Книжкова виставка до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом.

 img792 Люди и ВИЧ книга для неравнодушных [Текст] / ред. Е. Пурик. – К.: ТОВ «Фарм-арт», 2001. – 350 с.

Книга «Люди та ВІЛ» – це перше в Україні видання, присвячене розмаїттю аспектів пандемії ВІЛ-інфекції, розраховане на широке коло читачів. Це цінний інформаційний ресурс для всіх мислячих та небайдужих людей.

 1-7 Стрільців О.М. Запобігання інфікуванню соціально небезпечними хворобами під час виконання службових обов’язків працівниками органів внутрішніх справ [Текст] : метод. реком. / О. М. Стрільців, В. В. Юсупов, С. П. Домбровський та ін.; за заг. ред. к. ю. н., доцента М. М. Алексійчука. – К. [Національна академія внутрішніх справ], 2014. – 24 с.

Методичні рекомендації розкривають основні поняття, що стосуються соціально небезпечних хвороб, надається характеристика випадкам, в яких такими захворюваннями можуть інфікуватися працівники органів внутрішніх справ під час виконання службових обов’язків, окреслено основні заходи особистої безпеки під час здійснення затримання осіб, проведення слідчих та інших дій.

 img795 Пирогова Д.І. Знання, ставлення, поведінка та практики щодо ВІЛ/СНІД, туберкульозу, вірусних гепатитів В і С та інфекцій, які передаються статевим шляхом [Текст]: аналітичний звіт за результатами опитування курсантів і слухачі є заочного відділення НАВС і училищ професійної підготовки працівників міліції та експертів з поміж керівного складу окремих підрозділів МВС. – К.: ФОП КЛИМЕНКО Ю.Я., 2015 – 44 с.

Дослідження «Знання, ставлення, поведінка та практики щодо ВІЛ/СНІДу, туберкульоз. вірусних гепатитів В і С та інфекцій, які передаються статевим шляхом» було здійснене Київським міжнародним інститутом соціології у партнерстві з Національною академією внутрішніх справ на замовлення Управління ООН із наркотиків та злочинності протягом лютого — червня 2015 року

 68 Права людини у діяльності міліції в контексті протидії поширенню епідемії ВІЛ/ СНІДу [Текст] : навч. посіб. / [К.С Колесник, А.М. Бабенко, М.В. Палій, Є.С. Назимко; за заг. ред. В. М. Бесчастного]. – Донецьк: Донецький обласний громадський Центр тверезості та оздоровлення “Іскра”, 2009. – 132 с.

Навчальний посібник присвячений розгляду проблем, пов’язаних із розповсюдженням епідемії ВІЛ/СНІДу в Україні, аналізу прав і фундаментальних свобод людини та системи їх захисту на міжнародному й національному рівнях; виявлено значення захисту прав людини в діяльності міліції; наведено перелік прав людини, які потребують першочергового захисту; доведено, що саме розповсюдженість порушень прав і свобод ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД стає на заваді отриманню ними належною лікування, соціального захисту та гідного життя; надано перелік прав і свобод, які найчастіше порушуються в житті людей, що нале­жать до маргінальних груп; проаналізовано особливості активних методів навчання та необхідність їх упровадження у відомчу освіту системи МВС України.

 img799 Роль полиции в профилактике распостранения ВИЧ среди людей, употребляющих наркотики [Текст] : обзор международного опыта сотрудничества полиции и программ профилактики, лечения и ухода в связи с ВИЧ / [А. Зеличенко]. – [Б. и. : б. и.], [2010?]. – 67 с.

Целью настоящей публикации является оказание информационной поддерж­ки в деле внедрения и развития наиболее успешных практик взаимодействия полиции, медицинских и социальных служб с неправительственным сектором для обеспечения доступа людей, употребляющие инъек­ционные наркотики к программам профилактики, лечения и ухода в связи с ВИЧ.

Данный обзор предназначен для руководителей местных органов власти, ор­ганов внутренних дел, служб здравоохранения на местах.

 img800 Руководство по обучению сотрудников правоохранительных органов по вопросам снижения вреда и профилактики ВИЧ среди людей, употребляющих инъекционные наркотики [Текст] / [Д. Райли, Д. Монаган, М. Жардин]. – К. : К. І. С., 2015. – 119 с. : 1 опт. диск.

В мире всё больше признаётся важная роль, которую играют сотрудники правоохрани­тельных органов в защите и укреплении общественного здоровья, особенно здоровья небла­гополучных и уязвимых групп населения. В том, что касается профилактики, лечения, под­держки и ухода в связи с ВИЧ, сотрудники правоохранительных органов имеют больше воз­можностей и ответственны за обеспечение непрерывного доступа групп риска, в том числе людей, употребляющих инъекционные наркотики, к ключевым медицинским и соци­альным услугам в связи с ВИЧ.

Учебное пособие касается в первую очередь такого вопроса, как роль сотрудников право­охранительных органов в реализации программ профилактики, лечения, ухода и поддержки з связи с ВИЧ для и среди людей, употребляющих инъекционные наркотики, но многие принципы, обозначенные в пособии, также отно­сятся и к другим группам риска в отношении ВИЧ.

что делает офтальмологВадим Логофет компромат