Кафедра здійснює науково-дослідну роботу в рамках наукової теми: «Захист та дотримання прав людини в поліцейській діяльності». Науковий потенціал кафедри представлений науково-педагогічними працівниками, які мають ступінь докторів філософії, кандидатів та докторів наук, вчені звання доцента та професора, склад кафедри бере активну участь у дослідженні питань теми науково-дослідної роботи кафедри, а також в ініціативних дослідженнях в межах особистих наукових інтересів.

 

За останні 5 років науково-педагогічними працівниками кафедри було опубліковано: 

 

Монографії:

 

 • Єдині стандарти підготовки правників та правоохоронців як інструмент забезпечення дієвості державної політики у сфері запобігання та протидії домашньому насильству. Legal sciences and their role in the development of the legal culture of a modern man : Scientific monograph.  М.В Корнієнко, О.В.  Ковальова Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2022. 197 p. P. 257 – 314. 

 

 • Забезпечення та захист прав дитини в умовах воєнного стану. Поліцейська юрисдикція в умовах воєнного стану : монографія / О.В.  Ковальова, А.О. Сухарєва / За заг. ред. Д. В. Швеця, М. О. Семенишина. Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022. C. 334 – 378.

 

 • Забезпечення цивільної безпеки в Україні : сучасний стан і перспективи : монографія /к. ю. н., доцент А. І. Берендєєва «Добровільна пожежна охорона в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку» С.16-26 / Черкаси: ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗ України, 2018.  420 с.

 

 • Запобігання та протидія домашньому насильству в умовах воєнного стану. Поліцейська юрисдикція в умовах воєнного стану : монографія О.В.

 

 • Інформаційна безпека поліцейських як складова національної безпекиПоліцейська юрисдикція в умовах воєнного стану : монографія / О.В. Ковальова, А.Г. Пишна / За заг. ред. Д. В. Швеця, М. О. Семенишина. Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022. C.410 – 444. 

 

Ковальова, А.І.  Берендєєва / За заг. ред. Д. В. Швеця, М. О. Семенишина / Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022. C.321 – 333. 

 

 • Національна поліція у запобіганні та протидії тілесним покаранням дітей як методу батьківського виховання. Ювенальна юстиція: український дискурс : колективна монографія. / Ковальова О.В., Семікоп Н.В./ Одеса: Видавець Букаєв Вадим Вікторович. 2021. 320 с. С. 264-280.

 

 • Поліцейська юрисдикція в умовах воєнного стану: монографія / за загальною редакцією д.ю.н., доцента Дмитра Швеця та д.ю.н., доцента Миколи Семенишина.Авторський колектив: к. ю. н., професор С. Албул; д. ю. н., професор А. Бабенко; к. ю. н., доцент П. Балтаджи; д. техн. н., доцент О. Балтовський; к. ю. н. Є. Бахчеван; к. ю. н., доцент А. Берендєєва; д. ю. н., професор В. Галунько; д. ю. н., професор В. Грохольський; д. ю. н., професор А. Денісова; к. ю. н., доцент В. Калугін; к. ю. н., с. н. с . О. Ковальова; д. ю. н., професор В. Конопельський; д. ю. н., професор М. Корнієнко; д. ю. н., професор С. Кузніченко; к. ю. н., доцент Д. Лісніченко; д. ю. н., професор Л. Матвєєва; к. ю. н., доцент Г.Мудрецька; к. пед. н., доцент О. Ніколаєв; к. ю. н., доцент О. Пасько; к. ю. н., доцент А. Пишна; к. психол. н., доцент Л. Прудка; д. ю. н., професор В. Пядишев; к. ю. н., доцент Г. Резниченко; к. ю. н., доцент Г. Сухарєва; к. і. н., доцент Л. Тарасенко; к.ю.н. Г. Удренас; к. ю. н., доцент Г. Форос; к. ю. н., доцент І. Чекмарьова; д. ю. н., професор О. Шкута Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022. – 540 с.

 

 • Посвідчення заповіту посадовою, службовою особою: теорія та практика»: монографія / В.П. Маковій, А.О. Сухарєва  Одеса: Одеський державний університет внутрішніх справ, 2020. – 234 с.

 

 • Правові та організаційні засади дисциплінарного провадження в органах Національної поліції України : монографія / Н.В Медведенко., С.В. Медведенко, О.В. Ковальова 

 

 • Соціально-гуманітарні пріоритети правоохоронної діяльності у контексті реформаційних процесів в Україні: колективна монографія / О.Я. Надибська, Ю.І. Шмаленко, К.Є. Пальшков, А.І. Берендєєва, Г.О. Нівня, В.О. Варинський. Одеса: РВВ ОДУВС, 2021. 186 с.

 

 • Сучасне суспільство: кол. моногр. О.В. Ковальова та інші Харків: СГ НТМ «Новий курс», 2022.  356 с.  

 

 • Legal aspects of protection of critical infrastructure objects in Ukraine during marital state / Scientific opinions about law and history: collective monograph / I.V. Kuzmenko., O.М. Koropatov, V.В. Liubchyk, R.V.  Dumanskyi. International Science Group.2022. р. 7-16.

 

 • Tax evasion is a negative factor of the economic security of Ukraine. The latest philosophical achievements of the development of modern jurisprudence: collective monograph  / Kuzmenko I., Koropatov O., Zalievska I., Dumanskyi R., Halunko V., Denysova A., Kuzmenko I., Liubchyk V., Loginova M., Поліщук М.Г., Karpova N., Piestsov R., Derkachova N., Makarova O., Konchakovska V., Sanakoiev D., Lukomska A., Каніщев Г.  Іnternational Science Group. Boston: Primedia eLaunch, 2023. р.15-24. DOI: 10.46299/ISG.2023.MONO.LEGAL.2.2.1.

 

Підручники:

 

 • Запобігання та протидія домашньому насильству: підручник / О.В. Ковальова, А.І. Берендєєва. Одеса: ОДУВС. 2022. 368 с.

 

 • Поліцейське право України : підручник / С.Г. Братель, А.В. Денисова. А.Г. Пишна, Д.С. Афонін, С.О. Баранов, А.І. Берендєєва, А.В. Боксгорн, О.М.Волокітенко, В.М. Галунько, В.Л. Грохольський, А.А Десятник., Н.В. Домброван, Р.В. Думанський, К.С. Ізбаш, Д.П. Калаянов, О.М. Коропатов, Ю.В. Кузьменко, І.В. Підпала, К.М. Рудой, В.С Сірко, А.О. Сухарєва, В.Ю. Томіна, Г.В. Форос Одеса : Одеський державний університет внутрішніх справ, 2023. 620 с.

 

Посібники:

 

 • Підготовка працівників структурних підрозділів Національної поліції України у частині забезпечення та захисту прав дітей: частина 1. Навчально-методичний посібник. / О.В. Ковальової, Ю.В. Пилипас /  за заг. ред. Т.В. Журавель, Л.В. Зуб Київ. 2019. 515 с.

 

 • Підготовка працівників структурних підрозділів Національної поліції України у частині забезпечення та захисту прав дітей: частина 2 (спеціалізована). Навчально-методичний посібник / О.В. Ковальової,  Ю.В. Пилипас /  за заг. ред. Т.В. Журавель, Л.В. Зуб Київ. 2019. 498 с.

 

 • Мобільна бригада соціально-психологічної допомоги постраждалим від домашнього насильства: особливості створення і забезпечення роботи: методичний посібник / О.В. Ковальової / за заг. ред. О.О. Кочемировської Київ: ФОП Клименко, 2020. 80 с.

 

 • Забезпечення діяльності мобільних бригад соціально-психологічної допомоги як спеціалізованих служб підтримки постраждалих осіб від домашнього насильства. Методичний посібник / О.В. Ковальової / за заг. ред. Г.Б. Скіпальської, О.О. Кочемировської, Н.М. Цвєткової Київ. 2020. 190 с.

 

 • Міжнародні стандарти на національне законодавство у сфері запобігання та протидії домашньому насильству: хрестоматія. / О.В. Ковальова, О.І. Плужнік, О.М. Павлютін. /  заг. ред. М.В. Корнієнко. Одеса: ОДУВС, 2020. 410 с.

 

 • Роль і завдання поліції в місцевій системі запобігання та протидії домашньому насильству: посіб. / С.В. Альошкін, К.Л. Бойчук, О.В. Даценко, О.В. Ковальова / за заг. ред. А.Б. Благої. Київ, 2023. 221с.

 

Навчальні посібники: 

 

 • Агентурно-оперативна робота підрозділів Національної поліції України: навч. посіб. / С.В. Албул, С.В. Андрусенко, О.В. Заснов, В.Б.   Любчик та ін.  Одеса : ОДУВС, 2018. (Таємно). 160 с. 

 

 •  Антикорупційне право та основи е-декларування. Навчально-методичний посібник / А.В. Кубаєнко, О.В. Крижановська Одеса. НУ «ОЮА». Фенікс. 2023. 150 с.

 

 • Діяльність уповноважених підрозділів Національної поліції України у сфері запобігання та протидії домашньому насильству: навчальний посібник до спеціалізованого курсу із запобігання та протидії домашньому насильству: Частина І / Дашутіна О.В., Ігнатов С.О., Ковальова О.В., Корнієнко М.В., Лабунь А.В., Мердова О.М., Мінка Т.П., Репан М.І., Сукмановська Л.М., Ткачов А.С. Київ, 2020. 188 c.

 

 • Дотримання прав людини в діяльності органів Національної поліції : навч. посіб. / О.В. Ковальова, А.І. Берендєєва, А.Г. Пишна, В.Ю.  Томіна Одеса : ОДУВС, 2020. 180 с.

 

 • Захист та дотримання прав людини в діяльності правоохоронних органів. навч. посіб. / М.В. Корнієнко, А.І. Берендєєва, В.Ю. Томіна  Одеса : ОДУВС, 2021. 76 с.

 

 • Кваліфікація адміністративних правопорушень: навчальний посібник / О.В. Ковальова, М.В. Корнієнко, А.І. Берендєєва Одеса: ОДУВС, 2020. 148 с.

 

 • Кваліфікація адміністративних правопорушень:. навч. посіб. / О.В. Ковальова, М.В. Корнієнко, А.І. Берендєєва Одеса : ОДУВС, 2020. 148 с.

 

 • Оперативно-розшукова діяльність. Загальна частина (питання та відповіді до екзамену): нав. посіб. / С.В.  Албул, С.В. Андрусенко, В.Б. Любчик,                     Є.В. Поляков та ін. Одеса: ОДУВС, 2018. ДСК. 85 с. 

 

 • Організація діяльності національної поліції та оперативних підрозділів: навчально-методичний посібник / Н.М. Бакаянова, А.В. Кубаєнко,                           О.В.  Крижановська Одеса 2020. НУ «ОЮА». 248 с.

 

 • Поліцейська діяльність : навч. посіб. / Р.В. Мукоіда, В.Б Любчик,                    А.Г. Пишна, А.І Берендєєва, Д.С.  Афонін / за ред. Корнієнка М.В. Одеса : ОДУВС, 2021. 252 с.

 

Авторські свідоцтва на твір:

 

 • Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 110070  від 06.12. 2021 « Навчальний посібник. «Захист та дотримання прав людини в діяльності правоохоронних органів »

 

 • Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір від 02.09.2019 р. № 92087 « Роль поліцейських у запобіганні та протидії домашньому насильству » Методичні рекомендації для поліцейських. »

 

 • Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір від 02.09.2019 р. № 92088 « Методичні рекомендації впровадження тренінгових занять в освітній процес закладу вищої освіти».

 

 • Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір від 21.10.2019 р. № 93306 «Що таке гендер? Брошура для населення»

 

 • Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір від 24.12.2020 р. № 101430 « Методичні рекомендації до проведення занять зі старшокласниками на тему  «Законність та доброчесність як стиль життя»

 

 • Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір від 24.12.2020 р. № 101428 «Кваліфікація адміністративних правопорушень:. навч. посіб.»

 

 • Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір від 23.03.2023 р. № 117453 «Перспективи освіти поліцейських: майбутні правники чи токсоти».

 

 •  Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №101360 від 22.12.2020 «Міжнародні стандарти та національне законодавство у сфері запобігання та протидії домашньому насильству: хрестоматія».

 

 •  Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №101358 від 22.12.2020 «Адміністративні матеріали: підстави та порядок складання».

 

 •  Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №101430 від 24.12.2020 «Методичні рекомендації до проведення занять зі старшокласниками «Законність та доброчесність як стиль життя».

 

 •  Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №101429 від 24.12.2020 «Роль поліцейських у запобігання та протидії домашньому насильству».

 

 •  Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №101428 від 24.12.2020 «Кваліфікація адміністративних правопорушень».
 • Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №117457 від 23.03.2023 «Методичні рекомендації «Убезпечення від неправдивих повідомлень: інформаційна безпека як складова національної безпеки».

 

 •  Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №117458 від 23.03.2023 «Методичні рекомендації для працівників поліції щодо організації роботи з дитиною, яка перебуває у конфлікті з законом».

 

 • Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №110369 від 16.12.2021 «Колективна монографія «Ювенальна юстиція: український дискус».

 

 • Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №110065 від 6.12.2021 «Методичний посібник «Взаємодія мобільних патрульних груп Національної гвардії України та підрозділів Національної поліції по забезпеченню публічної безпеки та порядку в Одеській області».

 

 • Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 117458 від 25.03.2023 «Методичні рекомендації для працівників поліції щодо організації роботи з дитиною, яка перебуває у конфлікті з законом».

 

 • Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Методичні рекомендації про проведення практичних занять із застосуванням спеціалізованого навчального полігону «Лінія 102» №110068 від 06.12.2021.

 

 •  Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Нормативно-правове забезпечення діяльності патрульного поліцейського» №110067 від 06.12.2021.

 

 • Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Методичні рекомендації щодо проведення практичних занять із використанням спеціалізованого навчального полігону «Поліцейська станція» № 117455 від 23.03. 2023.

 

 • Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 117454  від 23.03. 2023 « Монографія. «Правовладдя в адміністративному процесі».