Суханова Дар’я Сергіївна

Дар’я Суханова

Основна спеціальність: юрист

 

Інша спеціалізація: облік та аудіт

 

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

 

12.00.01 – Теорія та історія держави і права. Історія політичних і правових учень. 

Тема дисертації «Міжнародно-правові та національно-правові презумпції у сфері прав і свобод людини та громадянина: порівняльно-правовий аспект» (2010). 

 

Вчене звання: доцент 

 

В університеті працює з 2004 року. Викладає навчальні дисципліни: «Теорія держави і права», «Актуальні проблеми дії та тлумачення права», «Доктрина прав людини». «Університетська освіта».

Автор більш ніж 30 публікацій у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science:

 

ECtHR Practice of Resolving Disputes on Royalty Taxation for the Use of Copyright Objects. Vol 10 No 7 (2019): JARLE Volume X Issue 7(45) Winter 2019. (Наукометрична база Scopus)

 

The rule of law principle in the practice of the ECtHR and national courts. Amazonia Investiga, 2022. 11(49), рр. 76-85. (Наукометрична база Web of Scienes).

 

Визначеність права як складник верховенства права та техніко-юридичні засоби її забезпечення. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція. 2023. № 63.C. 25-28.

 

Основні напрями змін у духовному вимірі (складнику) правової системи України, спричинені вступом України до Європейського Союзу. Актуальні проблеми держави і права. 2023. № 100. С. 127-132.

 

Тематика науково-дослідної роботи:

 

Принцип верховенства права ЄС. Перспективи впливу принципу верховенства права на функціонування і розвиток правової системи України. Уніфікація законодавства України з законодавством ЄС та його наслідки для правової системи України.

Участь у міжнародних наукових та/або освітніх проектах. Участь у наукових конференціях та семінарах, у міжнародних стажуваннях та курсах підвищення кваліфікації. 

 

Член оргкомітету Всеукраїнської наукової конференції «Забезпечення прав людини і громадянина в Україні: правові та соціальні аспекти» ОДУВС