• Українська
  • English
×

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ З ПРОБЛЕМНИХ ПИТАНЬ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

28 квітня 2017 року в Одеському державному університеті внутрішніх справ буде проведено Міжнародну науково-практичну інтернет-конференцію «Актуальні проблеми оперативно-розшукової протидії організованій злочинності». До участі у конференції запрошуються науковці, ад’юнкти, аспіранти, здобувачі та юристи – практики.

Метою конференції є дослідження проблем оперативно-розшукової протидії організованій злочинній діяльності та шляхів їх подолання у сучасних умовах.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Напрями роботи конференції:

– Проблеми теорії оперативно-розшукової діяльності Національної поліції України.

– Напрями оперативно-розшукової протидії організованій злочинності.

– Актуальні проблеми підготовки працівників оперативних підрозділів Національної поліції.

Для участі у роботі конференції необхідно до 14 квітня 2017 р. надіслати на адресу оргкомітету: заявку на участь у конференції; тези доповіді; рецензію (для осіб, які не мають наукового ступеня).

Оргкомітет конференції приймає наукові доповіді обсягом до 5-ти сторінок тексту формату А-4, поля 2 см, шрифт Times New Roman № 14, міжрядковий інтервал 1,5. Робота повинна стосуватися актуальної теоретичної проблеми чи практичних питань та мати зв’язок із тематикою конференції. Назва доповіді – прописними літерами посередині рядка; нижче через 1 інтервал праворуч – ім’я, по батькові, прізвище автора, науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи та відомості про наукового керівника (для осіб, які не мають наукового ступеня); далі через 1 інтервал – текст. Список використаних джерел (без повторів) оформляється у кінці тексту під назвою «Література». У тексті посилання вказується у квадратних дужках з порядковим номером джерела за списком, через кому – номер сторінки.

Усі цитати автор зобов’язаний звірити з першоджерелами, редакційна колегія не перевіряє фактичний матеріал, редагуються лише граматичні та пунктуаційні помилки. Список літератури подається у алфавітному порядку.

Тези доповідей необхідно надати у роздрукованому вигляді та в електронному варіанті з файлом, названим прізвищем автора у форматі *.doc, *. docx.

Усі матеріали для участі в конференції необхідно надсилати на електронну адресу пошти оргкомітету: ordodessa@ukr.net (з позначкою – на Міжнародну науково-практичну інтернет-конференцію «Актуальні проблеми оперативно-розшукової протидії організованій злочинності»).

ТЕЛЕФОНИ ДЛЯ ДОВІДОК:

(048) 798-77-43 – професор кафедри оперативно-розшукової діяльності к.ю.н., доцент Мукоіда Руслан Вікторович.

Участь у конференції є безкоштовною. За результатами роботи конференції збірник доповідей і тез буде розміщений на офіційному сайті Одеського державного університету внутрішніх справ. Електронний варіант збірнику матеріалів буде надісланий авторам на вказані ними у заявках електронні адреси.

Перейти до вмісту