Кафедра адміністративного права та адміністративного процесу

В рамках загально-кафедральної теми «Забезпечення прав, свобод і інтересів людини в сучасних умовах  адміністративно-правовими засобами» кафедра здійснює науково-дослідну роботу та щорічно проводиться  Міжнародна науково-практична конференція «Стан та перспективи розвитку адміністративного права України».

 

Провідні науковці кафедри беруть активну участь у засіданнях спеціалізованих вчених рад із захисту наукових ступенів доктора філософії та доктора юридичних наук.

 

Постійно проводиться робота з впровадження результатів наукових розробок дисертаційних досліджень в навчальний процес та науково – дослідну діяльність ОДУВС.

 

На кафедрі функціонує науковий гурток «Фортеця Права «Arce  Legis».

 

Професорсько-викладацьким складом кафедри в рамках загально-кафедральної теми постійно здійснюється участь у підготовці до видання наукових статей, монографій, підручників, посібників та інших навчально-методичних матеріалів. 

 

Деякі з них:

 

Монографії:

 

Протидія організованій злочинності в Україні: адміністративно-правовий механізм: монографія / за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. Грохольського В. Л. Вид-во «ФОП Кандиба Т. П.». 2020. 486 с.

 

«Адміністративно-правове регулювання у сфері обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників автомобільних транспортних засобів в Україні»: колективна монографія / Одеса: РВВ ОДУВС, 2021, 217 с.

 

Поліцейська юрисдикція в умовах воєнного стану: монографія / за заг. ред. Д. В. Швеця, М. О. Семенишина. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2022.

 

Теоретико-правові основи діяльності Національної поліції по охороні прав дітей: монографія/А.В. Денисова, А.О. Стариченко.Одеса:ОДУВС, 2022.220с.

 

Адміністрування місцевих податків і зборів: питання теорії і практики: монографія / А. В. Боксгорн; за наук. ред. А. В. Денисової. Одеса: ОДУВС, 2022. 230 с.

 

Особливості працевлаштування моряків та законодавче   регулювання їх трудових відносин: монографія. Миколаїв: НУК, 2023. 448 с.

 

The latest philosophical achievements of the development of modern jurisprudence: collective monograph / Kuzmenko I., Koropatov O., Zalievska I., Dumanskyi R. – etc. – Іnternational Science Group. – Boston : Primedia eLaunch, 2023. 126 р. Available at : DOI – 10.46299/ISG.2023.MONO.LEGAL.2

 

Підручники:

 

Судові та правоохоронні органи України: навч. підручник/авт. кол., Одеса,  НДРВВ ОДУВС, 2021р. с.320

 

Поліцейське право України : підручник / С.Г. Братель, А.В. Денисова. А.Г. Пишна, Д.С. Афонін, С.О. Баранов, А.І. Берендєєва, А.В. Боксгорн, О.М.Волокітенко, В.М. Галунько, В.Л. Грохольський, А.А Десятник., Н.В. Домброван, Р.В. Думанський, К.С. Ізбаш, Д.П. Калаянов, О.М. Коропатов, Ю.В. Кузьменко, І.В. Підпала, К.М. Рудой, В.С Сірко, А.О. Сухарєва, В.Ю. Томіна, Г.В. Форос Одеса : Одеський державний університет внутрішніх справ, 2023. 620 с.

 

Посібники:

 

«Підготовка до єдиного державного кваліфікаційного іспиту за спеціальністю 081 «Право» на другому (магістерському) рівні вищої освіти» : навчальний посібник./ авт. кол. Одеса: ОДУВС, 2021. 332 с. (розділи 2.1-2.5;  3.1-3.5).

 

Навчально-методичний посібник «Антикорупційне законодавство: методичні рекомендації  з самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни». Одеса, 2022.125 с.

 

Адміністративне право : навчальний посібник / Одеський державний університет внутрішніх справ. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022. – 934 с.

 

Реабілітаційні програми та соціальна інтеграція поліцейського та членів їх сіімей в умовах воєнного стану. Авт.кол. Л. Снігур, А. Денисова, А. Пишна та інші/Навчальний посібник. За заг.ред. Л. Снігур Одеса:ОДУВС.22023.296с.

 

Порушення обмежень  щодо сумісництва та суміщення з іншими  видами діяльності: посібник/Одеса: ОДУВС 2023.-160с

 

Порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків: посібник/Одеса: ОДУВС 2023.-48с.

 

Порушення встановлених антикорупційним законодавством вимог щодо запобігання та врегулювання конфліктів інтересів: посібник/Одеса: ОДУВС 2023.- 72с.

 

Адміністративне право ( у схемах і коментарях): навчальний посібник /Одеса: ОДУВС 2023.-80с.

 

Судові та правоохоронні органи України ( у схемах і коментарях): навчальний посібник./Одеса: ОДУВС 2023.-64с.