Наукова діяльність

jtsukva

Професорсько-викладацький склад кафедри поєднує викладацьку роботу з науковою діяльністю. Сфера наукових інтересів викладачів кафедри охоплює проблеми цивільно-правового, господарсько-правового та кримінально-правового регулювання. У дослідженнях приділяється значна увага проблемним питанням криміналістики та реформування пенітенціарної системи України, аналізуються шляхи удосконалення практичної діяльності працівників системи МВС.

Основними формами наукової діяльності кафедри виступають:

 • – навчання в аспірантурі/ад’юнктурі та підготовка дисертаційних досліджень;
 • – укладання підручників, посібників, монографій, написання наукових праць у національних та зарубіжних виданнях та виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus та Web of Science Core Collection.
 • – участь науково-педагогічного складу у національних та міжнародних конференціях;
 • – наукове співробітництво з органами державної влади, місцевого самоврядування, громадськими організаціями та об’єднаннями, науковими установами, структурними підрозділами інших навчальних закладів;
 • – підвищення науково-педагогічного та професійного досвіду шляхом проходження тренінгів на національних та зарубіжних платформах;
 • – проведення всеукраїнських наукових та міжнародних конференцій, круглих столів, семінарів, у тому числі з залученням практичних працівників;
 • – організація діяльності наукового гуртка з залученням здобувачів вищої освіти до наукової діяльності тощо.

 

Наукові форми діяльності кафедри визначають наукову активність професорсько-викладацького складу кафедри.

Завідувач кафедри – доктор юридичних наук, професор Шкута О.О. є заступником голови спеціалізованої вченої ради для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право (з грифом таємно)в Одеському державному університеті внутрішніх справ (ОДУВС); здійснює наукове керівництво аспірантами за спеціальністю 12.00.08; 081 «Право» входить до редколегії національних наукових видань категорії «Б» («Науковий журнал «Юридичний Бюлетень» ОДУВС ISSN 2414 – 4207 та Науковий журнал «Південноукраїнський правничий часопис» ОДУВС ISSN 2312-928X).До редколегії зазначених наукових видань входить також професор кафедри Галунько В.М.
Кафедразабезпечує проведення конференцій, а також бере активну участь у міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях, які проводяться за межами факультету.

На кафедрі функціонує курсантсько-студентський науковий гурток, напрямками діяльності якого є:

 • – Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право;
 • – Кримінальний процес та криміналістика;
 • – Цивільне та сімейне право;
 • – Цивільний та господарський процес;
 • – Юридична психологія та конфліктологія.