Тетерятник Ганна Костянтинівна

Ганна Тетерятник

Завідувач кафедри кримінального процесу та криміналістики факультету підготовки фахівців для органів досудового розслідування Одеського державного університету внутрішніх справ доктор юридичних наук, професор підполковник поліції Тетерятник Ганна Костянтинівна у 2006 р. закінчила Донецький юридичний інститут Луганського державного університету внутрішніх справ за спеціальністю «Правознавство», здобула кваліфікацію «юрист». 

 

У 2018 році закінчила Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського», кваліфікація магістр, спеціальність – середня освіта, спеціалізація – мова і література, освітня програма – середня освіта (мова і література (англійська), професійна кваліфікація – філолог, викладач (англ.) і світової літератури. 

 

12 вересня 2012 року на засіданні спеціалізованої Вченої ради Класичного приватного університету захистила дисертацію «Охорона прав неосудних та обмежено осудних у стадії досудового розслідування у кримінальному процесі України» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність (диплом ДК № 010661 від 30.11.2012).

 

У 2020 році отримала вчене звання доцента кафедри кримінального процесу (атестат доцента АД № 005253 від 24.09.2020). 

 

30 вересня 2021 року на засіданні спеціалізованої Вченої ради Одеського державного університету внутрішніх справ захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за темою «Концептуальні основи кримінального провадження в умовах надзвичайних правових режимів» за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність; 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право (081 Право) (диплом ДД                     № 012670 від 30.11.2021).

 

У 2022 році отримала вчене звання професора кафедри кримінального процесу (атестат професора АП № 004418 від 10.10.2022).

 

 З грудня 2018 року обіймає посаду завідувача кафедри кримінального процесу факультету підготовки фахівців для органів досудового розслідування. З липня 2023 року – завідувача кафедри кримінального процесу та криміналістики факультету підготовки фахівців для органів досудового розслідування.

 

Очолює наукову школу «Сучасні тенденції розвитку теорії та практики кримінального процесу». Є гарантом освітньо-професійної програми «Право» першого освітнього рівня. Лауреат Премії Верховної Ради України для молодих вчених за 2022 рік, стипендіат Стипендії Кабінету Міністрів України на 2023 – 2025 рік.

 

Тетерятник Г.К. є заступником голови спеціалізованої вченої ради з присудження наукового ступеня доктора наук Д 41.884.04, членом спеціалізованої вченої ради з присудження наукового ступеня доктора наук СРД 41.884.02, членом редколегії фахового журналу «Південноукраїнський правничий часопис», «Науковий вісник Київського інституту Національної гвардії України», експертом Національного фонду досліджень України, членом Координаційного бюро з проблем кримінального процесу НАПрН України. Очолює наукову школу «Сучасні тенденції розвитку теорії та практики кримінального процесу».

За підсумками 2021 року стала переможцем конкурсу університету «Кращий науковець року», у 2022 році стала переможцем конкурсу «Молодий вчений року», який проводився Радою молодих вчених при Міністерстві освіти і науки у двох номінаціях: «Молодий вчений року» та «Монографія (від 1 до             3-х авторів)». У 2022 році посіла 2-ге місце конкурсу університету «Кращий науковець року».

 

Монографія Тетерятник Г.К. посіла 2-ге місце у конкурсі МВС України на кращу наукову, науково-технічну та профорієнтаційну продукцію в апараті МВС, територіальних органах, закладах, установах і на підприємствах, що належать до сфери управління Міністерства внутрішніх справ України, а також 3-тє місце у Всеукраїнському конкурсі на краще правниче видання. У 2023 році монографія Тетерятник Г.К. у співавторстві з Замковою Я.В. посіла 3-тє місце у конкурсі імені Святого Володимира на краще науково-правниче видання.