Кафедра конституційного та міжнародного права

Кафедра конституційного та міжнародного права є структурним підрозділом факультету № 1 навчально-наукового інституту права і кібербезпеки Одеського державного університету внутрішніх справ.

Кафедра проводить навчально-виховну і методичну діяльність за спеціальністю «Право» та «Правоохоронна діяльність» і здійснює наукову та науково-дослідну діяльність з метою забезпечення фундаментальної правової підготовки кваліфікованих спеціалістів юридичного профілю.

Діяльність кафедри спрямована на забезпечення викладання фундаментальних і професійно орієнтуючих юридичних дисциплін:

  • «Актуальні проблеми міжнародного приватного права»;
  • «Застосування стандартів Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод»
  • «Конституційне право»;
  • «Міжнародне право»;
  • «Міжнародний захист прав людини»;
  • «Нормотворча діяльність»;
  • «Право Європейського Союзу».

 

Основні завдання діяльності кафедри полягають:

  1. В організації та здійсненні на належному науковому і методичному рівнях навчально-виховного процесу із державно-правових навчальних дисциплін з метою підготовки висококваліфікованих фахівців;
  2. У виконанні наукових досліджень за профілем кафедри, підготовці науково-педагогічних кадрів і підвищенні їх кваліфікації;
  3. У забезпеченні організаційної та проведенні виховної роботи зі здобувачами вищої освіти.

Ці завдання виконуються шляхом інтеграції теоретичного навчання і практичної підготовки, повного та ефективного застосування всіх елементів навчально-виховного процесу із використанням можливостей сучасних інформаційних технологій.

На кафедрі діє науковий студентський гурток «Конституціоналіст», діяльність якого спрямована на формування навичок науково-дослідної роботи, розширення кола наукових інтересів і підвищення рівня професійної підготовки здобувачів вищої освіти. У межах кафедральної науково-дослідної теми членами гуртка, під керівництвом науково-педагогічного складу кафедри, здійснюється наукова робота, що полягає у підготовці наукових статей, тез доповідей та участі у наукових конференціях.