Відділ юридичного забезпечення
Відділ юридичного забезпечення

Відділ юридичного забезпечення

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ:

 

 • організація правової роботи, яка спрямована на правильне застосування, неухильне дотримання в практичній діяльності вимог законодавства, нормативних актів України та МВС України, керівництвом та працівниками університету під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов'язків; 
 • організація юридичного супроводження фінансово-господарської діяльності університету;
 • організація правової роботи, пов'язаної з укладенням договорів (контрактів), а також організація претензійної та позовної роботи, здійснення контролю за її проведенням.

ФУНКЦІЇ:

 

 •  здійснення методичного забезпечення правової роботи в університеті;
 • перевірка стану правової роботи підпорядкованих університету підрозділів та подання на розгляд керівництва пропозицій щодо її поліпшення, усунення недоліків у правовому забезпеченні діяльності університету;
   
 • вжиття заходів для своєчасного впровадження новітніх форм і методів діяльності відділу, виконання актів Міністерства юстиції України;
   
 • розробка проєктів правових актів з питань, що належать до компетенції університету;
   
 • перевірка на відповідність законодавству і міжнародним договорам нормативно-правових та інших актів, проєктів наказів, у тому числі таких, що мають гриф секретності або обмежений доступ, які підготовлені структурними підрозділами Університету та подаються на підпис керівництва, проведення юридичної експертизи, підготовка правових висновків та погодження (візування) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів;
   
 • вжиття заходів щодо перегляду нормативно-правових актів та інших документів з питань, що належать до його компетенції, з метою приведення їх у відповідність до законодавства;
   
 • інформування керівництва університету про необхідність ужиття заходів для внесення змін до нормативно-правових актів та інших документів, визнання їх такими, що втратили чинність, або скасування;
   
 • здійснення в межах компетенції університету заходів щодо адаптації законодавства України, яке регламентує діяльність Міністерства внутрішніх справ України, до вимог законодавства Європейського Союзу;
   
 • організація роботи, пов’язаної з укладенням договорів (контрактів), участь у їх підготовці та здійсненні заходів, спрямованих на виконання договірних зобов’язань, забезпечення захисту майнових прав і законних інтересів Університету, а також погодження (візування) проєкти договорів;
   
 • забезпечення представництва інтересів університету, керівництва університету під час розгляду правових питань та спорів у судах та інших органах, установах, організаціях різних форм власності;
   
 • проведення аналізу результатів господарської діяльності Університету, вивчення умов і причин виникнення непродуктивних витрат, порушень договірних зобов’язань, а також стану дебіторської і кредиторської заборгованості та підготовка відповідних пропозиції керівництву університету з цих питань;
   
 • надання практичної правової допомоги щодо правильного застосування актів законодавства про працю;
   
 • організація і здійснення роботи, пов’язаної з підвищенням кваліфікації працівників університету, шляхом надання роз’яснень практики застосування законодавства, надання правових консультацій з питань, що належать до компетенції університету;
   
 • здійснення заходів, спрямованих на підвищення рівня правових знань працівників університету;
   
 • розгляд звернень, запитів та скарг громадян, депутатів місцевих органів влади, народних депутатів;
   
 • узагальнення позитивного досвіду правової роботи і забезпечення його впровадження в діяльність підрозділів університету;
   
 • здійснення інших передбачених нормативно-правовими актами повноважень.
   

Контакти: 
м. Одеса, пров. Сабанський, 4, 
начальник відділу – Ковальова Ксенія Михайлівна, 
сл. тел. (048) 736-50-55; (048) 702-50-54
E-mail: vyz@oduvs.edu.ua