Кафедра теорії та історії держави і права

img_4245

Кафедра теорії та історії держави і права – це один із базових підрозділів навчального закладу. Кафедра забезпечує викладання теоретико-історичних правових дисциплін на факультетах денної та заочної форм навчання, а також викладання та методичне забезпечення фундаментальних юридичних дисциплін на усіх факультетах університету за бюджетною формою навчання. З метою підготовки висококваліфікованих поліцейських науково-педагогічні працівники кафедри на високому рівні надають фундаментальні знання у галузі права.

Основними завданнями кафедри є:

– організація та здійснення на високому науковому і методичному рівнях освітнього процесу шляхом формування наукового змісту й практичного спрямування кожної навчальної дисципліни;

– реалізація освітньо-професійних програм, навчальних планів підготовки, перепідготовки й підвищення кваліфікації фахівців;

– розробка й систематичне оновлення науково-методичного забезпечення навчальних дисциплін, що викладаються кафедрою;

– формування, під час забезпечення освітнього процесу, високоінтелектуальної особистості шляхом патріотичного, правового виховання, утвердження в учасників освітнього процесу моральних цінностей, соціальної активності, громадянської позиції та відповідальності, здорового способу життя, вміння вільно мислити та самоорганізовуватися в сучасних умовах;

– вивчення, узагальнення і запровадження передового педагогічного досвіду, юридичної практики з метою підвищення наукового рівня, професійної культури та педагогічної майстерності працівників кафедри;

– підготовка відгуків, рецензій на дисертації та автореферати дисертацій за профілем кафедри, які надійшли до універститету.

Згідно до плану роботи науково-педагогічний склад кафедри здійснює наукові дослідження які безпосередньо пов’язані з історією та теоретико-правовим підґрунтям діяльності органів внутрішніх справ України, так і загалом теорії та історії держави і права. Кафедра підтримує тісні зв’язки з територіальними підрозділами Міністерства внутрішніх справ України, та  закладами вищої освіти юридичного профілю.

У різні часи на кафедрі починали свій творчий шлях широко відомі на Одещині та в Україні вчені, такі як доктор юридичних наук, професор Л.В. Багрій-Шахматов, доктор юридичних наук, професор Є.В. Додін, доктор юридичних наук, професор Н.М. Крестовська, доктор юридичних наук, доцент І.Й. Магновський, доктор юридичних наук, доцент Л.Г. Матвєєва, доктор юридичних наук, професор М.П. Орзіх та ін..

З вересня 2015 року кафедру очолює доктор юридичних наук, доцент Бабенко Андрій Миколайович. Під його керівництвом працюють: професор кафедри кандидат історичних наук, доцент Тарасенко Лідія Борисівна, доцент кафедри кандидат юридичних наук Небеська Марина Сергіївна,  доцент кафедри кандидат педагогічних наук Дунаєва Оксана Миколаївна, доцент кафедри ( 0,25 посади)  доктор юридичних наук, старший викладач кафедри Шевчук Вікторія Вікторівна, викладач кафедри Проданець Наталія Миколаївна, старший лаборант кафедри Морозенко Анастасія Євгенівна.

 

Завідувач кафедри – доктор юридичних наук, доцент Бабенко Андрій Миколайович. У 2000 р. закінчив Донецький інститут внутрішніх справ при Донецькому національному університеті. У травні 2015 року успішно захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.08. – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право за темою «Регіональна злочинність в Україні: закономірності, детермінація та запобігання». Автор понад 110-ти наукових праць. Провідний фахівець у галузі регіонознавства, теорії та історії держави і права, кримінології, кримінального та кримінально-виконавчого права.

 

Контакти:

м. Одеса,  пров. Сабанський, 4 

Тел: (050) 942-42-48

E-mai: an.babenko@ukr.net