Наукова діяльність

Науково-педагогічний склад кафедри об’єднує загальна справа підготовки працівників поліції та правознавців на рівні сучасних вимог із таких напрямів, як:

 

1) спеціальна фізична підготовка − допомагає суттєво підвищити рівень фізичної підготовки правоохоронців, вміло застосовувати заходи фізичного впливу, прийоми самооборони та рукопашного бою в екстремальних ситуаціях при затримці правопорушників та захисту від нападу озброєних злочинців, формувати здатність витримувати значні фізичні та психологічні навантаження під час виконання службових обов’язків з охорони громадського порядку та у боротьбі із злочинністю;

2) вогнева підготовка − допомагає засвоєнню курсантами знань з ТТХ, матеріальної частини вогнепальної зброї Національної поліції та заходів безпеки при користуванні нею; досконалому оволодінню навичками стрільби із зазначених видів зброї, набуттю досвіду практичних стрільб (в тому числі прийомів та правил швидкісної стрільби, в різних умовах, з різних положень тощо);

3) тактико-спеціальна підготовка, алгоритми дій поліцейських у різних ситуаціях службової діяльності (ПППК) − сприяє засвоєнню курсантами тактичних прийомів попередження та припинення адміністративних і кримінальних правопорушень у громадських місцях; підстав та порядку застосування працівниками поліції заходів фізичного впливу, спеціальних засобів та вогнепальної зброї; тактиці першочергових дій працівника поліції на місці події; порядок перевірки документів та доставлення в поліцію осіб, підозрюваних у вчиненні правопорушення тощо.

4) домедична  підготовка ‒ забезпечує засвоєння правоохоронцями та майбутніми юристами сучасних медичних знань та практичних прийомів надання долікарської  допомоги потерпілим, вмінням та навичкам  тактично грамотно діяти в екстремальних ситуаціях з порятунку життя та збереження здоров’я громадян.

5) безпека життєдіяльності та охорона праці − забезпечує курсантів та студентів фаховими знаннями щодо дій в ускладнених умовах (надзвичайних ситуаціях природного, техногенного, соціально-політичного походження тощо), а також надання допомоги потерпілим чи уникнення ураження від небезпечних факторів під час несення служби (на робочому місці).

6) автомобільна підготовка, безпека дорожнього руху, оформлення ДТП, удосконалення навичок водіння автомобілем (ПППК) − забезпечує підготовку поліцейських щодо охорони публічної безпеки на вулично-дорожній мережі, здійснення нагляду за дотриманням громадянами Правил дорожнього руху, підвищення мобільності нарядів патрульної поліції завдяки використанню службового транспорту (легкових автомобілів).

Організація спеціальної фізичної підготовки в Херсонському факультеті ОДУВС відноситься до основних завдань та проводиться з метою підвищення рівня фізичної підготовки працівників та курсантів факультету, необхідної для виконання оперативно-службових завдань, створення умов для підвищення фізичних якостей кожного правоохоронця.

За останні роки працівниками кафедри підготовлено та видано ряд навчальних посібників:

Коментар до Правил дорожнього руху / Тарас Степанович Вайда, Олександр Сергійович Геращенко, Віктор Вікторович Степаненко. Одеса: ОЛДІ-ПЛЮС, 2022.  684 с. : іл.
Удосконалення професійної підготовки поліцейських щодо здійснення ефективної службово-бойової діяльності: матеріали круглого столу, м. Херсон, 28 квітня 2022 р. / за заг. ред. Вайди Т. С., канд. пед. наук, доц. Одеса: ОДУВС, 2022. 100 с.
Аналіз ретроспективних українсько-польських відносин та їх вплив на становлення прикарпатського села (на прикладі Бережниці, Львівщина). Multidimensionality of Ukrainian-Polish cooperation: genesis, particularities and prospects : Scientific monograph [science eds. T. Astramovich-Leik, Ya. Turchyn, O. Horbach]. Riga, Latvia : «Baltija Publishing», 2022. (360 p.). P. 39-53 = Багатовимірність україно-польського співробітництва: генезис, особливості та перспективи : наукова монографія [наукові редактори Т. Астрамович-Лайк, Я. Турчин, О. Хорбах]. –  Рига, Латвія : «Baltija Publishing», 2022. (360 с.). С. 39-53.

URL: http://www.baltijapublishing.lv/omp/index.php/bp/catalog/book/254

Destructive states as a person’s reactions to dangerous factors in the conditions of the implemented legal regime of the military state (on the example of the occupied territories of Ukraine, 2022) = Деструктивні стани як реакції людини на небезпечні фактори в умовах запровадженого правового режиму воєнного стану (на прикладі окупованих територій України, 2022 р.). The Russian-Ukrainian war (2014–2022): historical, political, cultural-educational, religious, economic, and legal aspects : Scientific monograph. Riga, Latvia : «Baltija Publishing», 2022. (1436 p.). Pp. 1333-1340 = Російськоукраїнська війна (2014-2022): історичні, політичні, культурноосвітні, релігійні, економічні та юридичні аспекти : наукова монографія. Рига, Латвія : «Baltija Publishing», 2022. (1436 с.). С. 1333-1340.

URL: http://baltijapublishing.lv/omp/index.php/bp/catalog/book/237.

 1637138361650 Удосконалення професійної підготовки поліцейських щодо здійснення ефективної службово-бойової діяльності : матеріали круглого столу круглого столу, м. Херсон, 16 квітня 2020 р. / за заг. ред. канд. пед. наук, доц. Вайди Т.С. ; Одеський державний університет внутрішніх справ. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2020. 266 с.
 %d0%b2%d0%be%d0%b4%d1%96%d0%bd%d0%bd%d1%8f Водіння легкового автомобіля. Методика проведення занять з практичного навчання : навчально-методичний посібник для інструкторів з водіння та курсантів ВНЗ МВС України, стереотипне видання. Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2020. 600 с.
 %d0%bf%d0%b0%d0%bc%d1%8f%d1%82%d0%ba%d0%b0 Пам’ятка працівникові Національної поліції з надання домедичної допомоги : практ. посіб. для курсантів, студентів, слухачів ЗВО МВС України та працівників підрозділів Нац. поліції. Херсон: Олді-плюс, 2020. 56 с.
 2021-11-17_113003 Features of Administrative Responsibility for Non-compliance with Sanitary and Hygienic, Sanitary and Anti-epidemic Rules and Regulations in Ukraine  / Taras Vaida, Larysa Soroka, Viktor Stepanenko : розділ в колективній монографії. COVID-19 Pandemic. Through the Lens of Modern Humanities and Law / Edited by Denys Svyrydenko. Kyiv: Publishing House «Ludmyla», 2020. (132 p.). – Pp. 81-88.
 1637138361660 Удосконалення професійної підготовки поліцейських щодо здійснення ефективної службово-бойової діяльності : матеріали круглого столу круглого столу (м. Херсон, 23 квітня 2021 р.) / за заг. ред. канд. пед. наук, доц. Вайди Т.С., канд. юрид. наук Голенко Н.М. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2021. 300 с.
 1637138361744 Збірник ситуаційних задач зі службової діяльності та алгоритми дій працівників поліції щодо їх вирішення /Вайда Т.С. Яременко А.О., Степаненко В.В.  : навчальний посібник. видання друге, доповнене. Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС. 2021. 232 с.
 1637138361722 Збірник тестових завдань для підготовки водіїв транспортних засобів (категорії В, ВЕ) / Вайда Т.С., Голенко Н.М. : практикум. Херсон: Олді-плюс, 2021. 510 с. : іл.

сретчгистероскопия фото