• Українська
  • English
×

НОВЕ ВИДАННЯ З ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Активна інтеграція України у світову економічну систему, підписання асоціації із Європейським Союзом, налагодження міжнародних стосунків у різних галузях створюють сприятливі умови для розвитку в Україні туристичної галузі. Туризм є однією з галузей економіки України, що активно розвивається. Пріоритетний напрям розвитку в’їзного та внутрішнього туризму є важливим чинником підвищення якості життя в Україні, утворення додаткових робочих місць, поповнення валютних запасів держави та підвищення її авторитету на міжнародному рівні. Разом із тим, сучасні умови розвитку нашого суспільства, загострення соціально-політичних відносин, нестабільність, матеріальне розшарування населення супроводжуються негативними змінами динаміки та видової структури злочинності. Стійкі тенденції зростання властиві і злочинам проти власності туристів.

2-11Незадовільний стан протидії цим злочинам пояснюється тим, що органи Національної поліції допускають помилки при аналізі наявної інформації, плануванні оперативно-розшукових заходів та слідчих дій, висуванні версій, організації взаємодії тощо. Значною мірою ці недоліки зумовлені і відсутністю сучасних ефективних методичних, науково обґрунтованих рекомендацій з урахуванням особливостей оперативно-розшукової характеристики злочинів проти власності туристів і специфіки ситуацій, що виникають. З метою вирішення зазначених проблем науковцями Одеського державного університету внутрішніх справ підготовлено нове видання:

Оперативно-розшукова протидія злочинам проти власності туристів в Україні: монографія / С.В. Албул, В.В Аброськін, М.О. Волошина, К.М. Манойленко; За заг. ред. С.В. Албула. Одеса: ОДУВС, 2021. 200 с. (Серія: Теорія і практика ОРД).

Працюючи над монографією, автори ставили за мету: встановити стан наукової розробленості питання оперативно-розшукової протидії злочинам проти власності туристів; розробити пропозиції щодо вдосконалення правового регулювання оперативно-розшукової протидії злочинам проти власності туристів; виокремити особливості оперативно-розшукової характеристики злочинів проти власності туристів в Україні; обґрунтувати шляхи оптимізації інформаційно-аналітичного забезпечення оперативно-розшукової протидії злочинам проти власності туристів; сформулювати пропозиції щодо напрямів вдосконалення внутрішньої та зовнішньої взаємодії підрозділів кримінальної поліції у протидії злочинам проти власності туристів в Україні; окреслити напрями вдосконалення тактики проведення оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих (розшукових) дій з протидії злочинам проти власності туристів в Україні тощо.

Монографію підготовлено відповідно до Тематики наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок на 2020-2024 роки, затвердженої наказом МВС України від 11 червня 2020 року № 454 (п.п. 10; 13), теми науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт Одеського державного університету внутрішніх справ «Пріоритетні напрямки розвитку та реформування правоохоронних органів в умовах розгортання демократичних процесів у державі» та наукової теми кафедри оперативно-розшукової діяльності факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції Одеського державного університету внутрішніх справ «Правові та організаційно-тактичні засади оперативно-розшукової діяльності Національної поліції України» (державний реєстраційний номер: 0121U109270).

Монографія буде корисною для працівників практичних підрозділів Національної поліції України, здобувачів вищої освіти та викладачів закладів вищої освіти МВС України, що здійснюють підготовку поліцейських.