Цікаві новинки

  Кримінальний процесс України: навч. посіб./за заг. ред. О. П. Кучинської. Київ: Юрінком Інтер, 2021. 448 с.

У навчальном упосібнику з урахуванням змін до кримінального процесуального законодавства станом на 18 лютого 2021 року розглянуто загальні положення кримінального процесу, засади кримінального провадження, учасників кримінального провадження, докази й доказування в кримінальному провадженні, заходи забезпечення кримінального провадження, стадійність кримінального процесу тощо. Видання буде корисним для здобувачів вищої освіти за напрямом «Право» та «Правоохоронна діяльність», науково-педагогічних і педагогічних працівників, юристів-практиків.

  Основи IT-права: навч. посіб. / за заг. ред. Т. В. Бачинського. Вид. 3-тє, допов. і перероб. Київ: Юрінком Інтер, 2021. 244 с.

Посібник побудований на практичному досвіді юридичного супроводу IT-компаній в Україні. У ньому висвітлено багато питань, але основну увагу приділено аналізу судової практики та кейсів. З метою порівняння та вивчення зарубіжного досвіду у сфері IT-права здійснено аналіз та вивчено досвід США та країн ЄС. Посібник призначений для підготовки студентів-правників, що цікавляться IT-технологіями. Вінможе бути використаний також і практикуючими ІТ-юристами, доповідачами при розробленні та проведенні тренінгів.

Ковальова О. В., Пекарський С. П. Розшукова справа щодо встановлення особи невпізнаного трупа (макет): навч. посіб. Київ: ВД «Дакор», 2021. 48 с.

Навчальний посібник призначено для формування у здобувачів вищої освіти уявлення про документи, які складаються за розшуковою справою та матеріали, які долучаються до неї, опанування курсантами та студентами практичними навичками щодо складання рапортів, постанов, орієнтувань, протоколів тощо.

Макет містить типові документи, які складаються при роботі за розшуковою справою з встановлення особи невпізнаного трупа, а також документи та матеріали, які долучаються до розшукової справи, рекомендації щодо огляду трупу, рекомендації щодо можливостей та використання ДНК-досліджень під час встановлення особи невпізнаного трупа.

Совгиря О. В., Шукліна Н. Г. Конституційне право України. Повний курс: навч. посіб. Київ: Юрінком Інтер, 2020. 556 с.

У навчальному посібнику висвітлено питання щодо: характеристики конституційного права як галузі національного права України, основ вчення про конституцію, основ конституційного ладу України, конституційно-правового статусу людини і громадянина в Україні, конституційних прав, свобод та обов’язківлюдини і громадянина в Україні, форм безпосередньої демократії, конституційно-правових основ організації і здійснення державноївлади в Україні, законодавчої влади в Україні, конституційно-правового статусу Президента України, виконавчої влади в Україні, судової влади в Україні, Конституційного Суду України, територіального устрою України, місцевого самоврядування в Україні.

Тертишник В.М. Кримінальний процесс України. Особлива частина: підручник. 9-те вид., доп. і перероб. Київ: Алерта, 2021. 438 с.

Пропонований підручник являє собою унікальну працю – фундаментальний системний курс кримінального процесуального права нового тисячоліття, підготовлений з урахуванням прецедентної практики Європейського суду з прав людини, сучасних законодавчих та інших нормативних актів станом на 1 лютого 2021 року.

У підручнику відповідно до програми курсу кримінально-процесуального права України з урахуванням змін до Конституції України 2016 та останніх законодавчих новел подано аналіз сучасного стану кримінально-процесуального законодавства, розглянуто актуальні проблеми кримінально-процесуальної науки. Внесені пропозиції щодо удосконалення процессуального законодавства та практики його застосування.

Пряхін Є. В. Криміналістичні засоби та методи розслідування кримінальних правопорушень : навч. посіб. Львів : ЛьДУВС, 2022. 164 с.

Посібник підготовлено відповідно до програм навчальних дисциплін «Криміналістика», «Методика розслідування окремих видів кримінальних правопорушень» і «Криміналістичні засоби та методи розслідування кримінальних правопорушень» закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання. Відображено стан протидії злочинності в сучасних умовах з урахуванням положень Кримінального процесуального кодексу України та практики його застосування.

Кузьо О. Основи психологічної практики : навч. посіб. Львів : ЛьДУВС, 2022. 124 с.

Розглянуто основні положення та поняття психологічної практики, алгоритми роботи з найтиповішими психологічними труднощами та запитами клієнтів. Запропоновано техніки і завдання для формування та розвитку навичок, необхідних при фаховій взаємодії «психолог-клієнт».

Збірник практичних завдань із навчальної дисципліни “Поліцейська діяльнісь” :  навч. посіб. / за ред. С. С. Вітвіцького. Київ : ВД “Дакор”, 2022. 192 с.

Навчальний посібник укладено з урахуванням робочої навчальної програми навчальної дисципліни «Поліцейська діяльність» як доповнення до підручника «Поліцейська діяльність», який містить 155 практичних завдань, що охоплюють основні напрями поліцейської діяльності; посилання на нормативно-правові акти, які необхідно використовувати при розв’язанні конкретного практичного завдання, QR-код, який надає можливість миттєвого звернення до тексту нормативно-правового акта: 260 тестових завдань, а також посилання на бланки документів, що можуть використовуватися під час розв’язання практичних завдань.

Дізнання : навч. посіб. / за заг. ред. А. Я. Хитри. Львів : ЛьДУВС, 2021. 340 с.

Відображено сучасний стан і перспективи розвитку вітчизняного кримінального процесу з урахуванням практики його стастосування, зокрема Європейського суду з прав людини. Видання укладено відповідно до програми  навчальної дисципліни «Дізнання», яку освоюють у вищих навчальних закладах.

Ковальова О. В. Інформаційне забезпечення професійної діяльності : навч. посіб. Київ : ВД “Дакор”, 2021. 288 с.  

Навчальний посібник підготовлений для визначення дисципліни «Інформаційне забезпечення професійної діяльності здобувачами та здобувачками вищої освіти за спеціальностями 081 «Право» та 262 «Правоохоронна діяльність» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр».

Адміністративний процес України : підручник / за ред. Д. І. Йосифовича. Львів : ЛьДУВС, 2021. – 500 с.

Підручник охоплює теми, які розкривають зміст, завдання, принципи і структуру адміністративного процесу. Зосереджено увагу на підходах до розуміння поняття адміністративного процесу у вітчизняній адміністративно-правовій теорії, видів та джерел доказів, а також особливостей процесу доказування в адміністративному процесі. Розглянуто завдання, принципи і стадії провадження у справах про адміністративні правопорушення. Сформульовано основні ідеї реформування адміністративного процесуального права в умовах інтеграції України в Європейський простір.

проходная комплектная трансформаторная подстанцияузи молочных желез