Навчально-методичний відділ
Навчально-методичний відділ

Навчально-методичний відділ

Навчально-методичний відділ (далі – НМВ) є самостійним структурним підрозділом Одеського державного університету внутрішніх справ (далі – Університет), через який здійснюється організація освітнього процесу всіх форм навчання, координація та надання консультаційної допомоги в організації навчальної та методичної роботи.

 

У своїй діяльності НМВ керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про Національну поліцію», «Про запобігання корупції», постановами Верховної Ради України, нормативними актами Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, Міністерства внутрішніх справ України, Національної поліції України, внутрішніми нормативними документами Університету.

 

Основною метою діяльності НМВ є сприяння організації навчального процесу відповідно до законодавства та його навчально-методичному забезпеченню в Університеті, впровадження до навчального процесу сучасних методик та технологій. 

 

НМВ безпосередньо підпорядковується першому проректору Університету, який координує та контролює діяльність НМВ. 

 

Структурно НМВ складається із відділення планування навчального процесу, відділення методичного забезпечення навчального процесу та відділення забезпечення якості освіти.

 

ЗАВДАННЯ

 

 • планування, організація та оперативне управління освітнім процесом в Університеті з урахуванням вимог законодавства України, наказів та доручень ректора, рішень Вченої, науково-методичної рад та ректорату Університету з питань планування освітнього процесу на рівні, що забезпечує підготовку кваліфікованих кадрів, а також контроль за розробкою та виконанням структурно-логічних схем підготовки, графіків навчального процесу, навчальних планів, розкладів проведення навчальних занять, екзаменаційних сесій та графіків роботи екзаменаційних комісій;

 

 • планування навчального навантаження, контроль за розподілом та його виконанням науково-педагогічними працівниками кафедр;

 

 • надання практичної та методичної допомоги науково-педагогічним працівникам у підготовці та веденні планово-аналітичної роботи;

 

 • вироблення, апробація та впровадження в освітній процес загальноакадемічних стандартів підготовки фахівців, інноваційних технологій навчання;

 

 • координація діяльності кафедр щодо розробки навчально-методичних комплексів з навчальних дисциплін, необхідних для підготовки фахівців відповідних ступенів вищої освіти за відповідними освітніми програмами;

 

 • підготовка необхідних матеріалів для роботи науково-методичної ради Університету за напрямом своєї діяльності;

 

 • документальне супроводження освітнього процесу та методичне супроводження роботи екзаменаційних комісій з атестації здобувачів вищої освіти;

 

 • розробка положень, методичних рекомендацій та інших документів, що стосуються удосконалення навчально-методичного забезпечення освітнього процесу в Університеті;

 

 • здійснення моніторингу якості вищої освіти в Університеті, її відповідності вимогам державних стандартів освіти;

 

 • організація проведення щорічного оцінювання здобувачів вищої освіти і науково-педагогічних працівників Університету та регулярне оприлюднення результатів таких оцінювань на офіційному веб-сайті Університету, на інформаційних стендах чи в будь-який інший спосіб;

 

 • вивчення проблемних питань змісту, засобів і методів навчання на підставі яких готуються пропозиції стосовно шляхів їх розв’язання та розроблення відповідних методичних рекомендацій (інструкцій);

 

 • надання методичної допомоги гарантам освітніх програм під час підготовки до проведення акредитаційних експертиз НАЗЯВО.

Адреса: м. Одеса, пров. Сабанський, 4

 

Е-mail: nmv@oduvs.edu.ua