Юридична клініка

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Указу Президента України від 18 жовтня 2001 року № 992 «Про Національну програму правової освіти населення», реалізуючи рекомендації Всеукраїнської міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення та з метою створення належних умов для набуття громадянами необхідного обсягу правових знань і навичок у їх застосуванні, надання безоплатної правової допомоги особам, які потребують соціального захисту та підтримки, а також отримання студентами старших курсів юридичних спеціальностей практичних навичок юриста, наказом ректора ОДУВС №60, від 26.02.2013 року була створена юридична клініка Одеського державного університету внутрішніх справ.Юридична клініка є структурним підрозділом Одеського державного університету внутрішніх справ і здійснює роботу на основі чинного законодавства України, Статуту ОДУВС та Положення про юридичну клініку ОДУВС.Основою функціонування юридичної клініки є поєднання інтересів громадян, що потребують правової допомоги і неспроможних оплатити послуги юриста, студентів, зацікавлених в отриманні практичних знань, які сприяють у майбутньому їх працевлаштуванню і кар’єрі.

Мета та завдання юридичної клініки ОДУВС

  1. Метою Юридичної клініки є:

– Виховання нового покоління юристів, пов’язаного з формуванням у осіб перемінного складу розуміння соціально-орієнтованого змісту юридичної професії та усвідомлення ними правозахисної ролі правника у сучасному суспільстві.

– Практична підготовка та навчання осіб перемінного складу в дусі дотримання принципів верховенства права, прав і свобод людини, справедливості та людської гідності й поваги до них.

– Підвищення рівня практичних знань, умінь і навичок осіб перемінного складу Університету.

– Забезпечення доступу представників соціально вразливих груп суспільства до правової допомоги.

– Формування правової культури громадян.

– Розширення співробітництва Університету із судовими та правоохоронними органами, органами державної влади і місцевого самоврядування, з іншими установами та організаціями.

– Розширення застосування в навчальному процесі Університету методів практичної підготовки осіб перемінного складу.

  1. Основні завдання Юридичної клініки:

– Надання особам перемінного складу, які беруть участь в діяльності Юридичної клініки (студентам-клініцистам), можливості набути навички практичної діяльності за фахом.

– Створення місць для проходження студентами навчальної, виробничої, переддипломної та магістерської практики.

– Сприяння особам перемінного складу Університету в освоєнні практичних навичок надання правової допомоги населенню, інтерактивних методик навчання та аналізу правозастосовчої практики.

– Надання громадянам безоплатних юридичних консультацій.

– Проведення заходів з правової освіти населення та підвищення рівня його правової культури.

– Сприяння вирішенню соціальних проблем на півдні України шляхом надання правової допомоги на безоплатній основі.

– Забезпечення можливості спілкування особі перемінного складу під час навчального процесу з фахівцями-практиками судових і правоохоронних органів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування з питань їх діяльності.

– Створення ефективного механізму обміну інформацією між населенням, засобами масової інформації та Юридичною клінікою, що дозволить оперативно реагувати на практичні потреби громадян.

  1. Відповідно до мети та завдань Юридичної клініки, для її повного та ефективного функціонування керівництво Юридичної клініки та Університету організовує й забезпечує:

– Проведення спецкурсу «Основи юридичної клінічної практики», яким охоплюються засади функціонування юридичних клінік в Україні та інших країнах світу, а також акцентується увага на основних аспектах юридичної діяльності.

– Проведення теоретичних і практичних занять за результатами діяльності Юридичної клініки.

– Проведення правоосвітніх, правороз’яснювальних та інших навчально-практичних заходів.

– Надання безоплатної правової допомоги з питань захисту прав і свобод людини та організацій з усіх галузей права відповідно до чинного законодавства України.

– Підготовку й поширення публікацій для населення з актуальних правових питань.

– Співпрацю з представниками державних і недержавних органів та організацій.

– Участь у проведенні науково-практичних конференцій, семінарів, тренінгів та інших заходів з актуальних правових питань.

– Проведення роботи із систематизації й аналізу практики правоохоронних органів і судів України, практики Європейського суду з прав людини.

– Співробітництво з юридичними клініками інших закладів вищої освіти України та країн світу.

Порядок надання правової допомоги:

Правова допомога надається безкоштовно шляхом надання усних та письмових консультацій студентами – консультантами під керівництвом завідувача юридичної клініки:

– пенсіонерам;

– інвалідам;

– учасникам бойових дій;

– малозабезпеченим громадянам;

– багатодітним сім’ям;

– студентам;

– одиноким матерям.

Напрями правової допомоги, що надається:

– захист конституційних прав і свобод громадян;

– цивільне, трудове, аграрне, житлове, земельне, сімейне, міжнародне право та соціальне забезпечення;

– надання усних і письмових консультацій та пояснень з юридичних питань щодо чинного законодавства;

– допомога в оформленні позовних заяв, скарг та інших документів правового характеру;

– захист прав молоді та неповнолітніх.

Чекаємо Вас за адресою м.Одеса, вул. Успенська 1.

Пн – Чт: з 9:00 до 17:00, Пт: з 9:00 до 16:00

перерва на обід з 13:00 до 14:00

Тел.: (048)783-06-96

Адреса електронної пошти: 3500082@gmail.com

Сб.-Нд. – вихідний

Консультування в інший час може здійснюватися за рішенням керівника клініки.