• Українська
  • English
×

Оголошення щодо проведення конкурсного відбору кандидатів на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників в Одеському державному університеті внутрішніх справ

З метою якісного здійснення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників в Одеському державному університеті внутрішніх справ, на які є навчальне навантаження у 2017/2018 навчальному році в обсязі відповідно до Закону України «Про вищу освіту», оголошується конкурсний відбір на заміщення вакантної посади науково-педагогічного працівника, а саме:

– професора кафедри кримінального процесу факультету № 3.

У Херсонському факультеті ОДУВС оголошується конкурсний відбір на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників, а саме:

– 0,75 ставки посади старшого викладача кафедри професійних та спеціальних дисциплін (за рахунок коштів спеціального фонду);

– 0,5 ставки посади доцента кафедри загальноправових та соціально-гуманітарних дисциплін.

Умови проведення конкурсу

Посада професора заміщується особами, які мають повну вищу освіту, науковий ступінь та (або) вчене звання відповідно до профілю кафедри, стаж науково-педагогічної роботи не менше 5-ти років.

Посада доцента заміщується особами, які мають повну вищу освіту, науковий ступінь та (або) вчене звання відповідно до профілю кафедри, стаж науково-педагогічної роботи – не менше 3-х років.

Посада старшого викладача заміщується особами, які мають повну вищу освіту відповідно до профілю кафедри, стаж наукової, науково-педагогічної роботи – не менше 2-х років.

Заяви про участь у конкурсі мають право подавати особи, які мають повну вищу освіту і за своїми професійно-кваліфікаційними якостями відповідають вимогам, які установлені до науково-педагогічних працівників Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», іншими нормативними актами Міністерства освіти і науки України, Міністерства внутрішніх справ України, та умовам оголошеного конкурсу, зокрема:

– постійно підвищують свій професійний і науковий рівень та педагогічну майстерність;

– забезпечують високий науковий і методичний рівень викладання навчальних дисциплін у повному обсязі освітньої програми відповідного напряму підготовки (спеціальності);

– є авторами (співавторами) підручників, навчально-методичних посібників, інших навчальних і наукових праць, свідоцтв (патентів);

– здійснюють підготовку науково-педагогічних кадрів;

– мають досвід роботи (практичної, дослідницької, управлінської, інноваційної, творчої) за профілем кафедри;

– дотримуються норм педагогічної етики, моралі, поважають гідність осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах, прищеплюють їм любов до України, виховують їх у дусі українського патріотизму і поваги до Конституції України та державних символів України;

– вільно володіють державною мовою.

До участі в конкурсі не допускається особа, яка:

– за рішенням суду визнана недієздатною або дієздатність якої обмежена;

– має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку;

– відповідно до вироку суду позбавлена права обіймати відповідні посади;

– за рішенням суду була визнана винною у вчиненні корупційного правопорушення – протягом року з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;

– піддавалася адміністративному стягненню за корупційне правопорушення – протягом року з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;

– в інших випадках, установлених чинним законодавством.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі (далі – кандидат), подає до відділу режимно-секретного та документального забезпечення Університету для реєстрації та наступної передачі секретарю конкурсної комісії такі документи:

– заяву про участь у конкурсі на ім’я ректора, написану власноруч;

– особовий листок з обліку кадрів;

– автобіографію;

– дві фотокартки (без головного убору, на матовому папері, розміром    4х6 см, без куточка);

– копії документів, які посвідчені в установленому законодавством порядку (нотаріально чи відділом режимно-секретного та документального забезпечення на підставі оригіналу): державного зразка про здобутий ступінь (освітній чи освітньо-кваліфікаційний з додатком до нього, науковий) та вчене звання; трудової книжки; паспорта громадянина України (стор. 1, 2, 3, 10, 11); свідоцтва про народження та ідентифікаційного номеру; про відношення до військового обов’язку (військовий квиток для військовозобов’язаних чи посвідчення про прописку до призовної дільниці для призовників);

– довідку про допуск до державної таємниці (за наявності);

– характеристику з останнього місця роботи або навчання;

– довідку про відсутність судимості;

– медичну довідку про стан здоров’я за формою, затвердженою Міністерством охорони здоров’я України;

– письмову згоду на проведення перевірки поданих відомостей та зберігання, використання, оприлюднення персональних даних;

– список наукових праць (за наявності);

– інформацію про підготовку науково-педагогічних кадрів (за наявності);

– документи, які підтверджують підвищення кваліфікації або стажування протягом останніх п’яти років (за наявності);

– звіт про свою роботу за попередній період.

Кандидат може подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації тощо.

Кандидат несе відповідальність за повноту та достовірність поданих ним документів.

При поданні заяви кандидат повинен мати при собі оригінали наступних документів: паспорт громадянина України; ідентифікаційний номер; державного зразка про здобутий ступінь (освітній чи освітньо-кваліфікаційний з додатком до нього, науковий) та вчене звання; про відношення до військового обов’язку (військовий квиток для військовозобов’язаних чи посвідчення про прописку до призовної дільниці для призовників); трудову книжку (за наявності), або їх нотаріально посвідченні копії.

Кандидат, документи якого не відповідають установленим вимогам, за рішенням конкурсної комісії до участі в конкурсі не допускається.

Для участі у конкурсі на заміщення вакантної посади науково-педагогічного працівника в ОДУВС:

документи подаються особисто у відділ режимно-секретного та документального забезпечення ОДУВС у робочий час з понеділка до п’ятниці з 09.00 год. до 17.00 год.: каб. 319а за адресою: м. Одеса, вул. Успенська, буд. 1, службовий телефон (048) 702-50-61 – завідувач відділення документального забезпечення Грибенча Наталія Миколаївна.

У разі необхідності додаткову інформацію можна отримати за телефоном: (048) 779-49-35 – секретар конкурсної комісії капітан поліції Прохоренко Альона Вікторівна, фахівець відділу кадрового забезпечення ОДУВС.

Для участі у конкурсі на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників у Херсонському факультеті ОДУВС:

документи подаються особисто в групу режимно-секретного та документального забезпечення Херсонського факультету ОДУВС у робочий час з понеділка до п’ятниці з 09.00 год. до 16.00 год.: каб. 515 за адресою: м. Херсон, вул. Фонвізіна, буд. 1, телефон (067) 670-67-04 – фахівець групи режимно-секретного та документального забезпечення Херсонського факультету Качмар Віталій Зіновійович.

У разі необхідності додаткову інформацію можна отримати за  телефоном: (050) 625-78-48 – майор поліції Вербицька Оксана Іванівна, завідувач відділення кадрового забезпечення Херсонського факультету ОДУВС.

Відділення зв’язків з громадськістю ОДУВС

Перейти до вмісту