної підсумкової атестації та проведення вступного випробування (вступних випробувань) до гуртожитків ОДУВС;

 

- сприяють отриманню заявником документів, що посвідчують особу;

 

- забезпечують консультування заявника щодо можливості навчання на підготовчих курсах.

 

4. Центри працюють з 01 червня до 30 вересня 2024 року.

 

ІІІ. ОСОБЛИВОСТІ ОТРИМАННЯ ЗАЯВНИКОМ ДОКУМЕНТІВ ПРО ПОВНУ ЗАГАЛЬНУ СЕРЕДНЮ ОСВІТУ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ

 

1. Заявники для отримання документів про повну загальну середню освіту, необхідних для здобуття вищої освіти, проходять річне оцінювання та державну підсумкову атестацію (крім випадків звільнення від державної підсумкової атестації) за екстернатною формою здобуття освіти в уповноваженому закладі загальної середньої освіти - Одеському ліцеї № 118 Одеської міської ради.

 

2. Зарахування заявників на екстернатну форму здобуття освіти до уповноваженого закладу загальної середньої освіти - Одеського ліцею № 118 Одеської міської ради здійснюється згідно з наказом його керівника та за: 

 

- заявою (для повнолітніх заявників);

 

- заявою батьків (одного з батьків) або інших законних представників (для неповнолітніх заявників).

 

За відсутності документа, що посвідчує особу подається свідоцтво про народження.

 

Заяву про зарахування на екстернат може подати неповнолітня особа у супроводі родича або будь-яких інших повнолітніх осіб, які не є її законними представниками. 

 

Під час подання заяви, заявник пред’являє особисто документ, що посвідчує особу, у разі його відсутності – свідоцтво про народження.

 

До заяви, поданої в паперовій формі, заявник додає декларацію з вклеєною до неї фотокарткою.

 

Заявник має право додати до декларації, у тому числі шляхом надсилання електронною поштою, інші матеріали (у паперовому вигляді або у форматі цифрових зображень), які можуть прямо чи опосередковано підтверджувати наведену в декларації інформацію.

 

Посадова особа уповноваженого закладу загальної середньої освіти - Одеського ліцею № 118 Одеської міської ради робить копії з оригіналів поданих документів та завіряє їх в установленому порядку. Оригінали документів повертаються заявнику.

 

3. У разі настання обставин, що об’єктивно унеможливлюють особисте прибуття для подання заяви, заявник надсилає на електронну пошту уповноваженого закладу загальної середньої освіти - Одеського ліцею № 118 Одеської міської ради (angelkr118@ukr.net) : 

 

- скановані копії (фотокопії) документів, передбачених абзацами другим-сьомим пункту 2 цього розділу (декларація подається без фотокартки);

 

- фотокартку розміром 3 х 4 см (1 Мб в електронній формі);

 

- інші матеріали (у форматі цифрових зображень), які на думку заявника можуть підтвердити наведену в декларації інформацію.

 

4. Річне оцінювання та державна підсумкова атестація заявників зарахованих на екстернатну форму здобуття освіти до випускного 11-того класу, проводиться на наступний день після отримання заяви або в інші строки, визначені заявником (його законним представником) у заяві про зарахування на екстернатну форму здобуття освіти, але не раніше дати початку роботи Центрів і не пізніше трьох днів до дати завершення роботи Центрів, а саме в період з 01 червня до 27 вересня 2024 року включно.

 

Заявники, які не мають свідоцтва про базову середню освіту та зараховані на екстернатну форму здобуття освіти до 11-го класу, мають право одночасно пройти річне оцінювання та державну підсумкову атестацію екстерном за курс базової середньої освіти та повної загальної середньої освіти.

 

Результати річного оцінювання з навчальних предметів визначаються посадовою особою уповноваженого закладу загальної середньої освіти  - Одеського ліцею № 118 Одеської міської ради відповідно до декларації та зазначаються в додатку до документа про загальну середню освіту як «атестований».

 

Результати річного оцінювання з української мови та історії України зазначаються у додатку до документа про загальну середню освіту. Середній бал документа про освіту розраховується як середній бал результатів річного оцінювання з української мови та історії України.

 

Заявник має право впродовж наступного навчального року пройти річне оцінювання у порядку, визначеному розділом ІІ Положення про індивідуальну форму здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 12 січня 2026 року № 8, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 03 лютого 2016 року за № 184/28314 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки від 10 лютого 2021 року № 160). При цьому заявникові видається новий додаток до документа про повну загальну середню освіту.

 

Державна підсумкова атестація заявників здійснюється в уповноваженому закладі загальної середньої освіти - Одеському ліцеї № 118 Одеської міської ради з української мови та історії України відповідно до Порядку проведення державної підсумкової атестації, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 07 грудня 2018 року № 1369, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 02 січня 2019 року за № 8/32979.

 

5. Після успішного проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації уповноважений заклад загальної середньої освіти - Одеський ліцей № 118 Одеської міської ради видає заявникові довідку про успішне проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації та замовляє заявникові відповідний документ про повну загальну середню освіту, за необхідності - базову середню освіту, та після отримання від відповідального органу управління освітою видає його відповідно до Порядку замовлення документів про базову середню освіту та повну загальну середню освіту, видачі та обліку їх карток, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 10 грудня 2003 року за № 201/8800 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 13 серпня 2007 року № 737).

 

6. У разі настання обставин, що об’єктивно унеможливлюють особисте прибуття заявника до уповноваженого закладу загальної середньої освіти - Одеського ліцею № 118 Одеської міської ради, його річне оцінювання та державна підсумкова атестація (крім випадків звільнення від державної підсумкової атестації) з української мови та історії України проводяться шляхом дистанційної індивідуальної співбесіди з відеофіксацією.

 

Довідку про успішне проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації (крім випадків звільнення від державної підсумкової атестації) уповноважений заклад загальної середньої освіти - Одеський ліцей  № 118 Одеської міської ради передає до освітніх центрів «Крим-Україна», «Донбас-Україна» ОДУВС.

 

Заявник має право пройти оцінювання у порядку, визначеному розділом ІІ Положення про індивідуальну форму здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 12 січня 2026 року № 8, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 03 лютого 2016 року за № 184/28314 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки від 10 лютого 2021 року № 160). При цьому заявникові видається новий додаток до документа про повну загальну середню освіту.

 

ІV ПРИЙОМ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ

 

1. Заявник має право вступати для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти до ОДУВС.

 

Заявник має право вступати для здобуття вищої освіти на місця, що фінансуються за кошти державного бюджету або за кошти фізичних та/або юридичних осіб.

 

2. Правила прийому до ОДУВС осіб, які проживають на територіях, де неможливо забезпечити виконання стандартів освіти України та/або стабільний освітній процес, затверджуються Вченою радою Одеського державного університету внутрішніх справ у 2024 році відповідно до законодавства та з урахуванням особливостей «Порядку прийому для здобуття вищої, фахової перед вищої та професійної (професійно-технічної) освіти осіб, які проживають на територіях, де неможливо забезпечити виконання стандартів освіти України та/або стабільний освітній процес» затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 01.03.2021 № 271, як додаток до правил прийому до ОДУВС.

 

3. Заявником особисто подаються в письмовій формі такі документи:

 

- заява;

 

- сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2021 року або результати національного мультипредметного тесту 2022-2024 років (за бажанням);

 

- довідка про взяття на облік внутрішньо0переміщеної особи (за наявності);

 

- документ, що посвідчує особу, а за його відсутності – свідоцтво про народження.

 

У разі відсутності в документі, що посвідчує особу, відмітки про реєстрацію місця проживання на територіях, де неможливо забезпечити виконання стандартів освіти України та/або стабільний освітній процес, підтвердження факту проживання може здійснюватися на підставі відомостей, зазначених у документах, визначених в абзаці третьому частині сьомої статті 4 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», копіях документів, до яких вносяться відомості про місце проживання та/або довідки про реєстрацію місця проживання батьків (одного з батьків), в яких зазначено місце проживання на відповідних територіях;

- чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4см;

 

- документ про освіту державного зразка та додаток до нього;

 

- довідку про успішне проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації (крім випадків звільнення від державної підсумкової атестації) уповноваженого закладу загальної середньої освіти - Одеського ліцею № 118 Одеської міської ради у 2024 році (за відсутності документа про освіту державного зразка та додатка до нього), яка є підставою для участі в конкурсі без подання сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання або національного мультипредметного тесту.

 

4. У разі настання обставин, що об’єктивно унеможливлюють особисте прибуття для подання документів, заявник надсилає на електронну пошту Центра (приймальної комісії закладу освіти):

 

- скановані копії (фотокопії) документів передбачених у пункті 3 цього розділу;

 

- фотокартку розміром 3 х 4 см (1 Мб в електронній формі).

 

Довідку про успішне проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації (крім випадків звільнення від державної підсумкової атестації) Центр отримує від уповноваженого закладу загальної середньої освіти - Одеського ліцею № 118 Одеської міської ради.

 

5. Документи від заявника для вступу для здобуття освітнього ступеня бакалавра за кошти державного бюджету приймаються у терміни, визначені Правилами прийому на навчання для здобуття вищої освіти в Одеському державному університеті внутрішніх справ у 2024 році.

 

6. Заявник, який не проходить у Центрі річне оцінювання та державну підсумкову атестацію, подає до університету документ про повну загальну середню освіту державного зразка, складає вступні випробування, визначені Правилами прийому на навчання для здобуття вищої освіти в Одеському державному університеті внутрішніх справ у 2024 році.

 

Для вступу на освітні програми, для яких передбачено проведення творчого конкурсу, замість індивідуальної усної співбесіди проводиться відповідний творчий конкурс. У разі настання обставин, що об’єктивно унеможливлюють особисте прибуття заявника для складання індивідуальної усної співбесіди або творчого конкурсу, за зверненням заявника проводяться шляхом дистанційної індивідуальної співбесіди або дистанційного творчого конкурсу з відео фіксацією.

 

7. Конкурсний бал заявника для вступу для здобуття освітнього ступеня бакалавра визначається Правилами прийому на навчання для здобуття вищої освіти в Одеському державному університеті внутрішніх справ у 2024 році.

 

Оцінки річного оцінювання з української мови та історії України можуть використовуватися як оцінка вступних іспитів.

 

8. Зарахування заявників на основі повної загальної середньої освіти на місця державного замовлення відбувається в межах установлених квот за конкурсом відповідно до конкурсного бала заявника у строки, встановлені Правилами прийому на навчання для здобуття вищої освіти в Одеському державному університеті внутрішніх справ у 2024 році.

 

9. У рейтингових списках, списках рекомендованих до зарахування та в наказах про зарахування прізвище заявників шифрують, а саме кожному заявникові присвоюється цифровий код у вигляді ХХХХ-ДДДДДДД, де ХХХХ відповідає коду закладу освіти в Єдиній державній електронній базі з питань освіти; ДДДДДДД – коду фізичної особи – вступника в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

 

10. Зарахування заявників на основі повної загальної середньої освіти на денну та заочну форми навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб здійснюється відповідно до Правил прийому на навчання для здобуття вищої освіти в Одеському державному університеті внутрішніх справ у 2024 році.

 

11. Після прийняття приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування заявники  зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця державного замовлення, а саме подати особисто оригінали документів, передбачені Правилами прийому на навчання для здобуття вищої освіти в Одеському державному університеті внутрішніх справ у 2024 році, з урахуванням особливостей, зазначених у цьому Порядку. У разі настання обставин, що об’єктивно унеможливлюють особисте подання заявником оригіналів документів, передбачених Правилами прийому, заявник надсилає на електронну пошту Центра (приймальної комісії закладу освіти) скановані копії (фотокопії) відповідних документів.

 

Оригінали документів (крім сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання), які передбачені Правилами прийому на навчання для здобуття вищої освіти в Одеському державному університеті внутрішніх справ у 2024 році, обов’язково мають бути подані до приймальної комісії ОДУВС впродовж трьох місяців після початку навчання. У разі неподання цих документів та/або не укладання договору про навчання у встановлений строк наказ про зарахування скасовується в частині зарахування такого заявника.

 

Заявники, які не мають документа державного зразка про повну загальну середню освіту, мають право подати до 5 заяв лише через один Центр.

 

Заявник може звернутися до Центрів  у тому числі електронною поштою, або іншими визначеними каналами зв’язку, із зазначенням можливого строку прибуття для отримання Запрошення для проходження державної підсумкової атестації та/або участі у вступних випробуваннях для вступу через освітні центри «Крим-Україна», «Донбас-Україна» ОДУВС за формою згідно з додатком 2 до «Порядку прийому для здобуття вищої, фахової перед вищої та професійної (професійно-технічної) освіти осіб, які проживають на територіях, де неможливо забезпечити виконання стандартів освіти України та/або стабільний освітній процес» затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 01.03.2021 № 271.

 

Приймальна комісія