Докторантура та аспірантура

Докторантура та аспірантура є структурним підрозділом Одеського державного університету внутрішніх справ, який відповідає за підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук згідно Закону України «Про вищу освіту», Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти  (наукових установах), затвердженого постановою КМУ від 23.03.2016 № 261, Інструкції про організацію підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів у  закладах вищої освіти та науково-дослідних установах Міністерства внутрішніх справ України, затвердженої наказом МВС України від 28 листопада 2017 року № 963 та інших нормативно-правових актів, Положення про докторантуру та аспірантуру (наказ ОДУВС від 01.10.2019 р. № 486).

Підготовка науково-педагогічних кадрів в Одеському державному університеті внутрішніх справ здійснюється за денною та заочною формами навчання.

Основними завданнями докторантури та аспірантури є:

– забезпечення підготовки кваліфікованих науково-педагогічних і наукових кадрів для навчальних закладів, науково-дослідних установ, органів і підрозділів МВС та Національної поліції України;

– забезпечення належного рівня фундаментальних та прикладних наукових досліджень в університеті, їх інтеграції з навчальним процесом і практичною діяльністю правоохоронних органів, розвитку наукових досліджень, їх планування, організації проведення, а також упровадження результатів останніх у практику і навчальний процес;

Робота докторантури та аспірантури ґрунтується на принципах науковості, демократизму, персональної відповідальності й гласності обговорення питань, що віднесені до її компетенції.

Докторантура здійснює підготовку науково-педагогічних та наукових кадрів з числа осіб, які мають науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук), наукові здобутки та опубліковані праці з обраної наукової спеціальності і які в змозі на високому науковому рівні проводити фундаментальні, пошукові і прикладні наукові дослідження. Форма навчання – денна (термін навчання 2 роки).

Аспірантура (ад’юнктура) здійснює підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії з числа випускників вищих навчальних закладів за державним замовленням та за кошти юридичних та фізичних осіб – за умови укладання угод на підготовку. Форми навчання – денна (термін навчання 4 роки) і заочна (термін навчання 4 роки).

Підготовка здійснюється за спеціальністю 081 «Право»:

у докторантурі за науковими спеціальностями:

12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право;

12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право;

12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність;

19.00.06 – юридична психологія;

21.07.05 – службово-бойова діяльність сил охорони правопорядку (юридичні науки).

у аспірантурі – за науковими спеціальностями:

12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право;

12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право;

12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність;

19.00.06 – юридична психологія;

21.07.05 – службово-бойова діяльність сил охорони правопорядку (юридичні науки).

Підготовка проводиться на замовлення МВС України, Національної поліції України, органів державної влади та місцевого самоврядування.

Під час опанування наукових знань докторанти та аспіранти (ад’юнкти) поглиблюють свої теоретичні знання та оволодівають сучасними методами наукових досліджень. Базою для таких досліджень є практичні підрозділи правоохоронних органів, структурні підрозділи органів державної влади та місцевого самоврядування.

Апробація наукових досліджень здійснюється в базових структурних підрозділах правоохоронних органів, під час проведення науково-практичних конференцій, семінарів, «круглих столів», які проводяться в Одеському державному університеті внутрішніх справ, а також в інших навчальних закладах і наукових установах України та за її межами.

Контакти:

м. Одеса, пров. Сабанський 4а

Тел: +380 949 548 018

+380673066290

 

как сменить язык в телеграммеphone advertisement