Цікаві новинки

  Порядок та особливості складання адміністративних матеріалів:   посібник поліцейського: навч. посіб. / В. В. Бондар та ін.Херсон :Видавничий дім «Гельветика», 2020. 44 с.

Навчальний посібник розроблено для здобувачів вищої освіти закладів зі специфічними умовами навчання MBC України та працівників органів та підрозділів Національної поліції, які зацікавлені у отриманні системних знань та правильному їх застосуванню в практичній діяльності. Авторським коллективом було розроблено алгоритм дій поліцейських та особливості складання адміністративних матеріалів окреслено типові помилки при складанні адміністративних матеріалів з урахуванням змін і доповнень до законодавства України, висвітлено питання правового регулювання діяльності поліції.

  Бандурка О.М. Адміністративний процес України: монографія. Харків: ХНУВС, Майдан, 2019. 422 с.

В монографії досліджуються на системному рівніосновні питання теорії адміністративного процесу, ведеться пошук відповідей на питання, безпосередньо пов’язані з українським суспільством, і в першу чергу, зі сферою державного управління, адміністративного захисту прав і свобод людини і громадянина. Значну увагу приділено змісту, сутності та призначені адміністративного процесу, суб’єктам адміністративного процесу. Проаналізовані різновиди адміністративних проваджень, як складових адміністративного процесу, охарактеризовані адміністративно-процесуальні відносини в контексті загальної теорії права, адміністративного права і процесу.

  Карбовський Д. О. Публічне адміністрування діяльності територіальних органівнаціональної поліції України: теорія та практика : монографія. Херсон :Видавничий дім «Гельветика», 2021. 142 с.

У монографії проведено комплексне наукове дослідження питань публічного адміністрування діяльності територіальних органів Національної поліції України: теорія та практика. Складовою державного апарату є органи поліції як суб’єкти, що уповноважені забезпечувати дотримання законів у суспільстві. Діяльність органів поліції супроводжується адміністративно-правовим регулюванням, однак в Україні існують значні проблеми у цій сфері, що відповідно потребує ґрунтовних досліджень.

  Пересада О. М. Конституційне право України: навч. посіб. Київ: ВД «Дакор», 2020. 248 с.

У навчальному посібнику у вигляді схем та таблиць викладено навчальний матеріал з ключових тем дисципліни Конституційне право України. Завданням навчального посібника є надати змогу та інформацію у формі та обсягах, які дозволять студентам та курсантам закладів вищої освіти вивчити теорії конституційного права, принципів і змісту державної політики, принципів і джерел конституційного права; засвоїти предмет галузі конституційного права; зрозуміти необхідність і сутність державного правового регулювання суспільних відношень, що регулюють сферу становлення незалежної, демократичної, правової держави; навчитись навичкам застовними в ході навчання знань в практичній діяльності та застосовувати набуті навички для вирішення проблем.

  Кримінальний процесс України: навч. посіб./за заг. ред. О. П. Кучинської. Київ: Юрінком Інтер, 2021. 448 с.

У навчальном упосібнику з урахуванням змін до кримінального процесуального законодавства станом на 18 лютого 2021 року розглянуто загальні положення кримінального процесу, засади кримінального провадження, учасників кримінального провадження, докази й доказування в кримінальному провадженні, заходи забезпечення кримінального провадження, стадійність кримінального процесу тощо. Видання буде корисним для здобувачів вищої освіти за напрямом «Право» та «Правоохоронна діяльність», науково-педагогічних і педагогічних працівників, юристів-практиків.

  Основи IT-права: навч. посіб. / за заг. ред. Т. В. Бачинського. Вид. 3-тє, допов. і перероб. Київ: Юрінком Інтер, 2021. 244 с.

Посібник побудований на практичному досвіді юридичного супроводу IT-компаній в Україні. У ньому висвітлено багато питань, але основну увагу приділено аналізу судової практики та кейсів. З метою порівняння та вивчення зарубіжного досвіду у сфері IT-права здійснено аналіз та вивчено досвід США та країн ЄС. Посібник призначений для підготовки студентів-правників, що цікавляться IT-технологіями. Вінможе бути використаний також і практикуючими ІТ-юристами, доповідачами при розробленні та проведенні тренінгів.

Протидія незаконному заволодінню транспортними засобами підрозділами Національної поліції України: практичний порадник з елементами інтерактивних технологій /  за ред. О.О. Дудорова. Сєвєродонецьк: РВВ ДДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2020. 311с.

Висвітлено основні положення кримінально-правової характеристики незаконного заволодіння транспортним засобом. Розкрито криміналістичну характеристику цього злочину. Запропоновано алгоритми дій працівників Національної поліції України під час організації досудового розслідування відповідних кримінальних проваджень.

Ковальова О. В., Пекарський С. П. Розшукова справа щодо встановлення особи невпізнаного трупа (макет): навч. посіб. Київ: ВД «Дакор», 2021. 48 с.

Навчальний посібник призначено для формування у здобувачів вищої освіти уявлення про документи, які складаються за розшуковою справою та матеріали, які долучаються до неї, опанування курсантами та студентами практичними навичками щодо складання рапортів, постанов, орієнтувань, протоколів тощо.

Макет містить типові документи, які складаються при роботі за розшуковою справою з встановлення особи невпізнаного трупа, а також документи та матеріали, які долучаються до розшукової справи, рекомендації щодо огляду трупу, рекомендації щодо можливостей та використання ДНК-досліджень під час встановлення особи невпізнаного трупа.

Совгиря О. В., Шукліна Н. Г. Конституційне право України. Повний курс: навч. посіб. Київ: Юрінком Інтер, 2020. 556 с.

У навчальному посібнику висвітлено питання щодо: характеристики конституційного права як галузі національного права України, основ вчення про конституцію, основ конституційного ладу України, конституційно-правового статусу людини і громадянина в Україні, конституційних прав, свобод та обов’язківлюдини і громадянина в Україні, форм безпосередньої демократії, конституційно-правових основ організації і здійснення державноївлади в Україні, законодавчої влади в Україні, конституційно-правового статусу Президента України, виконавчої влади в Україні, судової влади в Україні, Конституційного Суду України, територіального устрою України, місцевого самоврядування в Україні.

Тертишник В.М. Кримінальний процесс України. Особлива частина: підручник. 9-те вид., доп. і перероб. Київ: Алерта, 2021. 438 с.

Пропонований підручник являє собою унікальну працю – фундаментальний системний курс кримінального процесуального права нового тисячоліття, підготовлений з урахуванням прецедентної практики Європейського суду з прав людини, сучасних законодавчих та інших нормативних актів станом на 1 лютого 2021 року.

У підручнику відповідно до програми курсу кримінально-процесуального права України з урахуванням змін до Конституції України 2016 та останніх законодавчих новел подано аналіз сучасного стану кримінально-процесуального законодавства, розглянуто актуальні проблеми кримінально-процесуальної науки. Внесені пропозиції щодо удосконалення процессуального законодавства та практики його застосування.

Трофанчук Г. І. Історія держави та права України: навч. посіб. 3-тє вид., стереотип., Київ: Юрінком Інтер, 2019. 568 с.

Посібник підготовлений на основі багаторічного досвіду викладання автором навчальної дисципліни у вищих навчальних закладах і з урахуванням кредитно-модульної системи навчання. Його метою є не нав’язування читачеві власних оцінок державно-правових явищ, які мали місце протягом багатовікової історії нашої країни, а спонукання його до творчого мислення, самостійних роздумів та суджень, власних оцінок тих чи іншихісторичних подій, явищ, інститутів держави і права.

Філіпенко А. С., Дорошенко В. А. Управління підрозділами Національної поліції у запитаннях та відповідях: навч. посіб. Київ: ВД «Дакор», 2020. 174 с.

У навчальному посібнику знайшли своє відображення сучасні теоретичні напрацювання українських і зарубіжних науковців щодо організації процессу управління в підрозділах Національної поліції України, враховані основні концепції та положення сучасного рівня розвитку діяльності органів поліції.

Основні положення данного посібника можуть бути використані у системі службової підготовки та підвищення кваліфікації працівників поліції.

проходная комплектная трансформаторная подстанцияузи молочных желез