• Українська
  • English
×

До уваги науковців!

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Запрошуємо Вас взяти участь в роботі міжнародної заочної наукової конференції «Проблемні аспекти здійснення контролю ОВС за обігом цивільної та службової зброї», яка організовується у грудні 2016 року кафедрою адміністративної діяльності факультету міліції установи освіти «Могильовський інститут Міністерства внутрішніх справ Республіки Білорусь».

До участі в конференції запрошуються педагогічні працівники установ вищої освіти, співробітники практичних підрозділів правоохоронних органів, студенти (курсанти), магістранти та аспіранти (ад’юнкти). Тези студентів та курсантів публікуються тільки в співавторстві з науковим керівником.

Подані учасниками матеріали будуть опубліковані в грудні 2016 року – січні 2017 року.

Матеріали приймаються до 1 грудня 2016 року на адресу електронної пошти: adkafedra@mail.ru

Від автора приймається не більше 1 матеріалу.

За всіма питаннями можна звертатися до оргкомітету конференції за тел. +375 29 114 56 28 (Сумлінний Олександр Анатолійович, старший викладач кафедри адміністративної діяльності факультету міліції Могильовського інституту МВС Республіки Білорусь); +375 222 719 293 (кафедра адміністративної діяльності факультету міліції Могильовського інституту МВС Республіки Білорусь), або електронною поштою (adkafedra@mail.ru) з поміткою «Міжнародна конференція»

Вимоги до оформлення матеріалів:

Матеріал, представлений для опублікування, повинен мати обсяг від 2 до 4 сторінок.

Параметри сторінки: аркуші формату А4, книжкова орієнтація, поля – 2,5 см з усіх боків.

Текст статті друкується шрифтом Times New Roman, розмір шрифту 14 pt, інтервал одинарний, абзацний відступ – 1,25 см.

Посилання на джерела подаються у квадратних дужках.

Матеріал, представлений для опублікування, повинен включати наступні елементи:

– індекс УДК;

– прізвище та ініціали автора (авторів) статті, вчений ступінь, звання, посаду;

– назва;

– основну частину;

– бібліографічний список.

Назва повинна відображати основну ідею роботи, бути лаконічною, інформативною.

Малюнки, таблиці, формули та ін., які зустрічаються в статті, повинні розташовуватися після тексту, в якому вони згадуються, і бути пронумеровані відповідно до порядку згадування в тексті. У посиланнях слова «малюнок» та «таблиця» друкуються повністю (без скорочення).

Нижче малюнка йде пояснювальний текст, а нижче пояснювального тексту йде назва самого малюнка. Якщо малюнок один, то він позначається словом «Малюнок» без номера за порядком. Після слова «Малюнок» і його порядкового номера ставиться тире і йде назва малюнка малими літерами з першої великої без крапки в кінці, вирівнювання – по центру.

Назву таблиці поміщають над таблицею зліва, без абзацного відступу. Спочатку йде слово «Таблиця» (без скорочення) з номером (більше однієї таблиці), потім – тире, після тире – назва самої таблиці малими літерами з першої великої без крапки в кінці, вирівнювання – по ширині.

Бібліографічний список формується в порядку появи посилань у тексті.

За зміст і достовірність поданих до друку наукових даних відповідальність несуть автори.

Після тексту статті необхідно вказати, що автор дає згоду на розміщення своєї публікації в електронному вигляді на сайті інституту та інших бібліотечно-інформаційних ресурсах.

Редакційна колегія залишає за собою право відхиляти матеріали, які не відповідають вимогам, що пред’являються.

Перейти до вмісту