• Українська
  • English
×

«Вплив інтеграційних тенденцій на розвиток національного права»

23 лютого 2018 року в Одеському державному університеті внутрішніх справ відбулась Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Вплив інтеграційних тенденцій на розвиток національного права».

На адресу кафедри цивільно-правових дисциплін факультету № 2 ОДУВС надійшло близько 100 доповідей вчених, викладачів навчальних закладів, аспірантів, магістрантів, що представляють закордонні навчальні заклади (Академію поліції Азербайджанської Республіки, Білоруський державний університет, Білоруський державний економічний університет, Гродненський державний університет імені Янки Купали (м. Гродно, Республіка Бєларусь), Університет ім. Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)), а також навчальні та наукові заклади України, а саме: Одеський державний університет внутрішніх справ, Херсонський державний університет, Національний університет “Одеська юридична академія”, Національну академію внутрішніх справ, Національну академію правових наук, Сумський державний університет, Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», Державний науково-дослідний інститут МВС України, Державний університет інфраструктури та технологій, Івано-Франківський університет права ім. Короля Данила Галицького, Університет державної фіскальної служби України, Донецький національний університет ім. В. Стуса, Одеський національний морський університет, Національну академію державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького, Інститут права ім. Володимира Сташиса Класичного приватного університету, Львівський державний університет внутрішніх справ, Національний авіаційний університет, Харківський національний університет внутрішніх справ, Національний університет водного господарства та природокористування, Національний економічний університет ім. В. Гетьмана, Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди, Навчально-науковий інститут права та психології НУ «Львівська політехніка», Кременчуцький національний університет ім. Михайла Остроградського, Міжнародний університет бізнесу і права (м. Херсон).

За результатами проведення конференції визначені наступні перспективні напрями наукових досліджень:

– особливості нових тенденцій забезпечення захисту авторських та суміжних прав в мережі Інтернет;

– деякі питання імплементації принципів належного управління у сфері оподаткування в Україні;

– працівники із сімейними обов’язками у трудовому законодавстві України;

– правові засади забезпечення академічної доброчесності;

– питання правового забезпечення охорони морського середовища від забруднення;

– питання реформування інституту адвокатури в Україні;

– відповідальність за образу : шляхи вдосконалення;

– загальнотеоретичні засади здійснення правового регулювання робочого часу;

– правова визначеність питань юрисдикції справ щодо захисту права власності від порушень, пов’язаних з його державною реєстрацією;

– проблеми визнання та звернення до виконання іноземних арбітражних рішень;

– врахування практики застосування норм екологічного права в законотворчій роботі та адаптації вітчизняного законодавства до норм права ЄС;

– гуманізація діяльності Національної поліції щодо захисту прав людини і  основоположних свобод як інтеграційна тенденція адаптації норм вітчизняного  законодавства до європейських та світових стандартів.

Перейти до вмісту