Розділ 1. Загальні положення 

 

1.1.  Правила поведінки здобувачів вищої освіти (далі – Правила) визначають основні норми поведінки осіб, які здобувають вищу освіту  в Одеському державному університеті внутрішніх справ (далі – Університет), а також бережливого ставлення до обладнання та приміщень, устаткування, інших матеріальних цінностей, дотримання правил з охорони праці, протипожежної безпеки, виробничої санітарії та гігієни. 

 

1.2.  Правила розроблено відповідно до вимог Закону України «Про вищу освіту», Статуту Одеського державного університету внутрішніх справ та поширюються на всіх здобувачів вищої освіти, які навчаються в Університеті. 

 

1.3. Ці Правила затверджуються, до них вносяться зміни чи вони можуть бути скасовані виключно ректором Університету за поданням голови Координаційної ради курсантсько-студентського самоврядування Університету.  

 

1.4.  Правила розміщуються в доступному для ознайомлення місці, а також на офіційному сайті Університету. Після зарахування на навчання протягом перших 10-ти днів навчання керівник інституту, факультету Університету, де навчається здобувач вищої освіти, зобов’язаний організувати ознайомлення кожного здобувача вищої освіти із вимогами цих Правил під особистий підпис. Після цього відомість про ознайомлення зберігається у керівника інституту, факультету Університету протягом всього терміну навчання в Університеті здобувача вищої освіти.  

 

Розділ 2. Норми поведінки, обов’язки 2.1. Здобувачі вищої освіти зобов’язані: 

2.1.1. Виконувати встановлені вимоги відповідної освітньої програми або затвердженого індивідуального плану, відвідувати обов’язкові навчальні заняття та у встановлений термін виконувати всі види завдань, передбачені навчальним планом та програмами навчальних дисциплін. 

 

2.1.2. Поважати честь, гідність та особисту недоторканість інших учасників освітнього процесу, незважаючи на їх стать, вік, матеріальний стан, соціальне становище, расову приналежність, релігійні та політичні переконання. Дотримуватися вимог законодавства України та внутрішніх нормативних документів Університету, не вчиняти правопорушень і не сприяти умисно їхньому скоєнню іншими особами. 

 

2.1.3.  У ході навчального процесу або самостійної підготовки систематично та глибоко опановувати теоретичні знання та набувати практичних навичок за обраною спеціальністю. 

 

2.1.4. У разі відсутності в Університеті повідомляти про свою неявку працівнику деканату (керівнику курсу, методисту курсу) та в перший день явки представляти документи встановленого зразка (медичні довідки, повістки та/або інші), що пояснюють і підтверджують поважність причини відсутності. У разі відсутності зазначених вище документів надавати на вимогу керівника інституту, факультету Університету письмове пояснення про підстави та/або причини неявки на навчальні заняття. 

 

2.1.5. Виконувати накази і доручення керівництва Університету. Не використовувати найменування, герби та/або інші умовні знаки або позначки, що прямо або опосередковано асоціюються з Університетом, інститутом, факультетом в особистих, господарських або інших інтересах без попереднього узгодження із керівництвом Університету, інституту, факультету. 

 

2.1.6. Виконувати вимоги нормативно-правових актів та актів Університету в тому числі тих, що регулюють навчально-виховний процес, а також їх організацію та проведення заходів щодо техніки безпеки, охорони праці, правил протипожежної безпеки, раз на рік проходити профілактичний медичний огляд. У разі з’явлення здобувача вищої освіти в межах Університету з ознаками алкогольного, наркотичного та/або іншого сп’яніння, за дорученням керівництва Університету викликаються особи, повноважні представники органів влади для можливості здійснення освідування в рамках чинного законодавства.  

 

2.1.7. Дотримуватись встановленого в Університеті порядку зберігання матеріальних цінностей і документів. Дбайливо ставитись до майна Університету, ефективно та безпечно користуватись устаткуванням, технікою і приладдям, вживати заходи щодо забезпечення збереження майна Університету. Не використовувати майно Університету у випадках, не передбачених навчальним процесом. У разі заподіяння здобувачем вищої освіти матеріального збитку Університету, він притягується до юридичної відповідальності в порядку, передбаченому чинним законодавством України, актами Університету, цими Правилами та у встановленому законодавством порядку відшкодовує завдану матеріальну шкоду.

 

2.1.8. Дотримуватись правил ділового етикету, бути стриманим в одязі. Не допускається перебування в приміщеннях і території Університету у шортах, спортивному одязі (за винятком занять із фізичної підготовки), або пляжному одязі, а також носіння прикраси чи одягу, що мають образливий зміст, принижують національні чи релігійні права інших осіб або несуть аморальний характер. Не рекомендується нанесення татуювання на відкриті частини тіла та носити натільні прикраси та елементи, виконані методом пірсингу або вживлення. 

 

2.1.9. Не порушувати загальновизнані морально-етичні норми, що реалізовані в окремій частині території України та/або всій території України. Здобувачам вищої освіти забороняється виготовляти, розміщувати (розповсюджувати) у соціальних мережах матеріали за своєю участю чи участю інших здобувачів вищої освіти із використанням однострою працівника поліції, символіки поліції, майна чи приміщень університету, які порушують загальновизнані морально-етичні норми, створюють негативний образ здобувача вищої освіти університету. 

 

2.1.10. Бути ввічливим, доброзичливим, дисциплінованим,  дотримуватися високої культури спілкування, запобігати виникненню конфліктів у стосунках із здобувачами вищої освіти та працівниками Університету, підтримувати чистоту та порядок на території та приміщеннях Університету. Своєю діяльністю сприяти збереженню та примноженню славних традицій, вшановувати та вивчати минуле, сучасне Університету, творчі здобутки його визначних вчених, педагогів, випускників. 

 

2.1.11. Дотримуватись встановленого в Університеті пропускного режиму, за вимогою пред’являти свій студентський квиток чи службове посвідчення. 

 

2.2. На території та у будівлях Університету забороняється: 

 

2.2.1. Під час занять, без дозволу науково-педагогічного працівника, який проводить навчальне заняття входити та виходити з аудиторії чи лекційної зали де проводяться заняття, вставати зі своїх навчальних місць, голосно розмовляти, ходити по аудиторії чи лекційній залі, відволікатись самому та відволікати інших учасників освітнього процесу. 

 

2.2.2. Без дозволу керівника інституту, факультету переміщати, у тому числі виносити з приміщень майно Університету. 

 

2.2.3. Проводити політичні акції, розміщати чи роздавати агітаційний матеріал. Без попереднього узгодження розклеювати оголошення, або будьякий друкований матеріал. 

 

2.2.4. Вчиняти будь-які дії, що прямо або опосередковано пов’язані із наркотиками, прекурсорами або їх аналогами, транквілізаторами, отруйними хімікатами, кислотами і лугами, газами, вогнепальною, або холодною зброєю, боєприпасами, вибуховими речовинами і вогненебезпечними матеріалами. 

 

2.2.5. Залишати без нагляду особисті одяг і речі. 

 

Університет не несе юридичної відповідальності за збереження особистих речей здобувача вищої освіти та інших осіб, що залишилися в приміщеннях та/або території Університету. 

 

2.2.6. Використовувати майно, що належить Університету в особистих цілях, псувати стіни, меблі та стенди Університету, смітити в приміщеннях і на території Університету. 

 

2.2.7. Приносити товари для продажу та здійснювати торгівлю такими товарами, надавати послуги. 

 

2.2.8. Вживати їжу або напої в навчальних приміщеннях. Залишати після завершення навчальних занять відкриті вікна та увімкнене світло. 2.2.9. Вчиняти на території та в приміщеннях Університету будь-які дії, що прямо або опосередковано пов’язані із алкогольними, слабоалкогольними напоями, перебувати в стані алкогольного або наркотичного сп’яніння. 2.2.10. Куріння тютюнових виробів, електронних сигарет в приміщеннях та не відведених для цього місцях. 

 

2.2.11. Передавати свій студентський квиток, службове посвідчення, електронну перепустку іншим особам і користуватись студентським квитком, службовим посвідченням чи електронною перепусткою для пропуску на територію Університету іншої особи. 2.2.12. Приводити сторонніх осіб в Університет без попереднього погодження з керівництвом інституту, факультету. 

 

Розділ 3. Порушення правил поведінки

 

3.1. До грубих порушень Правил, відносяться: 

 

3.1.1. Вживання в розмові ненормативної лексики, або непристойних жестів, образа (словами, жестами, діями) працівників Університету, або здобувачів вищої освіти, особливо вчинені на ґрунті міжнаціональних чи міжрелігійних відносин. 3.1.2. Залучення чи заохочення до участі в конфліктах, страйках. 

 

3.1.3. Поява на території Університету в стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння. 

 

3.1.4. Вживання, розповсюдження чи зберігання на території Університету алкогольних напоїв (у тому числі пива й інших слабоалкогольних напоїв), наркотичних, психотропних речовин, прекурсорів або їх аналогів, седативних препаратів та транквілізаторів, інших засобів наркотичної чи токсикологічної дії. 

 

3.1.5. Принесення на територію Університету матеріалів порнографічного характеру, зброї чи боєприпасів (у тому числі їх муляжів, макетів і окремих частин), вибухонебезпечних і вогненебезпечних речовин та матеріалів, будь-яких піротехнічних засобів; предметів та речовин, що заборонені на території України. 

 

3.1.6. Гра в карти чи інші азартні ігри.  

 

3.1.7. Організація, участь або підбурювання до протиправних дій (акцій), у результаті чого був порушений порядок навчального процесу, зірвані (повністю або частково) навчальні заняття або заходи, нормальна діяльність Університету в цілому або його структурних підрозділів. 

 

3.1.8. Навмисне пошкодження або знищення меблів, устаткування, іншого майна Університету, підбурювання чи будь-яке сприяння цьому. 

 

3.1.9. Підробка підписів у документах, дописування, виправлення, у тому числі в журналі обліку роботи академічної групи, екзаменаційній відомості, індивідуальному плані здобувача вищої освіти, підбурювання чи будь-яке сприяння цьому. 3.1.10. Внесення здобувачем вищої освіти або старостою групи в журнал обліку роботи академічної групи неправдивих відомостей про відвідування здобувачем вищої освіти навчальних занять. 

 

3.1.11. Скоєння злочину, або здійснення здобувачем вищої освіти  правопорушення чи порушення вимог чинного законодавства. 

 

3.2. До порушень Правил, відносяться: 

 

3.2.1. Ігнорування (невиконання) законних вимог керівництва Університету, інституту, факультету, науково-педагогічних працівників, у тому числі – відмова або ухилення здобувача вищої освіти від виконання вимог про надання документа, що засвідчує особу, студентського квитка чи службового посвідчення, а також повідомлення про себе неправдивих відомостей або відмова повідомити достовірні відомості про себе (прізвище, ім’я, структурний підрозділ, номер навчальної групи чи взводу, де навчається здобувач вищої освіти). 

 

3.2.2. Використання здобувачем вищої освіти без дозволу викладачів на лекціях, семінарах, практичних та на інших видах занять технічних засобів, у тому числі в ігрових цілях. 3.2.3. Запізнення на заняття та на обов’язкові заходи в Університеті. 

 

3.2.4. Відмова від надання усного чи письмового пояснення, необхідного у певній ситуації, на вимогу представника керівництва або науковопедагогічного працівника чи куратора. 

 

3.3. З метою забезпечення належного порядку на території Університету, профілактики та припинення неправомірних дій, що порушують загальноприйняті норми моралі, етичні норми (далі – аморальні вчинки або дії) посадові особи Університету, куратори та науково-педагогічні працівники наділяються правами: 

 

3.3.1. Входити безперешкодно в аудиторії, лекційні зали, лабораторії, інші навчальні й технічні приміщення Університету для припинення порушень громадського порядку, норм моралі, з метою припинення, виявлення та встановлення осіб порушників. 

 

3.3.2. Вимагати від порушників громадського порядку, правил і норм протипожежної безпеки, виробничої санітарії й гігієни, загальноприйнятих норм моралі, а також від осіб, що допускають або сприяють порушенню положень Статуту Університету, положення про інститут, факультет, цих Правил, негайного припинення протиправних, або аморальних дій. В обов’язковому порядку в той же день повідомляти про факти порушення відповідним посадовим особам.    

 

3.3.3. При припиненні неправомірних дій, встановити особу кожного порушника, та з цією метою керівництво та інші посадові особи Університету, науково-педагогічні працівники, мають право вимагати від здобувачів вищої освіти та інших осіб, що перебувають на території Університету, пред’явити документ, що посвідчує їх особу. 

 

3.4. За невиконання, або неналежне виконання навчального плану чи обов’язків, передбачених умовами Договору, порушення цих Правил, до здобувача вищої освіти можуть бути застосовуватись такі дисциплінарні стягнення, передбачені Статутом Університету, положенням про інститут чи  факультет: - усне зауваження; - тимчасовий не допуск до занять, - відрахування з Університету. 

 

3.5. За грубі порушення цих Правил, керівник інституту, факультету запрошує здобувача вищої освіти чи його батьків, або особу, що зазначена стороною в Договорі на співбесіду, а також повідомляє їх про застосування до порушника таких дисциплінарних стягнень: не допуск до занять або відрахування з Університету. Керівник інституту, факультету може письмово повідомити організацію, підприємство чи заклад, де працює здобувач вищої освіти заочної форми навчання про скоєне ним порушення. 

 

3.6. У разі нанесення матеріальних збитків Університету, порушник (а у разі його неповноліття – батьки, або сторона в Договорі) відшкодовує їх в повному обсязі. 

 

3.7. За сумлінне та бездоганне виконання своїх обов’язків здобувач вищої освіти може бути заохочений керівництвом Університету. Види заохочень здобувача вищої освіти: - оголошення подяки; - розміщення на Дошці пошани; - надсилання листа подяки батькам або особі, що є стороною за Договором, або на підприємство, де працює здобувач вищої освіти; - нагородження грамотою; - подання для нагородження грамотою органів виконавчої влади чи місцевого самоврядування; - висування для встановлення стипендій, нагород чи інших грошових заохочень тощо. 

 

3.8. Право застосовувати заохочення або дисциплінарні стягнення до здобувача вищої освіти, надається ректорові Університету за поданням керівництва інституту, факультету. 

 

3.9. З метою покращення організації контролю за навчанням, дисципліною, а також для забезпечення захисту прав здобувачів вищої освіти, активна роль в організації навчання надається органам самоврядування, що здійснюють свою діяльність відповідно до Положення про курсантсько-студентське самоврядування в Університеті.  

 

3.10. Відрахування здобувача вищої освіти з інституту, факультету Університету здійснюється наказом ректора Університету на підставі заяви здобувача вищої освіти чи за письмовим зверненням керівника інституту, факультету на підставах, передбачених чинним законодавством України, Статутом Університету, положеннями про інституту, факультет, цими Правилами та Договором.  

 

3.11. Дисциплінарні стягнення, у тому числі відрахування, можуть бути застосовані до здобувача вищої освіти, з одержанням керівником інституту, факультету від нього пояснень в письмовій формі. Відмова від надання пояснень повинна бути підтверджена відповідним актом про відмову здобувача вищої освіти надати таке пояснення або про неможливість з певних причин його отримати. 

 

3.12. Не допускається застосування дисциплінарного стягнення у вигляді відрахування здобувача вищої освіти з Університету під час його хвороби, перебування на канікулах, академічної відпустки або відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами. 

 

3.13. При застосуванні дисциплінарного стягнення повинні враховуватись ступінь важкості провини, обставини, при яких скоєно проступок або допущено порушення Правил. 

 

3.14. Як пом’якшувальні обставини можуть розглядатись: відмінне навчання, наявність заохочень; попередня бездоганна поведінка здобувача вищої освіти, яка підтверджується позитивними характеристиками, які надані його керівником, науково-педагогічними працівниками, органом курсантсько-студентського самоврядування; усвідомлення та визнання своєї провини у вчиненні дисциплінарного проступку. 

 

3.15. Рішення про застосування дисциплінарного стягнення приймається протягом місяця від дня виявлення провини, не враховуючи часу хвороби порушника, перебування його у відпустці та (або) знаходженні його на канікулах. 3.16. За кожну провину може бути застосовано тільки одне дисциплінарне стягнення. 

 

3.17. За порушення правил проживання в гуртожитку (готелі) Університету здобувач вищої освіти несе відповідальність відповідно до укладеного Договору, Положення про гуртожиток, Статуту Університету. 

 

3.18. Відвідувачі Університету за порушення цих Правил можуть бути недопущені до закладу або видворенні за його межі, а у разі необхідності передані до правоохоронних органів.  

 

Розділ 4. Запобігання, виявлення та протидія корупції в університеті 

 

4.1. Здобувачі вищої освіти повинні дотримуватися Антикорупційної програми університету, яка є комплексом заходів, правил, стандартів і процедур щодо запобігання, виявлення та протидії корупції в діяльності Університету та чинного антикорупційного законодавства України.