• Українська
  • English
×

ПРАВОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТАКТИЧНІ ЗАСАДИ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

30 жовтня 2020 року в Одеському державному університеті внутрішніх справ буде проводитись Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Правові та організаційно-тактичні засади оперативно-розшукової діяльності Національної поліції України».

2До участі у конференції запрошуються науковці, ад’юнкти, аспіранти, здобувачі та юристи – практики.

Форма участі – заочна.

Напрями роботи конференції:

      – Проблеми теорії оперативно-розшукової діяльності Національної поліції України;

       – Напрями оперативно-розшукової протидії окремим видам злочинів;

       – Актуальні проблеми підготовки працівників підрозділів кримінальної поліції.

Для участі у роботі конференції просимо до 10 жовтня 2020 р. надіслати на адресу оргкомітету:

– заявку на участь у конференції;

– тези доповіді;

– рецензію (для осіб, які не мають наукового ступеня).

3Оргкомітет конференції приймає наукові доповіді обсягом до 5-ти сторінок тексту формату А4, поля 2 см, шрифт Times New Roman № 14, міжрядковий інтервал 1,5.

Робота повинна стосуватися актуальної теоретичної проблеми чи практичних питань та мати зв’язок із тематикою конференції. Назва доповіді – прописними літерами посередині рядка; нижче через 1 інтервал праворуч – ім’я, по батькові, прізвище автора, науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи та відомості про наукового керівника (для осіб, які не мають наукового ступеня); далі через 1 інтервал – текст. Список використаних джерел (без повторів) оформляється у кінці тексту під назвою «Література». У тексті посилання вказується у квадратних дужках з порядковим номером джерела за списком, через кому – номер сторінки.

Усі цитати автор зобов’язаний звірити з першоджерелами, редакційна колегія не перевіряє фактичний матеріал, редагуються лише граматичні та пунктуаційні помилки. Список літератури подається у алфавітному порядку.

Тези доповідей необхідно надати в електронному варіанті з файлом, названим прізвищем автора у форматі *.doc, *. docx.

Усі матеріали для участі в конференції необхідно надсилати на електронну адресу пошти оргкомітету: ordodessa@ukr.net з позначкою (на Всеукраїнську науково-практичну інтернет-конференцію «Правові та організаційно-тактичні засади оперативно-розшукової діяльності Національної поліції України»).

Оргкомітет конференції не редагує матеріали, але залишає за собою право відхиляти матеріали, які не відповідають напряму конференції та вимогам щодо їх оформлення.