• Українська
  • English
×

До уваги науковців!

  ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Запрошуємо Вас взяти участь в роботі III міжнародної заочної наукової  конференції «Актуальні проблеми кримінального процесу та криміналістики», яка організовується у травні 2017 року установою освіти «Могильовський інститут Міністерства внутрішніх справ Республіки Білорусь».

Подані учасниками матеріали будуть опубліковані в збірнику наукових статей.

Статті приймаються до 1 квітня 2017 року на наступну адресу електронної пошти: conf2017@tut.by.                                                             Від автора приймається не більше 1 статті (в тому числі в співавторстві).       

Вимоги до оформлення статей:

Наукова стаття повинна мати обсяг 5-8 сторінок.

Параметри сторінки: аркуші формату А4, книжкова орієнтація, поля – 2,5 см з усіх боків.

Текст статті друкується шрифтом Times New Roman, розмір шрифту 14 pt, інтервал одинарний, абзацний відступ – 1,25 см.

Робочі мови конференції: російська, білоруська.

Посилання на джерела подаються у квадратних дужках.

Наукові статті повинні мати такі елементи:

•  індекс УДК;

•  прізвище та ініціали автора (авторів) статті, вчений ступінь, звання, посаду,

• назва статті;

• вступ;

• основну частину;

• висновок;

• бібліографічний список.

Назва статті має відображати основну ідею роботи, бути лаконічним, інформативним.

У вступі повинна бути обґрунтована актуальність роботи.

Основна частина статті повинна містити опис методики, апаратури, об’єктів дослідження та детально висвітлювати зміст досліджень, проведених автором (авторами).

Малюнки, таблиці, формули та інше, що зустрічаються в статті, повинні розташовуватися після тексту, в якому вони згадуються, і бути пронумеровані відповідно до порядку згадування в тексті. У посиланнях слова «малюнок» та «таблиця» друкуються повністю (без скорочення).

Нижче малюнка йде пояснювальний текст, а нижче пояснювального тексту йде назва самого малюнка. Якщо малюнок один, то він позначається словом «Малюнок» без номера по порядку. Після слова «Малюнок» і його порядкового номера ставиться тире і йде назва малюнка малими літерами з першої великої без крапки в кінці, вирівнювання – по центру.

 Назва таблиці поміщають над таблицею зліва, без абзацного відступу. Спочатку йде слово «Таблиця» (без скорочення) з номером (більше однієї таблиці), потім – тире, після тире – назва самої таблиці малими літерами з першої великої без крапки в кінці, вирівнювання – по ширині.

У висновку повинні бути в стислому вигляді сформульовані основні отримані результати (висновки).                                    Бібліографічний список формується в порядку появи посилань у тексті наукової статті.

За зміст і достовірність поданих до друку наукових даних відповідальність несуть автори.

Після тексту статті необхідно вказати, що автор дає згоду на розміщення своєї публікації в електронному вигляді на сайті інституту та інших бібліотечно-інформаційних ресурсах.

Редакційна колегія залишає за собою право відхиляти матеріали, які не відповідають вимогам, що пред’являються.

 

 

Перейти до вмісту