Наукова діяльність

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ МАТВЕЄВОЇ ЛІЛІЇ ГЕОРГІЇВНИ

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ТАРАСЕНКО ЛІДІЇ БОРИСІВНИ

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ МАГНОВСЬКГО ІГОРА ЙОСИПОВИЧА

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ БУТИРІНА ЄВГЕНА ОЛЕКСАНДРОВИЧА

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ШЕВЧУК ВІКТОРІЇ ВІКТОРОВНИ

Колектив кафедри теорії та історії держави і права здійснює наукові дослідження за темою: «Теорія та практика побудови і розвитку демократичної, соціальної, правової держави у контексті Євроінтеграції.

Наукова робота кафедри безпосередньо виражається в кількості монографій, наукових статей, доповідей на наукових конференціях, навчальних і методичних посібниках. Професори кафедри керують роботою наукового (Л.Г. Матвєєва) і методичного (Л.Б.Тарасенко) семінарів на кафедрі.

Кафедра підтримує тісні зв’язки з органами Національної поліції України, закладами вищої освіти зі специфічними умовами навчання та іншими закладами вищої освіти України. Співпраця з ними проявляється у спільній участі в наукових конференціях, публікаціях наукових статей у наукових збірниках. Члени кафедри активно виступають в якості офіційних опонентів по докторських та кандидатських дисертаціях на засіданнях спеціалізованих вчених рад, здійснюють рецензування авторефератів дисертацій, монографій, навчальних посібників тощо.

102c2a81-799c-404c-9f2c-bcdbfed287f2 photo5348029063379398548 photo5348029063379398549 photo5348029063379398550

Монографії, підручники, навчальні посібники, підготовлені кафедрою:

Матвєєва Л. Г. Транзитивність у правовій сфері: монографія. К.: Юрінком Інтер, 2015. – 328 с.

Крестовська Н. М., Л. Г. Матвєєва. Теорія держави і права: Підручник. Практикум. Тести. К. : Юрінком Інтер, 2015. 584 с.

Крестовська Н. М., Л. Г. Матвєєва. Теорія держави і права: Підручник. Практикум. Тести.  2-ге вид., випр.і допов. К. : Юрінком Інтер, 2019. 584 с.

Права людини в України та у зарубіжних країнах: проблеми теорії та нормативно-правої регламентації: колективна монографія/ за заг.ред. Н.В. Мишиної. Львів-Торунь: Ліга-Пркс, 2020. 392 с.

Сучасна правова енциклопедія / О. В. Зайчук, О. Д. Крупчан, В. С. Ковальський [та ін. ]; за заг. ред. О. В. Зайчука ; НДІ приватного права і підприємництва НАПрН України, НДІ інтелектуальної власності НАПрН України. – 3-тє вид., перероб. і допов. К. : Юрінком Інтер, 2015. 408 с.

Судова, правоохоронна та правозахисна системи України : підручник / Албул С.В., О. М. Баймуратов, А. І. Берлач та ін., заг. ред. д.ю.н., проф. С. О. Кузніченка. Одеса : ОДУВС, 2012. – 402 с.

Матвєєва Л. Г. Теорія держави і права : практикум. О. : ОДУВС, 2009. 110 с.

Крестовська Н. М., Матвєєва Л. Г. Теорія держави і права: Елементарний курс. 2-ге вид. Х. : Одіссей, 2008. 442 с.

Оборотов Ю. М. Теорія держави і права в питаннях та відповідях. Державний іспит: посібник / Ю. М. Оборотов, А. Ф. Крижанівський, Н. М. Крестовська, Л. Г. Матвєєва. Х. : Одиссей, 2007. 247 с.

Матвєєва Л. Г. Теорія держава і права : навчально-методичний посібник. О. : ОЮІ ХНУВС, 2006. 115 с.

Matvieieva L., Baltadzhy P., Konopelskyi V.. Role of Modern Legal Elite in Formation of Legal Culture of Ukrainian Society. Asia Life Sciences Supplement 21(2) 2019. С. 382-395.

Matvieieva L. Innovation and novation as a form of law renewal / Innovations in Science: the Challenges of Our Time. Collective monohraph. Vol. 2. Hamilon: Accent Graphics Communications & Publishing. 2019. P. 266-274

Liliia Matvieieva, Viktor Konopelskyi. Formation of institute of mediation in transitive development of Ukrainian society / Association Agreement : driving integrational changes. Vol. 3. Ottawa: Accent Graphics Communications Publishing. 2020. P. 163-170.

Матвєєва Л.Г., Магновський І.Й., Тарасенко Л.Б, Бутирін Є.О., Шевчук В.В., Березовенко Л.С. Теорія та практика побудови і розвитку демократичної, соціальної, правової держави в Україні у контексті євроінтеграції: Монографія. Одеса, 2021. 301 с.