Наукова діяльність

Монографії: 

Форос Г.В., Жогов В.С. Адміністративно-правові засади забезпечення в Україні захисту об’єктів авторських і суміжних прав, що виражені у цифровій формі. Одеса: РВВ ОДУВС. 2022. 118 с. 

Виявлення і розслідування торгівлі людьми: криміналістичний та оперативно-розшуковий аспект: монографія / за заг. ред. Мельніковою О.О. Одеса: Видавництво Астропринт, 2020. 174 с. 

 Сучасні підходи щодо адаптивного автоматизованого управління складними системами в умовах невизначеності: монографія. Автор.колектив Кокошко В.С., Балтовський О.А., Сіфоров О.І., Пядишев В.Г., Ісмайлов К.Ю., Форос Г.В. Одеса: ОДУВС, 2019. 180 с. 

Пядишев В. Г. Актуальні проблеми міжнародно-правового забезпечення діяльності поліції ООН у складі міжнародних операцій з підтримання миру і безпеки. Монографія / За редакцією доктора юридичних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки М. О. Баймуратова. Одеса : Фенікс, 2018. 456 с. 

Ювенальна юстиція: український дискурс : колективна моногр. / М. О. Баймуратов, Є. О. Бутирін, В. Г. Пядишев та ін.; за заг. ред. Долженкова О. Ф., Корнієнка М. В. Одеса : Видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2021. 320 с. 

Правові та організаційні засади дисциплінарного провадження в органах Національної поліції України : моногр. / Н.В. Медведенко, С. В. Медведенко, О.В. Ковальова. Одеса: Видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2019. 264 с. 

Sopilko I., Kalyuzhnyi R., Zaiets O. and others. The legal system of Ukraine in the conditions of transformation of society: a monograph. Grand Duchy of Luxembourg: Luxembourg Center for the Study of European Reforms, 2019. 199 p. 

Jurisprudence and fundamentals of legal behavior in modern civil society: collective monograph / V.M. Halunko, K.M. Hlynyanaya, Ye.O. Kharytonova, ect. – Lviv-Torun: Liha-Pres, 2019. 219 p. (ISBN 978-966-397-168-1) 

Zaiets Oleksandr, Ismailov Karen and others. Information and analytical support of public administration in the field of insurance. Public administration in the digital economy: monograph. Tallinn. Scientific Center of Innovative Researches OÜ. 2020. 160 p. (P. 91-105). URL: https://mono.scnchub.com/index.php/about/catalog/view/3/32/180-1 

Legal scholarly discussions in the XXI century: collective monograph / S. V. Albul, O. V. Dykyi, V. Dyntu, A. Ye. Fomenko, etc. – Lviv-Toruń : Liha-Pres, 2019. – 344 p.(ISBN 978-966-397-121-6) 

Social and legal aspects of the development of civil society institutions: collective monograph. Part II. Warsaw: BMT Erida Sp.z o.o., 2019. 228 p. 

 

Навчальні посібники, підручники  та коментарі 

Балтовський О.А., Форос Г.В., Пядишев В.Г., Сіфоров О.І. Системи підтримки прийняття рішень/ за заг. ред. д.т.н., доц. О.А. Балтовського. Одеський держ. унів-т внутр. справ, 2022. 146 с. 

Грохольський В.Л., Ісмайлов К.Ю., Форос Г.В., Берназ П.В.  Науково-практичний коментар до Закону України «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України» / за заг. ред. д. ю. н., проф. В. Л. Грохольського. Одеса. ОДУВС, 2020. 

Балтовський О.А., Ісмайлов К.Ю., Сіфоров О.І., Форос Г.В., Заєць О.М. Теорія систем і системний аналіз: навч. посібник. Одеський держ. унів-т внутр. справ, 2020. 156 с. 

Судочинство та судоустрій в Україні Навчальний посібник. За заг. ред.д.ю.н., проф.Кислого А. М., д.ю.н., проф.Заросило В. О. Авторський колектив: д.ю.н., проф. Грохольський В. Л. та ін.Київ: «Видавництво Людмила». 2020. 196 с. 

Інформаційні технології: підруч. / В.Б. Вишня, К.Ю. Ісмайлов, І.В. Краснобрижий, С.О. Прокопов, Е.В. Рижков. Дніпро : ДДУВС, 2020. 425 с. 

Тактичний кримінальний аналіз: теорія і практика: підручник / за заг. ред. Користіна О.Є. (співавтор Ісмайлов К.Ю.); МВС України, ДНДІ, ОДУВС.  Одеса: РВВ ОДУВС, 2019. 298 с. 

Основи кримінального аналізу: підручник / Бабенко А.М., Заєць О.М., Некрасов В.А., Ісмайлов К.Ю., Пефтієв Д.О. та ін.; за заг. ред. Користіна О.Є., 2019. 296 с. 

Тактичний кримінальний аналіз: теорія та практика; навчальний посібник / О.Є. Користін, Н.П. Свиридюк, О.М. Цільмак, О.М. Заєць, К.Ю. Ісмайлов, В.А. Некрасов; МВС України, ДНДІ, ОДУВС. Одеса: РВВ ОДУВС, 2019. 216 с. 

Калугін В.Ю., Смоков С.М., Федоров  І.В. Основи слідчої діяльності: Навчальний посібник // Одеський державний університет внутрішніх справ – 2-е вид. Одеса: ОДУВС,  2021.  248 с. 

Правозахисні органи та правозахисна діяльність в Україні: посібник для вищих навчальних закладів (співавтор Грохольський В.Л.). Київ: «Видавництво Людмила». 2019. 168 с. 

 

Авторські свідоцтва на твір (Форос Ганна Володимирівна): 

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 94544 від 06.12.2019 «Методика набуття здобувачами вищої освіти компетентностей щодо пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел в закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських» 

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 94538 від 06.12.2019 «Методика аналізу інформації під час виявлення та розслідування злочинів, пов’язаних з торгівлею людьми» 

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 94541 від 06.12.2019 «Навчально-методичні рекомендації щодо використання географічно-інформаційних систем правоохоронними органами» 

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 105978 від 06.07.2021 «Навчальний посібник «Теорія систем і системний аналіз» 

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 105977 від 06.07.2021 «Монографія «Методологічні основи та інструментарій управління спеціалізованими складними системами» 

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 105979 від 06.07.2021 «Науково-практичний коментар до Закону України «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України»

Авторські свідоцтва на твір (Ісмайлов Карен Юрійович): 

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 84001 від 28.12.2018 «Методичні рекомендації щодо виявлення, фіксації та вилучення криміналістично значущої інформації з мобільних пристроїв під час розслідування кримінальних правопорушень». 

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 84000 від 28.12.2018 «Методичні рекомендації щодо використання інформаційних ресурсів Інтегрованої інформаційно-пошукової системи ОВС України». 

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 94539 від 06.12.2019 «Навчально-методичні рекомендації щодо виявлення та фіксації криптовалютних гаманців підрозділами Національної поліції України у протидії злочинності». 

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Методика пошуку оперативнозначущої інформації в мережі інтернет» 

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Використання географічно-інформаційних систем правоохоронними органами» 

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 100851 від 21.12.2020 «підручник Основи кримінального аналізу». 

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 100852 від 21.12.2020 «навчальний посібник тактичний кримінальний аналіз: теорія та практика». 

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 103672 від 01.04.2021 «Virtual education».

Авторські свідоцтва на твір (Мельнікова Олена Олександрівна): 

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 84000 від 28.12.2018 «Методичні рекомендації щодо використання інформаційних ресурсів Інтегрованої інформаційно-пошукової системи ОВС України»» 

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 94539 від 06.12.2019 «Навчально-методичні рекомендації щодо виявлення та фіксації крипто валютних гаманців підрозділами Національної поліції України у протидії злочинності» 

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 94538 від 06.12.2019 «Методика аналізу інформації та оптимізації взаємодії оперативними співробітниками з іншими суб’єктами під час виявлення та розслідування злочинів, пов’язаних з торгівлею людьми» 

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 94544 від 06.12.2019 «Методика набуття здобувачами вищої освіти компетентностей щодо пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел в закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських» 

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Виявлення і розслідування торгівлі людьми: криміналістичний та оперативно-розшуковий аспект» 2020.

Навчально-методичні матеріали: 

Форос Г.В., Мельнікова О.О., Ісмайлов К.Ю. Інформаційне забезпечення професійної діяльності: навчально-методичні матеріали до вивчення навчальної дисципліни. Одеса: ОДУВС, 2020. 34 с 

Комплекс методичних рекомендацій з протидії безконтактному способу розповсюдження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів за допомогою мережі Інтернет / О.А. Гритенко, К.Ю. Ісмайлов, О.М. Заєць, І.М. Добруцький, І.М. Горбаньов. Одеса: Одеський державний університет внутрішніх справ, 2018. 

Комплекс методичних рекомендацій з протидії діяльності нарколабораторій / С.В. Албул, О.А. Гритенко, К.Ю. Ісмайлов, О.М., Заєць, В.Б. Любчик, Д.М. Ноздрин. Одеса: Одеський державний університет внутрішніх справ, 2018. 175 с. 

Методичні рекомендації щодо виявлення, фіксації та вилучення криміналістично значущої інформації з мобільних пристроїв під час розслідування кримінальних правопорушень / Д.С. Афонін, К.Ю. Ісмайлов, Д.В. Лісніченко, О.І. Постол. Одеса: Одеський державний університет внутрішніх справ, 2018. 38 с. 

Методичні рекомендації щодо використання інформаційних ресурсів Інтегрованої інформаційно-пошукової системи ОВС України / О.О. Мельнікова, К.Ю. Ісмайлов. Одеса: Одеський державний університет внутрішніх справ, 2018. 39 с. 

Форос Г.В., Мельнікова О.О. Інформаційне право: навчально-методичні матеріали до вивчення навчальної дисципліни. Одеса: ОДУВС, 2019. 44 с 

Форос Г.В. Сучасні інформаційні технології: навчально-методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни. Одеса: ОДУВС, 2019. 28 с. 

Форос Г.В., Сіфоров О.І. Актуальні питання теорії та практики державного управління: навчально-методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни для слухачів магістратури 1-го курсу факультету №2 НППК за спеціальністю 124 «Системний аналіз». Одеса: ОДУВС, 2019. 16 с. 

Форос Г.В., Сіфоров О.І. Управління в умовах надзвичайних ситуацій: навчально-методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни для слухачів магістратури 1-го курсу факультету №2 НППК за спеціальністю 124 «Системний аналіз». Одеса: ОДУВС, 2019. 14 с. 

Гритенко О.А., Заєць О.М., Ісмайлов К.Ю., Лефтеров Л.В., Поляков Є.В., Щурат Т.Г Особливості розкриття та документування злочинів, пов’язаних із незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів із використанням сучасних телекомунікаційних технологій / Одеса: Одеський державний університет внутрішніх справ, 2019. 185 с 

Ісмайлов К.Ю, Сіфоров О.І., Жогов В.С. Навчально-методичні рекомендації щодо застосування програми Proton VPN для анонімного пошуку оперативнозначущої інформації в Інтернеті / Одеса: Одеський державний університет внутрішніх справ, 2019. 14 с. 

Ісмайлов К.Ю., Русавський В.О., Лефтеров О.І. Навчально-методичні рекомендації щодо пошуку оперативнозначущої інформації на електронних носіях / Одеса: Одеський державний університет внутрішніх справ, 2019. 14 с. 

Ісмайлов К. Ю., О.І. Лефтеров, В.С. Жогов Навчально-методичні рекомендації щодо пошуку оперативнозначущої інформації в мережі Інтернет. Одеса: Одеський державний університет внутрішніх справ, 2019. 26 с. 

Методика набуття здобувачами вищої освіти компетентностей щодо пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел в закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських / укладачі Г.В. Форос, О.О. Мельнікова, Чічян О.І. Одеса: ОДУВС, 2019. 44 с. 

Ісмайлов К. Ю., О.І. Лефтеров, В.С. Жогов Методика виявлення та фіксації криптовалютних гаманців підрозділами національної поліції України у протидії злочинності. Одеса: ОДУВС, 2019. 32 с. 

Ісмайлов К. Ю., О.І. Лефтеров, В.С. Жогов Методика пошуку оперативнозначущої інформації в мережі Інтернет. Одеса: Одеський державний університет внутрішніх справ, 2019. 38 с. 

Ісмайлов К. Ю., О.І. Лефтеров, В.С. Жогов Методика використання географічно-інформаційних систем правоохоронними органами. Одеса: Одеський державний університет внутрішніх справ, 2019. 38 с. 

Форос Г.В., Мельнікова О.О., Ісмайлов К.Ю. Інформаційне забезпечення професійної діяльності: навчально-методичні матеріали до вивчення навчальної дисципліни. Одеса: ОДУВС, 2020. 33 с. 

Мельнікова О.О., Форос Г.В. Інформаційне забезпечення професійної діяльності: навчально-методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни. Одеса: ОДУВС, 2021. 45 с. 

Інформаційно-аналітичне забезпечення правоохоронної діяльності:  навчально-методичні матеріали /уклад. Г.В. Форос, О.А. Балтовський. Одеса: ОДУВС, 2022. 56 с. 

 

Scopus, Web of Science 

O. Yankovyi, H.V. Foros, H.V. Zaiets, O.I. Pluzhnik Protection of Personal Information in the Medical Sphere of Social Relations. Cues tiones Políticas. 2020. Vol. 38, Nº Especial (1era parte). P. 44-62 

Ismailov K.Y., Nebeska M.S. The threat of autarky in conditions of electoral information sovereignty.Europion Reformes Buliten. 2018. № 4. Р. 13-19. 

Gorbanov I., Ismailov K., Zaiets A. Analytical Methods in the Investigation of Criminal Offenses in the Economic Sphere.Europion Reformes Buliten. 2018. № 2. Р. 5-14. 

Ismailov K.Y. Concept of informational society in jurisdiction. Scientific Bulletin of the Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs: Scientific Journal. 2018. Special Issue № 2 (92). P. 98-100. 

Dei, T. Kortukova, V. Khodanovych, K. Ismailov, A. Frantsuz The right to education of refugees. TheAsianInternationalJournalofLifeSciences. ASIA LIFE SCIENCES Supplement 21(2): 505-515, 2019. URL: http://emtpub.com/wp-content/uploads/2019/12/Supplement-21-No-2-2019.pdf 

Buryk Z., Orliv M., Ismailov K. Trends and Determinants of Lifelong Learning: Regional Differences in Europe. International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE). November Volume-8 Issue-4S. P. 93-97. URL: https://www.ijrte.org/wp-content/uploads/papers/v8i4S/D10291184S19.pdf 

Ismailov K.Y. Training of police officers to search and analize significant information from open sources (example of chat-bott applications). Sciences of Europe (Praha, Czech Republic) VOL 5, No 48 (2020). P. 17-25.466 

Manzhai, O., Cherevko, K., Chycha, R., Burlaka, I., Piadysehv, V/ Using The Internet As A Tool For The Illicit Sale Of Drugs And Potent Substances. IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security, VOL.22 No.6, June 2022. P. 246-250. URL: http://ijcsns.org/07_book/html/202206/202206034.html 

Anatolii V. Movchan, Mykola O. Yankovyi, Karen Yu. Ismailov, Elena O. Melnikova, Oleksandr M. Zaiets (2020) Current issues of counteraction against illegal circulation of drugs using the internet. Periódico do Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Gênero e DireitoCentro de Ciências Jurídicas – Universidade Federal da Paraíba Nº 05. Ano 2020. P. 311-325. Special Edition ISSN | 2179-7137 | http://periodicos.ufpb.br/ojs2/index.php/ged/index. (WebofSciencehttps://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=E1ees2zJhsU9rP8UP7x&page=1&doc=1) 

Mykola O. Yankovyi, Hanna V. Foros, Hanna V. Zaiets, Olena I. Pluzhnik  Protection of Personal Information in the Medical Sphere of Social Relations   

 Lysenko A.N., Shendryk V.V., Cherevko K.O.,  Drozdov O.M., Piadyshev V/H/ Scrap Metal Procurement and Operations with It: Today’s Criminal Situation. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, 2021, № 4. С. 145-149. URL: https://doi.org/10.33271/nvngu/2021-4/145

Міжнародні фахові статті: 

Ismaіlov Y. Peculiarities of human rights and freedom while applying intelligence-led policing (ILP). Scientific Bulletin of the Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs. 2019. Special Issue № 1. Р. 36-41. 

Форос Г.В., Жогов В.С. Специфіка міжнародно-правового регулювання захисту об’єктів авторських і суміжних прав, виражених в цифровій формі.  Recht der Osteuropaischen Staaten». 2019. № 1. С. 57-62. 

Horbanov I.M., Ismailov K.Yu., Zaiets O.M. Using Analical Methods in the Investigation of Criminal Offences in the Economic Sphere. EuropeanReformsBulletin. 2018. № 2. P. 8-17. 

Yeskov S., Zaiets O. Implementation of system analysis in a law enforcement organization, as a need for automation of processing a large database. Юридичний вісник Національного авіаційного університету «Повітряне і космічне право». 2020. 1 (54). С. 39-49. 

Krivda R.G., Zaiets O. Features of detecting and seizing traces of biological origin during the investigation of criminal offenses. European Reforms Bulletin. 2019. № 2. P. 22-30. 

Zaiets O. System analysis in Jurisprudence. European Reforms Bulletin. 2019. № 1. P. 45-56. 

Kaliuzhniy R., Lykhova S., Zaiets O. Legal protection of human life in Ukraine. European Reforms Bulletin. 2018. № 1. P. 61-63. 

Kuznichenko, S.,  Piadyshev V.  Humanitarian Interventions in the Light of the Principles of Peaceful Coexistence of States. Proceedings of the International Conference on Economics, Law and Education Research (ELER 2021). Advances in Economics, Business and Management Research, volume 170. 2021. P. 106-111.

Фахові статті: 

Балтовський О.А., Пядишев В.Г., Кобзева А.О. Застосування нечітких множин для вирішення завдань управління складними системами. Інформатика та математичні методи в моделюванні. Одеса: ОНПУ. 2022. Том 12. № 5. С. 144-150. 

Форос Г.В., Балтовський О.А., Кобзева А.О. Основні підходи щодо проектування топологічної структури ієрархічно організованої обчислювальної мережі. Інформатика та математичні методи в моделюванні. Одеса: ОНПУ. 2022. Том 12. № 5. С. 154-158 

Форос Г.В., Балтовський О.А., Кобзева А.О. Розробка інструментальних засобів проектування комплексу технічних засобів інформаційної системи. Інформатика та математичні методи в моделюванні. Одеса: ОНПУ. 2022. Том 12. № 5. С.167-174 

Ісмайлов К.Ю., Балтовський О.А. Деякі підходи до підвищення інформаційного обслуговування адаптивної автоматизованої системи управління. Порівняльно-аналітичне право. 2018. №.3. С. 171-173. 

Ісмайлов К.Ю. Інформаційно-правова відповідальність в Україні. Правовий часопис Донбасу. 2018. № 3 (64). С. 87-93. 

Ісмайлов К.Ю., Балтовський О.А., Сіфоров О.І. Основні підходи щодо вирішення завдання оптимального календарного планування з використанням спеціалізованих алгоритмів. Електронне наукове видання «Порівняльно-аналітичне право». №2. С. 98-101. 

Балтовський О.А., Белека І.А., Ісмайлов К.Ю. Методика аналізу схем цифро-аналогових перетворювачів з використанням матриць гібридного типу. Вісник Інженерної академії України Кіровоградського національного технічного університету.№ 3. С. 79-85. 

Ісмайлов К.Ю., Бєлих Д.В. Інформаційний суверенітет та доктрина інформаційної безпеки України. Електронне наукове видання «Порівняльно-аналітичне право». 2019. № 1. С. 206-209. 

Форос Г.В. Правові основи захисту інформації в кіберпросторі. Правова держава.Одеса. № 30. 2018. С. 181-187. 

Форос Г.В., Жогов В.С. Специфіка міжнародно-правового регулювання захисту об’єктів авторських і суміжних прав, виражених в цифровій формі Recht der Osteuropaischen Staaten». 2019. № 1. С. 57-62 

Форос Г.В., Жогов В.С. Особливості трактування поняття «кібербезпека» в сучасній юридичній науці. Правова держава.Одеса. № 33. 2019. С. 128-135. 

Мельнікова О.О., Форос Г.В. Методика аналізу інформації та взаємодія суб’єктів під час виявлення та розслідування злочинів, пов’язаних з торгівлею людьми. Правова держава. Одеса. № 37.2020. С. 145-153. 

Ісмайлов К.Ю. Теоретико-правові підходи до проблем інформаційно-аналітичної діяльності національної поліції на сучасному етапі державотворення. Scientific Bulletin of the Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs. 2020. №1. 

Балтовський О.А., Сіфоров О.І.. Деякі питання щодо організації адаптивного управління в умовах невизначеності. Південно-український правничий часопис. Одеса. ОДУВС. 2020. № 1. С. 81-84. 

Балтовський О.А., Сіфоров О.І. Основні підходи щодо організації нейронних мереж радіального представлення для селекції сигналів. Вісник Інженерної академії України Кіровоградського національного технічного університету. 2020. № 2. С. 81-86. 

Балтовський О.А., Сіфоров О.І. Перспективні сучасні підходи щодо організації нейромережевої моделі Вінера. Вісник Інженерної академії України Кіровоградського національного технічного університету. 2020. № 3. С. 62-66. 

Балтовський О.А., Сіфоров О.І. Ефективність системи інформаційного обслуговування адаптивної автоматизованої системи управління. Вісник Вінницького політехнічного інституту: Збірник наукових праць. 2020. Вип. 3. С. 80 – 

Балтовський О.А., Сіфоров О.І. Алгоритм адаптивної ідентифікації об’єктів управління. Вісник Вінницького політехнічного інституту: Збірник наукових праць. 2020. Вип. 4. С. 76 – 81. 

Ismailov K.Y. Training of police officers to search and analize significant information from open sources (example of chat-bott applications). Sciences of Europe (Praha, Czech Republic) VOL 5, No 48 (2020). P. 17-25. 

Ismailov, K. (2020). To the issue of personal information circulation in the national police databases. Fundamental and applied researches in practice of leading scientific schools, 38 (2). Canada. Р. 41-45. 

Volodymyr L. Grokholskyiet al. (2020). Cognitive and metacognitive aspects of the development of lifelong learning competencies in law students, International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education (IJCRSEE), 8(2), pp. xx-xx Article in Press (AiP). 

Муcaєвa C.C., Зaєць O.М. Питaння пpoтидiї вуличнiй злoчиннocтi тa пiдвищeння piвня публiчнoгo пopядку i бeзпeки нa тepитopiї Oдecькoї oблacтi. Вceукpaїнcький нaукoвo-пpaктичний фaxoвий збipник нaукoвиx пpaць «Пpикapпaтcький юpидичний вicник». 2019. № 3. 2019. C. 93-96. 

Муcaєвa C.C., Зaєць O.М. Peaлiзaцiя публiчнo-cepвicнoї дiяльнocтi пiдpoздiлaми пpeвeнтивнoї дiяльнocтi у зaбeзпeчeння публiчнoї бeзпeки i пopядку в Укpaїнi. Нaукoвий вicник Ужгopoдcькoгo нaцioнaльнoгo унiвepcитeту. Cepiя «Пpaвo». 2018. № 53. C. 53-56. 

 

 

приват24 oldсбербанк cib вадим логофет