logologo
Юридична клініка

Юридична клініка

 

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Указу Президента України від 18 жовтня 2001 року № 992 «Про Національну програму правової освіти населення», реалізуючи рекомендації Всеукраїнської міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення та з метою створення належних умов для набуття громадянами необхідного обсягу правових знань і навичок у їх застосуванні, надання безоплатної правової допомоги особам, які потребують соціального захисту та підтримки, а також отримання студентами старших курсів юридичних спеціальностей практичних навичок юриста, наказом ректора ОДУВС №60, від 26.02.2013 року була створена юридична клініка Одеського державного університету внутрішніх справ.

 

Юридична клініка є структурним підрозділом Одеського державного університету внутрішніх справ і здійснює роботу на основі чинного законодавства України, Статуту ОДУВС та Положення про юридичну клініку ОДУВС.

 

Основою функціонування юридичної клініки є поєднання інтересів громадян, що потребують правової допомоги і неспроможних оплатити послуги юриста, студентів, зацікавлених в отриманні практичних знань, які сприяють у майбутньому їх працевлаштуванню та кар’єрі.

 

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ЮРИДИЧНОЇ КЛІНІКИ ОДЕСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

 

  1. Метою Юридичної клініки є:

 

– Виховання нового покоління юристів, пов’язаного з формуванням розуміння соціально-орієнтованого змісту юридичної професії, та усвідомлення ними правозахисної ролі правника у сучасному суспільстві.

 

– Практична підготовка та навчання майбутніх правників з дотриманням принципів верховенства права, прав і свобод людини, справедливості та людської гідності й поваги до них.

 

– Підвищення рівня практичних знань, умінь і навичок студентів-правників Університету.

 

– Забезпечення доступу представників соціально вразливих груп суспільства до правової допомоги.

 

– Формування правової культури громадян.

 

– Розширення співробітництва Університету із судовими та правоохоронними органами, органами державної влади і місцевого самоврядування, з іншими установами та організаціями.

 

  1. Основні завдання Юридичної клініки:

 

– Надання студентами старших курсів, які беруть участь в діяльності Юридичної клініки (студентам-клініцистам), можливості набути навички практичної діяльності за фахом.

 

– Створення місць для проходження студентами навчальної, виробничої, переддипломної та магістерської практики.

 

– Сприяння студентам-правникам Університету в освоєнні практичних навичок надання правової допомоги населенню, інтерактивних методик навчання та аналізу правозастосовної практики.

 

– Надання громадянам безоплатних юридичних консультацій.

 

– Проведення заходів з правової освіти населення та підвищення рівня його правової культури.

 

– Сприяння вирішенню соціальних проблем на півдні України шляхом надання правової допомоги на безоплатній основі.

 

– Забезпечення можливості спілкування студентам-правникам під час навчального процесу з фахівцями-практиками судових і правоохоронних органів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування з питань їх діяльності.

 

– Створення ефективного механізму обміну інформацією між населенням, засобами масової інформації та Юридичною клінікою, що дозволить оперативно реагувати на практичні потреби громадян.

 

  1. Відповідно до мети та завдань Юридичної клініки, для її повного та ефективного функціонування керівництво Юридичної клініки та Університету організовує й забезпечує:

 

– Проведення теоретичних і практичних занять за результатами діяльності Юридичної клініки.

 

– Проведення правоосвітніх, правороз’яснювальних та інших навчально-практичних заходів.

 

– Надання безоплатної правової допомоги з питань захисту прав і свобод людини та організацій з усіх галузей права відповідно до чинного законодавства України.

 

– Підготовку й поширення публікацій для населення з актуальних правових питань.

 

– Співпрацю з представниками державних і недержавних органів та організацій.

 

– Участь у проведенні науково-практичних конференцій, семінарів, тренінгів та інших заходів з актуальних правових питань.

 

– Проведення роботи із систематизації й аналізу практики правоохоронних органів і судів України, практики Європейського суду з прав людини.

 

– Співробітництво з юридичними клініками інших закладів вищої освіти України та країн світу.

 

ПОРЯДОК НАДАННЯ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ

 

Правова допомога надається безкоштовно.

 

Юридична клініка надає правову допомогу здобувачами вищої освіти – консультантами, які не є професійними юристами, під керівництвом завідувача юридичної клініки.

 

Правова допомога надається громадянам, які відносяться до найменш забезпечених верств населення:

 

– пенсіонерам;

 

– людям з інвалідністю;

 

– учасникам бойових дій;

 

– малозабезпеченим громадянам;

 

– багатодітним сім’ям;

 

– одиноким матерям.

 

НАПРЯМИ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ

 

– захист конституційних прав і свобод громадян;

 

– цивільне, трудове, аграрне, житлове, земельне, сімейне, міжнародне право та соціальне забезпечення;

 

– надання усних і письмових консультацій та пояснень з юридичних питань щодо чинного законодавства;

 

– допомога в оформленні позовних заяв, скарг та інших документів правового характеру;

 

– захист прав молоді та неповнолітніх.

 

ВИДИ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ

 

– правові консультації;

 

– пошук правових норм;

 

– складання процесуальних і інших документів;

 

– інша правова допомога.

 

З грудня 2022 року юридичну клініку Одеського державного університету внутрішніх справ очолює кандидат юридичних наук, доцент Томіна Вікторія Юріївна, професорка кафедри адміністративної діяльності поліції.

 

Контактний телефон: (096) 209-18-50

 

електронна адреса: ur_cl_oduvs@ukr.net

 

адреса: м. Одеса вул. Успенська, 1. 

 

ВИКЛАДАЧІ-КОНСУЛЬТАНТИ:

 

професор кафедри кібербезпеки та інформаційного забезпечення кандидат юридичних наук, доцент Калугін Володимир Юрійович;

 

професорка кафедри адміністративного права та адміністративного процесу доктор юридичних наук Підпала Ірина Валентинівна;

 

професорка кафедри теорії та історії держави і права кандидат юридичних наук, доцент Янчук  Наталія Дмитрівна;

 

доцент кафедри трудового, земельного та господарського права кандидат юридичних наук, доцент Антоненко Олександр Анатолійович;

 

доцентка кафедри цивільно-правових дисциплін кандидат юридичних наук, доцент Мирза Світлана Степанівна;

 

доцентка кафедри адміністративної діяльності поліції кандидат юридичних наук, доцент Сухарева Ганна Олександрівна;

 

доцент кафедри оперативно-розшукової діяльності кандидат юридичних наук, доцент Щурат Тарас Григорович.

Витяг з правил юридичної клініки Одеського державного університету внутрішніх справ

Положення про Юридичну клініку ОДУВС