ІНФОРМАЦІЯ ПРО ГАРАНТА

ГАРАНТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ

«ПРАВООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність»

БЕРНАЗ ПАВЛО ВАСИЛЬОВИЧ

Берназ Павло Васильович, 1981 р.н. У 2002 р. закінчив Одеський інститут внутрішніх справ за спеціальністю «Правоохоронна діяльність» та отримав кваліфікацію юриста.

Кандидат юридичних наук зі спеціальності 12.00.09 кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза. Дисертацію захищено 6 червня 2006 року у спеціалізованій вченій раді Одеського юридичного інституту Харківського національного університету внутрішніх справ Міністерства внутрішніх справ України, отримано диплом ДК №034921.

Стаж науково-педагогічної роботи у закладах вищої освіти понад 17 років.

Доцент кафедри кримінального процесу факультету підготовки фахівців для органів досудового розслідування.

Має багаторічний досвід роботи на керівних посадах (декан, директор інституту, проректор) пов’язаних з організацією освітнього процесу.

Здійснює викладання навчальних дисциплін «Кримінальний процес», «Негласні слідчі розшукові дії».

Є автором понад 50 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі 1 публікації – у періодичному виданні, яке включено до наукометричної бази Scopus.

Має 18 річний досвід служби в Національній поліції України (міліції).

Включений до переліку експертів Національного агентства забезпечення якості вищої освіти за спеціальностями 081 «Право» та 262 «Правоохоронна діяльність».

Контакти:

bernazp@ukr.net

+380983700227