Кафедра теорії та історії держави і права

Кафедра теорії та історії держави і права є структурним підрозділом факультету підготовки фахівців для органів досудового розслідування ОДУВС та проводить навчально-виховну і методичну діяльність за спеціальністю «Право» та «Правоохоронна діяльність» і здійснює наукову та науково-дослідну діяльність з метою забезпечення фундаментальної правової підготовки кваліфікованих спеціалістів юридичного профілю.

Кафедра теорії та історії держави і права забезпечує формування у курсантів мови права, правового мислення і правової інтерпретації як основи майбутнього професійної діяльності.

Зміст навчальних дисциплін зосереджено на формуванні у курсантів та слухачів системи правових знань фундаментальних юридичних наук. Діяльність кафедри спрямована на забезпечення викладання фундаментальних і професійно орієнтуючих юридичних дисциплін:  «Юридична деонтологія»; «Поліцейська деонтологія»; «Теорія держави і права»; «Історія держави і права зарубіжних країн»; «Історія держави і права України»; «Історія держави та права»; «Конституційне право України»; «Конституційне право»; «Міжнародне право»; «Міжнародний захист прав людини»; «Філософія права»; «Захист прав і свобод вразливих груп населення Національною поліцією України»; «Порівняльні та європейські правничі студії».

Основна мета роботи кафедри – беручи участь у професійній підготовці фахівців-поліцейських, сприяти вихованню у них поваги до права, прав людини, Конституції України, а також розуміння основоположних принципів державознавства та правознавства.

Основними завданнями кафедри є: організація і здійснення на належному науковому й методичному рівнях навчально-виховного процесу; виконання наукових досліджень за профілем кафедри; надання допомоги керівництву університету, факультетам і курсам в організації та проведенні виховної роботи з курсантами.

Для підтримання тісних зв’язків кафедри з молодим поколінням та з метою поглиблення підготовки майбутніх кваліфікованих спеціалістів, при кафедрі створено і постійно діє творчий науковий гурток курсантів «Феміда, у якому розкривається їх творчий потенціал і забезпечується апробація власних досліджень. Науковий гурток має на меті формування у курсантів сучасного правового мислення, засвоєння фундаментальних правових цінностей, вивчення класичних та сучасних загальнотеоретичних робіт. Курсанти мають поглибити своє розуміння зв’язку теорії та історії права з іншими юридичними науками, а також отримати навички публічних виступів, вміння правильно та змістовно формулювати власну думку, працювати з юридичною науковою літературою.

Підтримання високого рівня підготовки майбутніх фахівців забезпечується постійним творчим пошуком науково-педагогічного складу кафедри, впровадженням новітніх освітніх методик та інноваційних засобів навчання, а також активною співпрацею кафедри з іншими науковими та практичними підрозділами юридичного профілю як в Україні, так і за її межами.

Науковці кафедри теорії та історії держави і права беруть активну участь у міжнародних, міжрегіональних та міжвузівських конференціях. Викладачі кафедри є авторами більш ніж 250-ти наукових, науково-дослідних, навчально-методичних праць.

Кафедра бере активну участь у проведенні профорієнтаційної роботи. Згідно договору про співробітництво проводяться заняття у загальноосвітніх школах м. Одеси.

Традиційним стало проведення Всеукраїнської наукової конференції молодих учених, присвяченої Дню прав людини.

Професорсько-викладацький склад кафедри сприяє розвитку світогляду курсантів та слухачів, розвитку їх активної позиції в соціально-політичному та правовому житті країни.