Освітній процес

Післядипломна освіта в університеті задовольняє потреби Національної поліції України в зростанні рівня професіоналізму та культури професійних кадрів, здатних компетентно і відповідально виконувати свої функціональні обов’язки, сприяє організації навчального процесу відповідно до чинного законодавства, забезпечує впровадження до освітнього процесу сучасних методик та технологій.

 

Основними завданнями післядипломної освіти є:

 

навчання необхідним знанням і спеціальним навичкам для успішного виконання обов’язків, а також інтересів суспільства і держави;

 

оновлення та розширення знань, формування нових професійних компетентностей в психолого-педагогічній, науково-дослідній, організаційно-управлінській діяльності;

 

удосконалення навичок управлінської діяльності, опанування методик навчання та виховання підлеглих, упровадження в практичну діяльність досягнень науки, передових форм і методів роботи, основ наукової організації праці;

 

формування професійної самосвідомості, почуття відповідальності за свої дії, розуміння необхідності постійного вдосконалення своєї професійної майстерності;

 

навчання прийомам та засобам забезпечення особистої безпеки при виконанні службових обов’язків, під час надзвичайних подій і в екстремальних умовах;

 

формування високої психологічної стійкості, розвиток у них спостережливості, пильності, пам’яті, мислення та інших професійно-психологічних якостей і навичок.

 

Види післядипломної освіти:

 

Підвищення кваліфікації – підвищення рівня готовності працівника до виконання її професійних завдань та обов’язків або набуття особою здатності виконувати додаткові завдання та обов’язки шляхом набуття нових знань і вмінь у межах професійної діяльності або галузі знань.

 

Підвищення кваліфікації працівників здійснюється в університеті для тих осіб, що проходять службу (працюють) на посадах, які за класифікацією професій належать до категорій керівників, професіоналів та фахівців.

 

Працівники проходять підвищення кваліфікації за потребою, але не рідше одного разу на 3 роки, а також перед призначенням на керівну посаду, у тому числі вищу керівну посаду, ніж займана.

 

Спеціалізація – складова спеціальності, що передбачає профільну спеціалізовану освітньо-професійну чи освітньо-наукову програму підготовки працівників поліції.

 

Направленню на спеціалізацію підлягають працівники поліції, які:

 

переміщені на іншу посаду, виконання обов’язків за якою потребує нових знань, умінь і навичок (необхідність направлення такого працівника поліції на спеціалізацію визначається його безпосереднім керівником);

 

уперше прийняті на службу в поліцію;

 

призначені на посади в новостворені підрозділи поліції.

 

Перепідготовка – професійне навчання, спрямоване на оволодіння працівниками поліції іншою професією.

 

Направленню на перепідготовку підлягають працівники поліції, що вперше прийняті на службу в поліції на посади, які за класифікацією професій належать до категорії робітничих кадрів, за переведенням з центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України.

 

Стажування – набуття працівником досвіду виконання завдань і обов’язків певної професійної діяльності або галузі знань.

 

Форми навчання:

 

очна (денна, вечірня);

 

заочна (дистанційна).

 

Організація післядипломної освіти з використанням технологій дистанційного навчання.

 

Під дистанційним підвищенням кваліфікації розуміється індивідуалізований процес задоволення потреб в особистому професійному зростанні, який відбувається в основному за опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників освітнього процесу в спеціалізованому середовищі, яке функціонує на базі сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій.

 

Метою підвищення кваліфікації з використанням технологій дистанційного навчання є надання освітніх послуг шляхом застосування у навчанні сучасних інформаційно-комунікаційних технологій за певними спеціалізаціями та програмами підвищення кваліфікації, без відриву від виконання службових обов’язків за місцем служби.