Докторантура та аспірантура

bez-imeni-1

Докторантура та аспірантура є структурним підрозділом Одеського державного університету внутрішніх справ, який відповідає за підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук згідно Закону України «Про вищу освіту», Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти  (наукових установах), затвердженого постановою КМУ від 23.03.2016 № 261, Інструкції про організацію підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів у  закладах вищої освіти та науково-дослідних установах Міністерства внутрішніх справ України, затвердженої наказом МВС України від 28 листопада 2017 року № 963 та інших нормативно-правових актів, Положення про докторантуру та аспірантуру (наказ ОДУВС від 01.10.2019 р. № 486).

Основними завданнями докторантури та аспірантури є:

– забезпечення підготовки кваліфікованих науково-педагогічних і наукових кадрів для навчальних закладів, науково-дослідних установ, органів і підрозділів МВС та Національної поліції України;

– забезпечення належного рівня фундаментальних та прикладних наукових досліджень в університеті, їх інтеграції з навчальним процесом і практичною діяльністю правоохоронних органів, розвитку наукових досліджень, їх планування, організації проведення, а також упровадження результатів останніх у практику і навчальний процес;

Робота докторантури та аспірантури ґрунтується на принципах науковості, демократизму, академічної доброчесності, персональної відповідальності й гласності обговорення питань, що віднесені до її компетенції.

Докторантура здійснює підготовку науково-педагогічних та наукових кадрів з числа осіб, які мають науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук), наукові здобутки та опубліковані праці з обраної наукової спеціальності і які в змозі на високому науковому рівні проводити фундаментальні, пошукові і прикладні наукові дослідження. Форма навчання – денна (термін навчання 2 роки, за кошти юридичних та фізичних осіб).

 

Аспірантура (ад’юнктура) здійснює підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії з числа випускників закладів вищої освіти за державним замовленням – денна форма (термін навчання 4 роки) та за кошти юридичних та фізичних осіб – денна та заочна форма (термін навчання 4 роки).

За державним замовленням на конкурсній основі приймаються особи які мають стаж практичної роботи не менше 2-х років після здобуття вищої освіти ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), із числа державних службовців та працівників апарату Міністерства внутрішніх справ України, територіальних органів, закладів, установ і підприємств, що належать до сфери управління МВС та поліцейських, державних службовців і працівників Національної поліції України, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Національної поліції України.

Проводиться підготовка на замовлення МВС України, Національної поліції України, органів державної влади та місцевого самоврядування.

Під час опанування наукових знань докторанти та аспіранти (ад’юнкти) поглиблюють свої теоретичні знання та оволодівають сучасними методами наукових досліджень. Базою для таких досліджень є практичні підрозділи правоохоронних органів, структурні підрозділи органів державної влади та місцевого самоврядування.

Апробація наукових досліджень здійснюється в базових структурних підрозділах правоохоронних органів, під час проведення науково-практичних конференцій, семінарів, «круглих столів», які проводяться в Одеському державному університеті внутрішніх справ, а також в інших закладах вищої освіти і наукових установах України та за її межами.

Інформація щодо платних послуг за навчання

Освітній ступінь Розмір плати за навчання Розмір плати за навчання за весь строк навчання
I -рік IІ-рік IІІ-рік ІV-рік
Денна форма навчання
Доктор філософії
22 000 22 000 17 600 17 600
79200
Заочна форма навчання
Доктор філософії
19 800 19 800 15 400 15 400
70 400
Розмір плати за навчання за рік навчання Розмір плати за навчання за весь строк навчання
Доктор наук 21945 43 890

(Рішення Вченої ради ОДУВС від 25 березня 2021 року)

Інформація щодо надання платних послуг щодо захисту дисертацій

(Наказ ОДУВС від 01.06.2020 № 190)

 

Калькуляція вартості проведення захисту дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук (4 години) 17600 грн.
Калькуляція вартості проведення захисту дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук (3 години) 13200 грн.

Контакти:

м. Одеса, вул. Успенська, 1

Тел: +380673066290

как сменить язык в телеграммеphone advertisement