Навчально-методичний відділ

img_4637

Навчально-методичний відділ є самостійним структурним підрозділом Одеського державного університету внутрішніх справ, який здійснює організацію, координацію та методичне супроводження навчального процесу щодо належної підготовки фахівців.

 У своїй діяльності Відділ керується законодавством України, наказами та дорученнями ректора, рішеннями Вченої, навчально-методичної рад та ректорату Одеського державного університету внутрішніх справ, а також Положенням про навчально-методичний відділ.

 У взаємодії з факультетами, кафедрами та іншими підрозділами університету Відділ виконує головну мету – забезпечення професійної підготовки висококваліфікованих фахівців певних ступенів вищої освіти за всіма акредитованими напрямами та спеціальностями університету, шляхом удосконалення змісту освіти, впровадження новітніх технологій навчання, посилення його практичного спрямування.

 Навчально-методичний відділ безпосередньо підпорядковується проректору державного університету за напрямом діяльності та виконує управлінсько-організаторську, координаційну, аналітичну функції, з питань навчальної та методичної роботи.

Структурно навчально-методичний відділ складається з відділення планування навчального процесу, відділення методичного забезпечення навчального процесу та відділення забезпечення якості освіти.

ЗАВДАННЯ

  1. загальне планування, організація та контроль за розробкою та виконання структурно-логічних схем підготовки, графіків навчального процесу, навчальних планів, робочих навчальних планів, розкладів навчальних занять, екзаменаційних сесій, графіки роботи екзаменаційних комісій з атестації здобувачів вищої освіти та контролює їх виконання;
  2. підготовка плану педагогічного контролю керівництва університету;
  3. аналіз та контроль планування, обліку, розподілу та виконання навчального навантаження науково-педагогічних працівників кафедр;
  4. розподіл аудиторного фонду між навчально-науковими підрозділами з метою його ефективного використання у навчальному процесі;
  5. практична та методична допомога науково-педагогічному складу у підготовці та веденні планово-аналітичної роботи.

Контакти:

 м. Одеса, пров. Сабанський, 4

Е-mail: nmc_oduvs@ukr.netpost.noрелевантными