Докторантура та аспірантура

Докторантура та аспірантура є структурним підрозділом Одеського державного університету внутрішніх справ, який відповідає за підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук згідно Закону України «Про вищу освіту», Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти  (наукових установах), затвердженого постановою КМУ від 23.03.2016 № 261, Інструкції про організацію підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів у  закладах вищої освіти та науково-дослідних установах Міністерства внутрішніх справ України, затвердженої наказом МВС України від 28 листопада 2017 року № 963 та інших нормативно-правових актів.

Підготовка науково-педагогічних кадрів в Одеському державному університеті внутрішніх справ здійснюється за денною та заочною формами навчання, за державним замовленням та за кошти фізичних або юридичних осіб за спеціальністю 081 «Право»:

 — у докторантурі за трьома науковими спеціальностями:

12.00.07– адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право;

12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність;

19.00.06 – юридична психологія (юридичні та психологічні науки).

в аспірантурі – за п’ятьма науковими спеціальностями:

— 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право;

— 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право;

— 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність;

— 19.00.06 – юридична психологія;

— 21.07.05 – службово-бойова діяльність сил охорони правопорядку (юридичні науки).

Підготовка проводиться на замовлення МВС України, Національної поліції України, органів державної влади та місцевого самоврядування.

Основними напрямками наукових досліджень є розробка фундаментальних і прикладних проблем діяльності правоохоронних органів щодо протидії злочинності та забезпечення публічного правопорядку.

Під час опанування наукових знань докторанти та аспіранти (ад’юнкти) поглиблюють свої теоретичні знання та оволодівають сучасними методами наукових досліджень. Базою для таких досліджень є практичні підрозділи правоохоронних органів, структурні підрозділи органів державної влади та місцевого самоврядування.

Апробація наукових досліджень здійснюється в базових структурних підрозділах правоохоронних органів, під час проведення науково-практичних конференцій, семінарів, «круглих столів», які проводяться в Одеському державному університеті внутрішніх справ, а також в інших навчальних закладах і наукових установах України та за її межами.

Контакти:

м. Одеса, вул. Отамана Головатого, 102-б

Тел: (048) 736-15-38