• Українська
  • English
×

Оголошення щодо проведення конкурсного відбору кандидатів на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників в ОДУВС

В Одеському державному університеті внутрішніх справ оголошується конкурсний відбір на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників, а саме:

Доцент кафедри тактико-спеціальної, вогневої та фізичної підготовки факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції;

Професор кафедри кібербезпеки та інформаційного забезпечення факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції;

Викладач (0,75 ставки) кафедри соціально-економічних дисциплін факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції;

Професор кафедри адміністративної діяльності поліції факультету підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності;

Професор (0,25 ставки) кафедри адміністративної діяльності поліції факультету підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності;

Доцент кафедри адміністративної діяльності поліції факультету підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності;

Викладач кафедри адміністративної діяльності поліції факультету підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності;

Доцент кафедри адміністративної діяльності поліції (за рахунок коштів спеціального фонду) факультету підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності;

Доцент кафедри мовної підготовки (за рахунок коштів спеціального фонду) факультету підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності;

Старший викладач кафедри мовної підготовки (за рахунок коштів спеціального фонду) факультету підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності;

Викладач кафедри мовної підготовки (за рахунок коштів спеціального фонду) факультету підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності;

Завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін факультету підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності;

Доцент кафедри цивільно-правових дисциплін (за рахунок коштів спеціального фонду) факультету підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності;

Професор кафедри криміналістики та психології факультету підготовки фахівців для органів досудового розслідування;

Доцент кафедри кримінального процесу факультету підготовки фахівців для органів досудового розслідування;

Доцент (0,5 ставки) кафедри кримінального процесу факультету підготовки фахівців для органів досудового розслідування;

Доцент кафедри кримінального процесу (за рахунок коштів спеціального фонду) факультету підготовки фахівців для органів досудового розслідування;

Доцент кафедри кримінального права та кримінології (за рахунок коштів спеціального фонду) факультету підготовки фахівців для органів досудового розслідування;

Професор кафедри теорії та філософії права факультету підготовки фахівців для органів досудового розслідування;

Заступник директора навчально-наукового інституту права та кібербезпеки – декан факультету № 2 (за рахунок коштів спеціального фонду);

Завідувач кафедри державно-правових дисциплін (за рахунок коштів спеціального фонду) факультету № 1 навчально-наукового інституту права та кібербезбеки;

Доцент кафедри державно-правових дисциплін (за рахунок коштів спеціального фонду) факультету № 1 навчально-наукового інституту права та кібербезбеки;

Професор кафедри конституційного та міжнародного права (за рахунок коштів спеціального фонду) факультету № 1 навчально-наукового інституту права та кібербезбеки;

Доцент кафедри конституційного та міжнародного права (за рахунок коштів спеціального фонду) факультету № 1 навчально-наукового інституту права та кібербезбеки;

Старший викладач кафедри конституційного та міжнародного права (за рахунок коштів спеціального фонду) факультету № 1 навчально-наукового інституту права та кібербезбеки.

Документи подаються особисто у відділення документального забезпечення Одеського державного університету внутрішніх справ (далі – ОДУВС) у робочий час з понеділка до п’ятниці з 09.00 год. до 16.00 год.: каб. 111 за адресою: м. Одеса, вул. Успенська, буд. 1, службовий телефон (048) 702-50-61 – завідувач відділення документального забезпечення Грибенча Наталія Миколаївна.

У разі необхідності додаткову інформацію можна отримати на офіційному сайті ОДУВС: oduvs.edu.ua, або за телефоном: (048) 704 50 64 – Прохоренко Альона Вікторівна, провідний фахівець відділення по роботі з постійним складом відділу кадрового забезпечення.

Умови проведення конкурсу

Посада завідувача кафедри заміщується особою, яка повинна мати вищу освіту освітнього ступеня «магістр» (освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст») за відповідною спеціальністю, а також науковий ступінь та (або) вчене звання відповідно до профілю кафедри, стаж науково-педагогічної роботи.

Посада професора заміщується особою, яка повинна мати освітній ступінь «магістр» (освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст»), а також  науковий ступінь та (або) вчене звання відповідно до профілю кафедри, стаж науково-педагогічної роботи.

Посада доцента заміщується особою, яка повинна мати освітній ступінь «магістр» (освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст»), а також  науковий ступінь та (або) вчене звання відповідно до профілю кафедри, стаж науково-педагогічної роботи.

Посада старшого викладача заміщується особою, яка повинна мати вищу освіту освітнього ступеня «магістр» (освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст») за відповідною спеціальністю, стаж науково-педагогічної роботи.

Посада викладача заміщується особою, яка повинна мати вищу освіту освітнього ступеня «магістр» (освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст») за відповідною спеціальністю.

Посада заступника директора навчально-наукового інституту права та кібербезпеки – декан факультету № 2 заміщується особою, яка повинна мати освітній ступінь «магістр» (освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст»), а також  науковий ступінь та (або) вчене звання відповідно до профілю навчально-наукового інституту, стаж науково-педагогічної роботи.

Заяви про участь у конкурсі мають право подавати особи, які мають вищу освіту освітнього ступеня «магістр» (освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст») та за своїми професійно-кваліфікаційними якостями відповідають вимогам, які установлені до науково-педагогічних працівників Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», Ліцензійними умовами провадження освітньої діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 року № 1187 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 року № 365), іншими нормативно-правовими актами та умовами оголошеного конкурсу, зокрема:

постійно підвищують свою кваліфікацію, професійний і науковий рівень та педагогічну майстерність;

забезпечують високий науковий і методичний рівень викладання навчальних дисциплін відповідної освітньої програми;

є авторами (співавторами) підручників, навчально-методичних посібників, інших навчальних і наукових праць, свідоцтв (патентів);

здійснюють підготовку науково-педагогічних кадрів;

мають практичний досвід службової діяльності в правоохоронних органах при заміщенні вакантних науково-педагогічних посад кафедри, на якій передбачено викладання навчальних дисциплін професійного спрямування;

дотримуються норм педагогічної етики та моралі, поважають честь і гідність здобувачів вищої освіти, прищеплюють їм любов до Батьківщини, виховують їх у дусі патріотизму;

вільно володіють державною мовою.

До участі в конкурсі не допускається особа, яка:

визнані в установленому порядку непридатними до роботи в ОДУВС;

позбавлені права займати відповідні посади в установленому законом порядку на певний строк;

в інших випадках, установлених чинним законодавством.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі (далі – кандидат), подає до відділення документальне забезпечення ОДУВС для реєстрації та наступної передачі до конкурсної комісії такі документи:

заяву про участь у конкурсі на ім’я ректора Одеського державного університету внутрішніх справ Кузніченка Сергія Олександровича, написану власноруч;

особовий листок з обліку кадрів;

автобіографію;

дві фотокартки розміром 4х6 см;

копії дипломів про вищу освіту освітнього ступеня «магістр» (освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»), науковий ступінь, атестата про вчене звання, засвідчені в установленому законодавством порядку;

копію трудової книжки (за наявності в осіб, які не працюють в Університеті), засвідченої в установленому законодавством порядку;

копії паспорта громадянина України (стор. 1, 2, 3, 10, 11), свідоцтва про народження та ідентифікаційного коду, які засвідчені в установленому законодавством порядку (для осіб, які не працюють в ОДУВС);

копію документів про відношення до військового обов’язку (для військовозобов’язаних осіб, які не працюють в ОДУВС);

довідку про допуск до державної таємниці (за наявності);

характеристику з останнього місця роботи або навчання (для осіб, які не працюють в ОДУВС);

медичну довідку про стан здоров’я за формою, затвердженою МОЗ;

письмову згоду на проведення перевірки поданих відомостей та зберігання, використання, оприлюднення персональних даних;

список наукових праць;

інформацію про підготовку науково-педагогічних кадрів;

документи, які підтверджують підвищення кваліфікації або стажування протягом останніх п’яти років (за наявності);

довідку про наявний практичний досвід службової діяльності в правоохоронних органах при заміщенні вакантних науково-педагогічних посад кафедри, на якій передбачено викладання навчальних дисциплін професійного спрямування;

звіт про свою роботу за попередній період (для осіб, які працюють в ОДУВС).

Кандидат може подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня та репутації тощо.

Кандидат несе відповідальність за повноту та достовірність поданих ним документів.

При поданні заяви кандидат повинен мати при собі оригінали паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду, дипломів про вищу освіту та (або) науковий ступінь, атестата про вчене звання, документа про відношення до військового обов’язку (для військовозобов’язаних) та трудової книжки (за наявністю) або її завіреної копії.

Відділ кадрового забезпечення ОДУВС

Перейти до вмісту