• Українська
  • English
×

ВІЛЬНИЙ ВИБІР НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ЯК СКЛАДОВА ФОРМУВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ОСВІТНЬОЇ ТРАЄКТОРІЇ

Сучасна система вищої освіти має забезпечувати формування індивідуальної освітньої траєкторії для здобувачів всіх рівнів. Відповідно до чинного законодавства, індивідуальна освітня траєкторія – це персональний шлях реалізації особистісного потенціалу здобувача освіти, що формується з урахуванням його здібностей, інтересів, потреб, мотивації, можливостей і досвіду, ґрунтується на виборі здобувачем освіти видів, форм і темпу здобуття освіти, суб’єктів освітньої діяльності та запропонованих ними освітніх програм, навчальних дисциплін і рівня їх складності, методів і засобів навчання.

В Одеському державному університеті внутрішніх справ для здобувачів вищої освіти забезпечується формування індивідуальної освітньої траєкторії, зокрема, шляхом вільного вибору навчальних дисциплін.

Відповідно до Положення про порядок вільного вибору навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти, затвердженого Наказом ОДУВС від 01 червня 2021 № 205 (схвалено Вченою радою (протокол від 27.05.2021 № 11), формою забезпечення вільного вибору навчальних дисциплін є індивідуальний навчальний план здобувача вищої освіти, що розробляється деканатом у взаємодії із здобувачем вищої освіти. В індивідуальному навчальному плані обов’язково зазначаються: перелік та послідовність вивчення нормативних та вибіркових навчальних дисциплін, які здобувач вищої освіти обирає згідно з затвердженим навчальним планом; результати захисту курсових робіт; результати захисту практичної підготовки; кількість кредитів ЄКТС та годин за видами занять; оцінювання знань (підсумковий контроль знань та атестація здобувачів вищої освіти).

При цьому, перелік вибіркових навчальних дисциплін, з урахуванням вимог стандарту вищої освіти, освітньої (професійної) програми та пропозицій роботодавців і курсантсько-студентського самоврядування, надається кафедрами щорічно до 01 лютого до навчально-методичного відділу університету для формування проєкту відповідного навчального плану.

Завідувачі кафедр надають деканам факультетів презентації вибіркових навчальних дисциплін щорічно 01 лютого. У свою чергу, декани факультетів організовують ознайомлення здобувачів вищої освіти з переліком вибіркових навчальних дисциплін та презентаціями до них із залученням науково-педагогічних працівників відповідних кафедр щорічно до 10 квітня.

У разі якщо вивчення вибіркових навчальних дисциплін припадає на 1-й рік навчання, ознайомлення з ними та їх вибір відбувається на протязі 10 днів з початку навчання (1-й семестр навчального року, установча сесія, табірний збір). Також здобувач вищої освіти може здійснити вибір на весь період навчання, в подальшому при необхідності внесення змін до своєї сформованої освітньої траєкторії має право здійснити коригування індивідуального навчального плану шляхом зміни попередньо вибраних ним навчальних дисциплін. Для заочної форми навчання за бажанням здобувача вищої освіти ознайомлення може відбуватися за допомогою електронних ресурсів шляхом надсилання деканатом необхідної інформації на його електронну скриньку.

Після ознайомлення здобувачів вищої освіти із запропонованим переліком вибіркових навчальних дисциплін та презентаціями до них здобувачі вищої освіти щорічно до 01 травня письмово, у вигляді заяви або з використанням електронних ресурсів (Google Forms тощо), здійснюють свій вибір щодо вивчення конкретних вибіркових навчальних дисциплін, що є підставою для формування індивідуального навчального плану здобувача вищої освіти на наступний навчальний рік. Для заочної форми навчання: за бажанням здобувача вищої освіти дана заява засвідчена власним підписом може надсилатися до Університету у сканованому виді електронною поштою на електронну адресу відповідного факультету.

З метою формування навчального навантаження на наступний навчальний рік декани факультетів щорічно до 10 травня подають в навчально-методичний відділ університету інформацію щодо обраних здобувачами вищої освіти вибіркових навчальних дисциплін. На підставі заяв здобувачів вищої освіти та подання керівництва факультетів навчально-методичний відділ формує кількість потоків академічних груп для вивчення вибіркових навчальних дисциплін на наступний навчальний рік.

Слід зазначити, що здобувач вищої освіти має право здійснювати вибір навчальних дисциплін у межах, передбачених відповідною освітньою (професійною) програмою та навчальним планом, в обсязі, що становить не менш як 25 відсотків загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для відповідного рівня вищої освіти. При цьому здобувачі певного рівня вищої освіти мають право вибирати навчальні дисципліни, що пропонуються для інших рівнів вищої освіти, за погодженням з деканом відповідного факультету.

При цьому, здобувач вищої освіти, який знехтував своїм правом вибору навчальних дисциплін, буде записаний на вивчення тих навчальних дисциплін, які факультет вважатиме потрібними для оптимізації формування академічних груп і потоків. Узагальнена інформація про вибір здобувачами вищої освіти вибіркових навчальних дисциплін є підставою для розрахунку (уточнення) навчального навантаження.

 

Професор кафедри

ОРД ФПФПКП ОДУВС

кандидат юридичних наук,

професор                                                                                                                                              Сергій АЛБУЛ

Інфографіка – Діана Карабаджак

Перейти до вмісту