• Українська
  • English
×

Круглий стіл «Філософський дискурс ХХІ ст.: спроба теоретичного прогнозу»

18 листопада 2016 року в Одеському державному університеті внутрішніх справ пройшло засідання круглого столу «Філософський дискурс ХХІ ст.: спроба теоретичного прогнозу».

img_2517-300x200Організаторами проведення круглого столу, у якому взяли участь більше 50 представників наукової спільноти України та зарубіжжя, стали кафедра філософії та соціально-гуманітарних дисциплін Одеського державного університету внутрішніх справ та філософський факультет Одеського національного університету імені І.І. Мечникова.

Круглий стіл відкрив ректор Одеського державного університету внутрішніх справ доктор юридичних наук генерал поліції третього рангу Іван Катеринчук.

img_2542-300x200Учасники Круглого столу, доктори та кандидати наук, а також аспіранти провідних вишів,  заслухали й обговорили 18 наукових доповідей та повідомлень, які стосувалися проблемних моментів філософського знання у новітню добу. Предметом зацікавленої полеміки стали онтологічні, аксіологічні, епістемологічні та антропологічні аспекти сучасного філософського дискурсу.

За результатами наукової дискусії було визначене наступне рішення.

На сьогодення Україна переживає період глобальних реформ, які докорінним чином змінюють соціокультурні параметри нашого суспільства. Модернізація освіти, так само як і  реформаційні заходи  в системі правової регуляції суспільства, виступають окремими аспектами загальних суспільних змін. Однак позитивні зрушення в будь-якій системі суспільства на сьогодення неможливі без глибинної філософської рефлексії, яка дозволяє визначити соціальні, ідеологічні, політичні та економічні засади болючих проблем сучасності і віднайти новітні соціально-гуманітарні пріоритети подальшого розвитку нашої країни. У зв’язку із зазначеним постає питання про онтологічний статус філософії – як абстрактно-теоретичної форми осягнення соціальної реальності, і як навчальної дисципліни, а також про ціннісні засади сучасного філософського дискурсу.

img_2547-300x200Учасники дискусії запропонували:

  1. Визнати глибинною інтенцією сучасного філософського дискурсу його соціально-гуманістичну спрямованість.
  2. З огляду на необхідність використання базових філософських знань при плануванні системних суспільних трансформацій та вирішенні нагальних проблем сучасності, зокрема, формування ідеології глобальних реформ українського суспільства, вважати проблему ціннісного осягнення дійсності однією з найбільш актуальних в сфері вітчизняного філософського дискурсу.
  3. Висловити занепокоєння існуючою в українському освітньому полі тенденцією до скорочення обсягу академічних годин на вивчення навчальної дисципліни «Філософія», намагання перевести дисципліну зі статусу нормативної до вибіркової.
  4. Активізувати роботу молодих науковців по визначенню пріоритетних напрямків досліджень з філософської проблематики.

За підсумками роботи круглого столу опубліковано збірник тез, у якому висвітлено результати досліджень.

Перейти до вмісту