Відділення організації закупівель
Відділення організації закупівель

Відділення організації закупівель

Відділення організації закупівель є самостійним структурним підрозділом Одеського державного університету внутрішніх справ, який створено у 2023 році з метою здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для потреб університету на засадах об’єктивності та неупередженості.

 

Відділення підпорядковується безпосередньо ректорові університету, діяльність відділення спрямовує та координує проректор університету за напрямом діяльності.

 

Завідувач та працівники відділення є уповноваженими особами зі здійснення закупівель товарів, робіт і послуг відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» та діють в межах повноважень, визначених посадовими інструкціями, що затверджуються наказом по університету.

 

Основні завдання відділення:

 

 • планування закупівель товарів, робіт та послуг відповідно до заявок про потребу у закупівлі від структурних підрозділів університету;

 

 • забезпечення організації, підготовки та супроводу документів, необхідних для проведення закупівель, документальне оформлення матеріалів для їх проведення, у тому числі проєктів договорів;

 

 • забезпечення рівних умов для всіх учасників закупівель, об’єктивний, неупереджений та доброчесний вибір переможця процедури закупівлі/спрощеної закупівлі;

 

 • взаємодія з органами, що здійснюють контроль у сфері публічних закупівель під час виконання ними своїх функцій відповідно до законодавства.

 

 • забезпечення в межах повноважень неухильного дотримання антикорупційного законодавства України та вимог Антикорупційної програми університету працівниками відділення при здійсненні закупівель товарів, робіт та послуг.

Основні функції відділення:

 • може отримувати від структурних підрозділів заявки щодо предмету закупівлі, його технічних характеристик, суми бюджетних призначень, термінів поставки товарів, надання послуг або виконання робіт та інших вимог до проведення закупівлі, та інших документів, необхідних для організації та проведення процедур закупівель;

 

 • забезпечує планування протягом року здійснення процедур закупівель для потреб університету відповідно до потреб структурних підрозділів, затвердженого кошторису;

 

 • здійснює моніторинг цін на ринку товарів, робіт та послуг, з метою визначення очікуваної вартості закупівлі;

 

 • здійснює на підставі пропозицій структурних підрозділів підготовку та затвердження річного плану закупівель університету, а також у разі потреби готує зміни до річного плану закупівель протягом бюджетного року;

 

 • забезпечує оприлюднення інформації щодо закупівель товарів, робіт і послуг, що здійснюються університетом, відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» та інших нормативно-правових актів з питань закупівель;

 

 • здійснює підготовку, організацію та участь у проведенні процедур закупівель/спрощених закупівель відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» на закупівлю товарів, робіт і послуг для потреб Університету;

 

 • забезпечує ведення необхідної звітності щодо здійснення процедур закупівель відповідно до вимог законодавства, здійснення організаційного та документального супроводження роботи уповноважених осіб, підготовки договорів з постачальниками товарів, робіт та послуг;

 

 • забезпечує підготовку проєкту договорів на закупівлю товарів, робіт та послуг, їх укладання та здійснює контроль за їх оформленням та підписанням відповідно до Положення про порядок здійснення договірної роботи в університеті, взаємодіє з контрагентами, з метою укладення договорів та забезпечення виконання договірних зобов’язань;

 

 • надає необхідні матеріали відділу матеріального забезпечення Університету під час підготовки і передачі відділу юридичного забезпечення Університету матеріалів для пред’явлення претензій до постачальників за порушення ними умов укладених договорів, вимог законодавства;

 

 • забезпечує зберігання документів щодо здійснення публічних закупівель протягом встановленого законодавством терміну;

 

 • організовує систематичний облік і зберігання нормативних актів, які надходять до відділення на паперових та електронних носіях;

 

 • виконує в межах компетенції інші повноваження та функції, передбачені законодавством України, згідно з покладеними на нього завданнями.

Контакти:

 

м. Одеса, пров. Сабанський, 4

 

завідувач відділення – Куруч Анастасія, 

 

тел.: (048) 709-50-67