Наукова робота

Окрім викладацької та методичної роботи, науково-педагогічний склад
кафедри активно займається науковою діяльністю, напрямки якої охоплює
проблематика адміністративного та адміністративно-процесуального
законодавства, фінансового, земельного права, адміністративної та
адміністративно-юрисдикційної діяльності Національної поліції України,
професійної діяльності Національної поліції та взаємодії поліції та
громадськості тощо.

Основними формами наукової діяльності кафедри виступають:

–робота над дисертаційними дослідженнями та підготовка напрацювань
щодо отримання наукового звання «доцент» і «професор»;

– розробка посібників, монографій, написання наукових праць у
національних та зарубіжних виданнях та виданнях, які баз Scopus та Web of
Science;

– участь науковців кафедри в конференціях національного та
міжнародного рівнів;

– наукове співробітництво з практичними підрозділами Національної
поліції України, органами державної влади, місцевого самоврядування,
громадськими організаціями та об’єднаннями, науковими установами та
іншими навчальними закладів;

– підвищення професійного та викладацького досвіду шляхом
підвищення кваліфікації науково-педагогічного складу кафедри, участі у
тренінгах національного та зарубіжного форматів;

– організація проведення всеукраїнських та міжнародних наукових
конференцій, круглих столів, семінарів, у тому числі з залученням практичних
працівників;

Протягом 2022 року кафедра набула наступних показників:

Фахові видання – 4

Написання наукових статей у Web of Science або Scopus – 1

Тези конференцій (в тому числі міжнародні) – 16

Участь у підготовці кафедральних навчально-методичних посібників – 2

Участь у колективних монографіях – 1

Наукова робота із здобувачами вищої освіти – 13