• Українська
  • English
×

СУЧАСНИЙ ПІДРУЧНИК З КРИМІНОЛОГІЇ

Вийшов друком сучасний підручник з кримінології.

Кримінологія: підручник / А.М. Бабенко, О.Ю. Бусол, О.М. Костенко; за заг. ред. Ю.В. Нікітіна, С.Ф. Денисова, Є.Л. Стрельцова. – Харків: Право, 2018. – 416 с.

У підручнику, підготовленому колективом авторів, серед яких представники Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України, Одеського державного університе­ту внутрішніх справ, Академії Державної пенітенціарної служби, Національного університету «Одеська юридична академія», Адміністрації Державної прикордонної служби України, Інсти­туту зарубіжного та міжнародного кримінального права ім. Макса Планка (Німеччина), розгляда­ються предмет та зміст кримінології як науки, історія становлення кримінології в Україні, методика кримінологічних досліджень, механізм злочинної поведінки, кількісні та якісні характеристики злочинності в Україні кінця XX – початку XXI ст. Розкриваються зміст запобігання та протидії зло­чинності, протидія їй на регіональних рівнях та у сфері національної безпеки України. Визначають­ся особливості окремих видів злочинності, в тому числі корисливої, насильницької, з необережнос­ті, корупційної, у сфері екології, військовій сфері, злочинність мігрантів тощо, заходи протидії їй з урахуванням кримінологічних рекомендацій, оновленого законодавства та досвіду в протидії злочинності як вітчизняних, так і закордонних фахівців.

Видання підручника підготовлено таким чином, щоб його могли використовувати заклади вищої освіти, які застосовують у навчальному процесі дистанційні навчальні технології. Підручник розраховано на бакалаврів, магістрантів, здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти, докторів філософії та викладачів закладів вищої освіти юридичних та економічних спеціальностей, політологів, соціологів, психологів, а також осіб, які цікавляться проблемами злочинності та кримінології.

До авторського колективу увійшов представник нашого університету – доктор юридичних наук Андрій Миколайович Бабенко.

Перейти до вмісту