Бужина Ірина В’ячеславівна

Ірина Бужина

Бужина Ірина Вячеславівна – професор кафедри психології та педагогіки, доктор педагогічних наук, професор. У 1984 році закінчила музично-педагогічний факультет Одеського державного педагогічного інституту імені К.Д.Ушинського за спеціальністю «Музика та співи». У 1994 році закінчила аспірантуру та захистила кандидатську дисертацію на тему «Формування духовної культури молодших школярів» зі спеціальності 13.00.01 – теорія та історія педагогіки. У Південноукраїнському національному педагогічному університеті імені К.Д.Ушинського працює з 1994 року. У 1998 року отримала вчене звання доцента кафедри дошкільної педагогіки. У 2004 році захистила докторську дисертацію на тему «Теорія і практика підготовки майбутніх вчителів до формування гуманістичних відносин молодших школярів» зі спеціальності 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти. У 2008 році отримала звання професора. Викладає дисципліни: «Педагогіка», «Педагогічна компетентність викладача ЗВО». Здійснює керівництво науковими дослідженнями студентів, магістрантів. 

 Науковий доробок відображено у понад 160 наукових та навчально–методичних публікаціяхМає статті в фахових виданнях України та за кордоном, Scopus та Web of Since. Наукові інтереси: проблема демократизації, гуманізації педагогічного процесу у підготовці фахівців дошкільної освіти.

 

Основні  наукові праці:  

 

 • Buzhyna Iryna ets. Use of symbiosis of innovative-traditional methods of teaching special disciplines. Journal of Critical Reviews. 2020. V. 7. № 13. P. 113-115.

 

 • Buzhyna Iryna ets. Improving the quality of physical education classes using Google services in higher educational institutions. Universal Journal of Educational Research. 2020. V. 8. №11. P. 5081-5091.

 

 • Buzhyna I. (Buzhyna, Iryna) ets. The Socialization of People with Muscle- Skeleton Disorders in Rehabilitation Centres. Brain-broad research in artificial intelligence and neuroscience. 2020. V. 11. № 3. P. 1-14.

 

 • Buzhyna I. (Buzhyna, Iryna) ets. Psychophysical Training of Young People for Homel and Defence Using Means of Physical Culture and Sports. Brain-broad research in artificial intelligence and neuroscience. 2021. V. 12. № 3. P. 149-170.

 

 • Бужина І. В. Навчальний посібник до дисципліни «Сімейна педагогіка» для здобувачів освіти першого освітнього рівня (бакалавр) вищої освіти спеціальності 012 Дошкільна педагогіка (Додаткова спеціальність: Логопедія). Одеса: Університет Ушинського. 2022. 101 с.

 

 • Бужина І. В. Болонський процес української освіти у наукових тенденціях педагогічної школи Марії Чепіль. Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського : зб. наук. пр. 2014. № 7-8. С. 121-125.

 

 • Бужина І. В. Розвиток педагогічного творчого потенціалу студентів у процесі розв’язання ними комунікативних завдань. Вісник  Чернігівського національного педагогічного університету. Сер. : Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. 2014. С. 22-30.

 

 • Бужина І. В. Методика розвитку рухових якостей дітей дошкільного віку засобами рукопашного бою. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. 2018. Вип. 154(1). С. 99-103.

 

 • Бужина І. В. Соціальний захист дітей з інвалідністю у процесі інклюзивного навчання. Актуальні питання гуманітарних наук. 2020. Вип. 28(1). С. 178-183.

 

 • Бужина І. В. Наукові підходи до вивчення проблеми формування громадянської зрілості у процесі професійної підготовки майбутніх вчителів. Вісник Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка. Серія : Педагогічні науки. 2020. Вип. 10. С. 138-142.

 

 • Бужина І. В. Організація діяльності навчально-реабілітаційних центрів в Україні. Вісник Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка. Серія : Педагогічні науки. 2020. Вип. 6. С. 3-7.

 

 • Бужина І. В. Взаємозв’язок здоров’язбережувальних технологій та формування громадянської зрілості здобувачів освіти закладів загальної середньої освіти. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. 2021. № 6(1). С. 159-170.