Кафедра трудового, земельного та господарського права

Кафедра створена у 2019 році шляхом об’єднання кафедри господарського права та процесу та кафедри трудового, земельного та екологічного права. 

 

Кафедра проводить навчальну, наукову і методичну діяльність з кількох споріднених спеціальностей (12.00.04 господарське право; господарське процесуальне право, 12.00.05 трудове право; право соціального забезпечення, 12.00.06  земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право).

 

Організація науково-дослідної роботи кафедри здійснюється за кафедральною темою наукових досліджень: «Правове забезпечення господарських, трудових та екологічних відносин в умовах розвитку української державності».

 

Тема об’єднує в собі широке коло наукових проблем різних галузей права. Об’єктом дослідження є суспільні відносини, врегульовані нормами господарського, господарського процесуального, трудового, екологічного, земельного та інших галузей права, в яких спостерігається діяльність реформованих правоохоронних органів і забезпечуються процеси розгортання демократичних процесів.

 

Основними напрямками проведення наукових досліджень кафедри є: 1) проблеми публічних та приватних відносин за участю суб’єктів господарювання в Україні, 2) удосконалення правового регулювання земельних відносин в Україні; 3) проблеми правового регулювання екологічного менеджменту та здійснення екологічно безпечної діяльності; 4) проблеми розвитку трудових відносин і відносин у сфері соціального захисту населення.   

     

Науково-педагогічний склад кафедри брав участь у підготовці й опублікуванні цілої низки наукових і науково-методичних робіт.

 

Науково-педагогічний склад кафедри здійснює рецензування дисертацій, авторефератів дисертацій, наукових статей, монографічних досліджень та навчально-методичних посібників.

 

Провідні викладачі кафедри входять до складу міжвузівських творчих колективів. Кафедра підтримує тісні творчі контакти із спорідненими кафедрами Національного університету „Одеська юридична академія”, Львівського національного університету ім. Івана Франка, Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника, Інституту держави і права ім. В.М. Корецького, Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Науково-дослідним інститутом приватного права та підприємництва ім. Ф.Г. Бурчака Академії правових наук України.

 

В 2020 році професор кафедри к.ю.н., доцент Пащенко О.М. взяв участь у підготовці науково-практичного коментаря до Кодексу України про адміністративні правопорушення у складі авторського колективу. 

 

Співробітники кафедри регулярно беруть участь в атестації наукових кадрів у Спеціалізованих Вчених радах вищих навчальних закладів та науково-дослідних установ в Україні. 

 

Науково-педагогічний склад кафедри постійно бере участь у роботі наукових і науково-практичних конференцій. За результатами наукових досліджень було опубліковано низку наукових робіт, що містять конкретні пропозиції стосовно удосконалення законодавства і практики його застосування.

 

Кафедра працює у напрямку надання науково-консультативних послуг за офіційними запитами Конституційного Суду України, органів виконавчої та судової влади, місцевого самоврядування, громадян та юридичних осіб