• Українська
  • English
×

Оголошення щодо проведення конкурсного відбору кандидатів на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників в Одеському державному університеті внутрішніх справ

З метою якісного здійснення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників в Одеському державному університеті внутрішніх справ, на які є навчальне навантаження у 2017/2018 навчальному році в обсязі відповідно до Закону України «Про вищу освіту», оголошується конкурсний відбір на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників, а саме:

0,5 ставки вакантної посади доцента кафедри спеціальної фізичної підготовки (за рахунок коштів спеціального фонду).

Документи подаються особисто у відділ режимно-секретного та документального забезпечення ОДУВС у робочий час з понеділка до п’ятниці з 09.00 год. до 16.00 год.: каб. 319а за адресою: м. Одеса, вул. Успенська, буд. 1, службовий телефон (048) 702-50-61 – завідувач відділення документального забезпечення Грибенча Наталія Миколаївна.

У разі необхідності додаткову інформацію можна отримати на офіційному сайті університету: oduvs.edu.ua, або за телефоном: (048) 779-49-35 – капітан поліції Прохоренко Альона Вікторівна, провідний фахівець відділу кадрового забезпечення ОДУВС.

Умови проведення конкурсу

Посада доцента заміщується особами, які мають повну вищу освіту, науковий ступінь та (або) вчене звання відповідно до профілю кафедри, стаж науково-педагогічної роботи – не менше 3-х років.

Заяви про участь у конкурсі мають право подавати особи, які мають повну вищу освіту і за своїми професійно-кваліфікаційними якостями відповідають вимогам, які установлені до науково-педагогічних працівників Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», іншими нормативними актами Міністерства освіти і науки України, Міністерства внутрішніх справ України, та умовам оголошеного конкурсу, зокрема:

– постійно підвищують свій професійний і науковий рівень та педагогічну майстерність;

– забезпечують високий науковий і методичний рівень викладання навчальних дисциплін у повному обсязі освітньої програми відповідного напряму підготовки (спеціальності);

– є авторами (співавторами) підручників, навчально-методичних посібників, інших навчальних і наукових праць, свідоцтв (патентів);

– здійснюють підготовку науково-педагогічних кадрів;

– мають досвід роботи (практичної, дослідницької, управлінської, інноваційної, творчої) за профілем кафедри;

– дотримуються норм педагогічної етики, моралі, поважають гідність осіб, які навчаються у закладах вищої освіти, прищеплюють їм любов до України, виховують їх у дусі українського патріотизму і поваги до Конституції України та державних символів України;

– вільно володіють державною мовою.

До участі в конкурсі не допускається особа, яка:

  – за рішенням суду визнана недієздатною або дієздатність якої обмежена;

– має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку;

– відповідно до вироку суду позбавлена права обіймати відповідні посади;

– за рішенням суду була визнана винною у вчиненні корупційного правопорушення – протягом року з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;

– піддавалася адміністративному стягненню за корупційне правопорушення – протягом року з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;

– в інших випадках, установлених чинним законодавством.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі (далі – кандидат), подає до відділу режимно-секретного та документального забезпечення Університету для реєстрації та наступної передачі секретарю конкурсної комісії такі документи:

– заяву про участь у конкурсі на ім’я ректора, написану власноруч;

– особовий листок з обліку кадрів;

– автобіографію;

– дві фотокартки (без головного убору, на матовому папері, розміром 4х6 см, без куточка);

– копії документів, які посвідчені в установленому законодавством порядку (нотаріально чи відділом режимно-секретного та документального забезпечення на підставі оригіналу): державного зразка про здобутий ступінь (освітній чи освітньо-кваліфікаційний з додатком до нього, науковий) та вчене звання; трудової книжки; паспорта громадянина України (стор. 1, 2, 3, 10, 11); свідоцтва про народження та ідентифікаційного номеру; про відношення до військового обов’язку (військовий квиток для військовозобов’язаних чи посвідчення про прописку до призовної дільниці для призовників);

– довідку про допуск до державної таємниці (за наявності);

– характеристику з останнього місця роботи або навчання;

– довідку про відсутність судимості;

– медичну довідку про стан здоров’я за формою, затвердженою Міністерством охорони здоров’я України;

– письмову згоду на проведення перевірки поданих відомостей та зберігання, використання, оприлюднення персональних даних;

– список наукових праць (за наявності);

– інформацію про підготовку науково-педагогічних кадрів (за наявності);

– документи, які підтверджують підвищення кваліфікації або стажування протягом останніх п’яти років (за наявності);

– звіт про свою роботу за попередній період.

Кандидат може подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації тощо.

Кандидат несе відповідальність за повноту та достовірність поданих ним документів.

При поданні заяви кандидат повинен мати при собі оригінали наступних документів: паспорт громадянина України; ідентифікаційний номер; державного зразка про здобутий ступінь (освітній чи освітньо-кваліфікаційний з додатком до нього, науковий) та вчене звання; про відношення до військового обов’язку (військовий квиток для військовозобов’язаних чи посвідчення про прописку до призовної дільниці для призовників); трудову книжку (за наявності), або їх нотаріально посвідчені копії.

Кандидат, документи якого не відповідають установленим вимогам, за рішенням конкурсної комісії до участі в конкурсі не допускається.

Відділення зв’язків з громадськістю ОДУВС

Перейти до вмісту