Інформація про гаранта

risunok2
ГАРАНТ ОСВІТНЬО –НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ 081- «ПРАВО»

Бабенко Андрій Миколайович, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри кримінального права та кримінології

Експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти

Контактна інформація:

e-mail: an.bаbenko@ukr.net

тел.: 050-942-42-48; 098-044-30-71

Профіль Google Академії: https://scholar.google.com.ua/citations?user=8t_qU34AAAAJ&

2.1. Сфера наукових інтересів А.М.Бабенко вчений у галузі фундаментально-прикладних проблем кримінального права, кримінології та кримінально-виконавчого права. Йому належить розробка геоінформаційних методик аналізу злочинності та її детермінації в територіально-просторових системах.

2.1.2. Теми наукових пошуків, які досліджуються вченим:

– Аналіз та запобігання злочинності на загальнодержавному та регіональному рівнях;

– Кримінологічний аналіз особи злочинця у сучасному вимірі;

– Детермінація злочинності на регіональному рівні;

– Прогнозування та планування, як складові протидії злочинності;

– Аналіз та запобігання насильницькій та корисливо-насильницькій злочинності; запобігання рецидивній злочинності; запобігання злочинності неповнолітніх; запобігання злочинам у сфері незаконного обігу наркотиків; запобігання злочинності у сфері громадської безпеки; запобігання злочинам у сфері громадського порядку та моральності; протидія злочинам проти довкілля; запобігання злочинам проти безпеки руху та експлуатації транспорту; запобігання злочинам у сфері службової діяльності; кримінальний аналіз; географія злочинності та кримінологічна картографія;

– Проблеми покарання у системі запобігання злочинності тощо;

– Проблеми бойової та службової діяльності у протидії злочинності;

– Кримінально-процесуальні, оперативно-розшукові та кримінально- виконавчі заходи у системі запобігання злочинності.

2.2. Досвід роботи та навчання: Народився 10 квітня 1974 р. у м. Донецьк. Закінчив Донецький інститут внутрішніх справ (нині — Донецький юридичний інститут МВС України). У 2007 р. захистив кандидатську дисертацію, а у 2015 р. — докторську. Загальний стаж трудової діяльності складає 25 років (з них – 20 років – науково-педагогічної роботи у навчальних закладах ІV – рівня акредитації).

У 1996 р. розпочав роботу в органах внутрішніх справ інспектором відділу служби радіоконтролю Центрального вузлу оперативного зв’язку ГУ МВС України в Донецькій області. З 1997 до 2001 рр. працював слідчим слідчого відділу Ворошиловського РВ ДМУ ГУ МВС України в Донецькій області.

У науково-освітню сферу Андрій Миколайович прийшов у 2001 р. Обіймав посади викладача, старшого викладача, доцента кафедри кримінального права та кримінології, начальника кафедри адміністративного права та процесу Донецького юридичного інституту МВС України. З 2014 р. працював професором кафедри кримінального права та кримінології, а також за сумісництвом — професором кафедри теорії та історії держави й права Одеського державного університету внутрішніх справ. З 2015 р. по 2019 р. — завідувач кафедри теорії та історії держави й права Одеського державного університету внутрішніх справ. З липня 2019 по жовтень 2020 року – декан факультету підготовки фахівців для органів досудового розслідування. Після виходу у відставку – з жовтня 2020 року по теперішній час – професор кафедри кримінального права та кримінології Одеського державного університету внутрішніх справ.

2.3. Наукова та просвітницька робота: Головні напрями його наукової роботи — аналіз злочинності в регіонах, її детермінація та запобігання, кримінологічна картографія й географія злочинності.

В травні 2007 р., на засіданні спеціалізованої Вченої ради Академії Адвокатури м. Київ, захистила дисертацію на тему: «Запобігання органами внутрішніх справ незаконному культивуванню наркотиковмісних рослин на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук, за спеціальністю 12.00.08. «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» (диплом ДК № 044044 від 13 грудня 2007 року, протокол №26-06/10).

14 лютого 2014 року Рішенням Атестаційної колегії присвоєно вчене звання доцента кафедри кримінального права та кримінології (протокол №2/02-Д від 14.02.2014 р.).

У 30 травня 2015 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.700.03 у Харківському національному університеті внутрішніх справ захистив дисертацію за темою «Регіональна злочинність в Україні: закономірності, детермінація та запобігання» на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.08. кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право.

З липня 2020 року присвоєно вчене звання професор по кафедрі кримінального права та кримінології (Рішення Атестаційної колегії АП №001982 ).

Андрій Миколайович є автором понад 160 наукових робіт, серед яких самостійно або в співавторстві підготовлено, 5 підручників, дві монографії, 2 навчальних посібники, 10 навчально-методичних та науково-практичних рекомендацій, опубліковано більше ніж 130 статей у вітчизняних та зарубіжних виданнях, з яких (4 статті у Scopus та Web of Science). Учений проводить велику науково-організаційну, громадську та просвітницьку роботу — здійснює підготовку здобувачів наукових ступенів; систематично виступає в засобах масової інформації з висвітленням проблем профілактики злочинності, проводить популяризацію законослухняного та здорового способу життя серед населення.

У 2016 році пройшов стажування (135 годин) у Одеському національному університеті ім. Мечнікова «Психологія та педагогіка вищої освіти» (Свідоцтво СПФ 134983 від 30 листопада 2016 року). Отримав навички із психології вищої школи, педагогіки вищої школи, та з практики педагогічної майстерності.

У листопаді 2018 пройшов 5-ти денне зарубіжне стажування за програмою CEPOL Exchange Programme 2018, де отримав знання про роботу правоохоронних органів Литви  (сертифікат учасника).

У 2019 р. пройшов зарубіжне науково-педагогічне стажування за темою «Юридичні методи та освіта» за фахом «Юридичні науки» в обсязі 3,5 кредити (108 годин), у період із 22.07.2019 по 02.08.2019, в університеті прикладних наук м. Вісмар (Німеччина).  У серпні 2019 р. успішно склав  іспит із знання англійської мови на рівні В2 (certificate №000748880 date: 13.08.2019).

2.4.Навчальна робота: Бабенко А.М. є фахівцем і на високому рівні викладає навчальні дисципліни: Кримінальне право, Кримінологія, Кримінально-виконавче право, Регіональна кримінологія, Правова статистика, Теорія держави та права, Історія держави і права України. Керує науково-дослідними роботами курсантів та студентів. Під його керівництвом здобувачі вищої освіти неодноразово займали перші та другі місця на Всеукраїнських конкурсах наукових робіт молодив вчених. Здійснює керівництво 4 здобувачами наукового ступеня кандидата юридичних наук (доктора філософії) аспірантури Одеського державного університету внутрішніх справ. Під його керівництвом за останні 3 роки отримали дипломи кандидата юридичних наук 2 особи 1. Бурдега Р.В. Кримінологічна характеристика та запобігання рецидивній злочинності у Причорноморському регіоні України: дис. … кандид. юрид. наук: 12.00.08 / Одеський держ. ун-т внутр. справ. Одеса, 2018. 266  с. (Захист відбувся «13» грудня 2018 року о 10.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 41.884.04 в Одеському державному університеті внутрішніх справ за адресою: 65014, м. Одеса, вул. Успенська, 1); 2. Лефтеров Л.В. Запобігання підрозділами Національної поліції шахрайству, що вчиняється з використанням засобів електронних комунікацій: дис… канд..юрид. наук: 12.00.08. Одеса: Одеський державний університет внутрішніх справ, 2019. 284 с.  (Таємно). (Захист відбувся «29» травня  2019 року о 10.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 41.722.01 в Одеському державному університеті внутрішніх справ за адресою: 65014, м. Одеса, вул. Успенська, 1).

2.5. Громадська робота: є членом спеціалізованих учених рад із захисту дисертацій в Одеському державному університеті внутрішніх справ та Донецькому юридичному інституті МВС України в м. Кривий Ріг, Членом редакційних колегій фахових журналів Одеському державному університеті внутрішніх справ, а також є членом Асоціації кримінального права України та Асоціації оперативно-розшукової діяльності.

2.6. Нагороди: За вагомі результати в розкритті та розслідуванні злочинів, ефективну взаємодію з міжнародними правоохоронними органами, досягнення в науково-педагогічній та громадській діяльності Андрій Бабенко заохочувався багатьма відомчими відзнаками МВС України, зокрема «За відзнаку в службі» ІІ та І ступенів, медалями «За сумлінну службу» ІІІ та ІІ ступенів, а також іншими нагородами МВС і Міністерства освіти та науки України. Неодноразово був занесений на Дошку пошани Одеського державного університету внутрішніх справ.

Інформація про вченого міститься у мережах Інтернет та у виданнях «Правова еліта України», Київ, 2018 р. (http://logos-ukraine.com.ua/project/index.php?project=peu2018&id=2185) та «Творці української науки», Київ, 2019 р.

Перелік

найбільш значимих наукових праць виданих доктором юридичних наук, професором  А.М.Бабенком 

Підручники, монографії, навчальні посібники:

 

   1. Женунтій В.І., Бабенко А.М. Незаконне культивування наркотиковмісних рослин: кримінально-правовий та кримінологічний аспекти, запобігання: монографія. Донецьк: Вид. «Вебер» (Донецька філія), 2009. 222 с.
   2. Кримінологічний аналіз стану злочинності в Донецькій області: тенденції, прогноз, причини та умови; шляхи вдосконалення запобіжної діяльності: науково-практичні рекомендації/ В. М. Бесчастний, А. М. Бабенко. Донецьк : ДЮІ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2009. 48 с.
   3. Права людини в діяльності міліції в контексті протидії епідемії ВІЛ/СНІДу:навчальний посібник/К.С. Колесник, А.М.Бабенко, М.В.Палій, Є.С. Назимко; за заг. ред. Заслуженого юриста України Бесчастного В.М. – Донецьк: ДЮІ МВС України, 2009. – 132 с.
   4. Кримінальне право України. (Загальна частина): підручник / [А.М.Бабенко, Ю.А.Вапсва, В.К.Грищук та ін..] за заг. ред О.М.Бандурки; МВС України, Харків.нац. ун-т внутр. справ. Х.: Вид-во ХНУВС, 2011. 378 с.
   5. 5. Кримінальне право України (Особлива частина): підручник / кол. авторів А.В.Байлов, О.А. Васильєв, О.О.Житний, А.М. Бабенко та ін.; за заг. ред. О.М. Литвинова; наук.ред.серії О.М.Бандурка; МВС України, Харків.нац. ун-т внутр. справ. – Харків: Вид-во ХНУВС, 2011. 572 с.

6.Бабенко А. М. Запобігання злочинності в регіонах України: концептуально-методологічний та праксеологічний вимір: монографія. Одеса : ОДУВС, 2014. 416 c.

   1. Кримінальне право України: Загальна частина: підручник/С.В.Албул, А.М.Бабенко, А.В.Воронцов, та ін..; за ред. д.ю.н., проф.. В.О.Меркулової, д.ю.н.,доцента В.Я.Конопельського. Одеса: ОДУВС, 2017. 432 с.

8.Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення: коментар до Розділу ХІІІ Кримінального кодексу України/СВ Албул, А.М.Бабенко, О.А.Гритенко, В.Я.Конопельський, І.М.Чекмарьова; за заг.ред.д.ю.н., генерала поліції третього рангу І.П.Катеринчука. Одеса: ОДУВС, 2018. 124 с.

   1. 9. Кримінологія: підручник / А.М.Бабенко, О.Ю.Бусол, О.М.Костенко та ін..; за заг.ред. Ю.В.Нікітіна, С.Ф.Денисова, Є.Л.Стрельцова. Харків: Право, 2018. 416 с.

10.Бабенко А.М., Конопельський В.Я. Чекмарьова І.М. Кримінологічна характеристика та запобігання злочинності у прикордонних регіонах Причорномор’я материкової України: монографія. Харків: Право, 2019. 264 с.

   1. Основи кримінального аналізу: підручник / Бабенко А.М., Заєць О.М., Некрасов В.А., Ісмайлов К.Ю., Пефтієв Д.О. та ін.; за заг. ред. Користіна О.Є.,2019. 270 с.
   2. Кримінологія: підручник/[Б.М.Головкін, В.В.Голіна, ОВ.Лисодєд, А.А.Бабенко та ін]; за ред.. Б.М.Головкіна. Харків. Право, 2020. 384с.

 

Публікації у виданнях Scopus та Web of Science:

   1. Batyrgareieva V.S., Babenko A.M., Kaija S. Corruption in medical sphere of Ukraine: current situation and ways of  prevention. Wiadomości Lekarskie. 2019. Tom LXXII. № 9. Cz. II. Р. 1814-1821 (Scopus).
   2. Vladyslava S. Batyrgareieva, Andriy M. Babenko, Alina V. Kalinina. Energy Infrastructure Objects Ukraine as Public Health Threat: Criminological Analysis. Wiadomości Lekarskie. 2019. № 12 (Scopus).
   3. Andriy Babenko, Oleksandr Mazurenko, Anastasiia Mernyk. Chronic Alcoholism Treatment in Custodial Facilities: Ukraine’s Experience During Independence. Wiadomości Lekarskie. 2019. № 12. Р.2451-2457 (Scopus).
   4. Batyrgareieva V., Babenko A., Kalinina A. Human Trafficking from Ukrainian. Cities and Villages: Current Trends. 7th International Interdisciplinary Scientific Conference «Society. Health. Welfare»: Contemporary Social Dynamics Welfare: Urban and Rural Development Perspectives (Riga, 10-12 October 2018, Stradiņš University) (Web of Science) https://www.researchgate.net/publication/337489205_Human_trafficking_from_Ukrainian_cities_and_villages_Current_trends.
   5. Babenko А., Tarasenko R., Ostrohliadov O. Mapping Method in Research of Drug Crime Regional Criminological Features (Ukraine taken as an example). Cities and Villages: Current Trends. 7th International Interdisciplinary Scientific Conference «Society. Health. Welfare»: Contemporary Social Dynamics Welfare: Urban and Rural Development Perspectives (Riga, 10-12 October 2018, Stradiņš University) (Web of Science). http://society-health-welfare.rsu.lv/pdf/abstracts.pdf

Наукові публікації у вітчизняних та зарубіжних наукових виданнях за останні роки.

   1. Бабенко А.М. Мережі Інтернет як об’єкт регіонального дослідження в контексті профілактики злочинності/ Боротьба з Інтернет-злочинністю: матеріали міжнародної наук.-практ. конф. (м. Донецьк,12-13 червня 2013 р.). Донецьк: ДЮІ МВС України, 2013. С.65-68.
   2. Бабенко А.М. Регіональні особливості злочинності у сфері безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту/ Безпека дорожнього руху: правові та організаційні аспекти: матеріали VIII міжнародної науково-практичної конференції (м. Донецьк, 22 листопада 2013 року). Донецьк: ДЮІ МВС України, 2013. С.64-67.
   3. Бабенко А.М. Деякі проблеми реалізації регіональних програм запобігання злочинності:шляхи їх вирішення/ Теоретичні та практичні проблеми реалізації норм права: матеріали I всеукраїнської науково-практичної конференції (з міжнародною участю),(м. Кременчук, 6-7 грудня 2013 року). Кременчук: Вид. ПП Щербатих, 2013. С.97-100.
   4. Бабенко А.М. Географія та структурний розподіл між регіонами України злочинності у сфері службової діяльності/ Держава і право: проблеми становлення і стратегія розвитку: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Ужгород, 15-16 листопада 2013р. Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2013. С.190-193.
   5. Бабенко А.М. Криміногенний «простір» України та кримінологічна політика запобігання злочинності: регіональний вимір/ Політика у сфері боротьби зі злочинністю: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (м.Івано-Франківськ, 1-2 березня 2013 року). Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2013. С.251-255.
   6. Бабенко А.М. Проблеми наркоманії як предмет правовиховної роботи: регіональний аспект/ Правове виховання учнів: організаційні та методичні питання: матеріали семінару для методистів з виховної роботи відділів освіти міст і районів, заступників директорів з виховної роботи загальноосвітніх навчальних закладів Донецької області (м. Донецьк, 1 лютого 2013 року). Донецьк: Донецький юридичний інститут МВС України, 2013. С.34-39.
   7. Бабенко А.М. Історичні, культурологічні та релігійні фактори впливу на злочинність в регіонах України/ Роль права та закону в громадянському суспільстві: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 8-9 лютого 2013 року). К.: Центр правових досліджень, 2013. С.116-119.
   8. Бабенко А.М. Кримінологічні особливості умисних вбивств та замахів на вбивства в регіонах України/ Верховенство права та правова держава: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Ужгород, 18-19 травня 2013р.. Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2013. С.138-141.
   9. Бабенко А.Н. Территориальные особенности распространения краж (украинский опыт исследования)/ Труды академии Министерства внутренних дел Республики Таджикистан; научный журнал. 2013. № 1 (19). С. 54-59.
   10. Бабенко А.М. Методичні основи кримінологічного аналізу регіональних особливостей злочинності/ Актуальні проблеми держави і права:збірник наукових праць. 2014. Вип. №.71.  С.333-339
   11. Бабенко А.М. Дослідження регіональних особливостей злочинності в роботах вчених XIX сторіччя/ Право і суспільство. 2014. № 6-1. С.169-176.
   12. Бабенко А.М. Регіональні особливості рецидивної злочинності в Україні/ Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». 2014. Випуск 3.  Том 3.  С.14-20.
   13. Бабенко А. М. Регіональна система злочинності: її місце у загальній системі злочинності та деякі закономірності функціонування/ Форум права. 2014. № 2. С. 29–36 [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/jpdf/FP_index.htm_2014_2_7.pdf. Назва з екрану.
   14. Бабенко А.М. Шляхи вдосконалення запобігання злочинності в прикордонних регіонах України/ Південноукраїнський правничий часопис. 2014. № 3.  С.16-18.
   15. Бабенко А.М. Термінологічне упорядкування понять «регіон» і «регіональні особливості злочинності» у кримінологічних дослідженнях/ Держава та регіони. Серія «Право». 2014. №3(45).  С.68-72.
   16. Бабенко А.М. Регіональна система запобігання злочинності:структурно-функціональний зміст/ Юридичний науковий електронний журнал. 2014. – №5. С.94-97 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://lsej.org.ua/5_2014/26.pdf. Назва з екрану.
   17. Бабенко А.М. Запобігання і протидія злочинності в регіонах: питання теорії, законодавства і практики/ Південноукраїнський правничий часопис. 2014. № 4. С.26-28.
   18. Бабенко А.М. Кримінологічне прогнозування як основа для планування запобігання злочинності в регіонах/ Право та державне управління. 2014. №3(16). С.60-63.
   19. Бабенко А.Н. Криминологическая обстановка в регионах: понятие, характеристика, значение для борьбы с преступностью/ Legea si Vita. Молдова, 2014. № 8/3(272). С.3-7.
   20. Бабенко А.Н.Криминогенная ситуация в регионах и ее значение для борьбы с преступностью (украинский взгляд)/  Криминологическая ситуация и реагирование на неё; под редакцией проф. А.И.Долговой. М.: Российская криминологическая ассоциация, 2014. С.253-258.
   21. Бабенко А.М. Злочинність в регіонах як об’єкт кримінологічного дослідження/ Роль інституту громадянського суспільства і правоохоронної системи в протидії злочинності кримінологічними та іншими заходами: збірник статей регіональної науково-практичної конференції (м. Донецьк, 22 лютого 2014 року). Донецьк: ДЮІ МВС України, 2014. С.96-99.
   22. Бабенко А.Н. Актуальность и практическое значение исследований региональных особенностей преступности/ Актуальні проблеми адміністративного та кримінального права і процесу: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених (Донецьк, 15 березня 2014 р.). Донецьк: ООО «Цифрова типографія», 2014. С.19-20.
   23. Бабенко А.М.Кримінологічні особливості злочинності організованих груп і злочинних організацій в регіонах України/ Актуальні проблеми протидії організованій злочинній діяльності: матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет конференції (м. Одеса, 26 вересня 2014 року). Одеський державний університет внутрішніх справ. Одеса, 2014. С.11-14.
   24. Бабенко А.М. Деякі закономірності регіональної системи злочинності та їх значення для запобігання злочинності/ Теорія та практика протидії злочинності в сучасних умовах; матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 31 жовтня 2014 року). Львівський державний університет внутрішніх справ. Львів, 2014. С.23-30.
   25. Бабенко А.Н.Некоторые пути повышения эффективности наказания и его исполнения (по результатам исследования преступности в регионах Украины)/ Научные воззрения профессоров Пионтковских (отца и сына) и современная уголовно-правовая политика; под редакцией профессоров Ф.Р. Сундурова и М.В. Талан. М.:Статут, 2014. С.339-342 [428с.].
   26. Бабенко А.Н. Прогнозирование, планирование и програмирование противодействия преступности на основе знаний ее региональных особенностей / Legea si Vita. Молдова. 2015. № 1(277). С.39-44.
   27. Бабенко А.М. Можливості використання високих технологій у запобіганні злочинності в регіонах/ Роль та місце ОВС у розбудові демократичної правової держави: матеріали VII Міжнар. наук.-практ. конф., (м. Одеса, 5 березня). м. Одеса, ОДУВС, 2015. С.209-210.
   28. Бабенко А.М. Шляхи вдосконалення кримінальної відповідальності за ухилення від сплати коштів на утримання членів сім’ї / Кримінальне право: традиції та новації: матеріали міжнародного круглого столу, присвяченого 90-літтю з дня народження видатного вченого, героя України, академіка В.В. Сташиса (Полтава-Харків, 9-10 липня 2015 р.)]. – Полтава-Харків: Інститут права ім.. Володимира Сташиса Класичного приватного університету, 2015. С.185-191[ 388 с.].
   29. Бабенко А. М. Окремі майнові злочини проти дітей та сімейних відносин: суспільна небезпека, кримінологічні загрози, передумови і наслідки/ Юридичний бюлетень, 2015. №1. С. 65-73
   30. Бабенко А. М. Деякі закономірності регіональної системи злочинності та їх значення для запобігання злочинності / Теорія та практика протидії злочинності в сучасних умовах : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 16 жовтня 2015 року). Львівський державний університет внутрішніх справ. Львів, 2015. С. 46–50.
   31. Користін О.Є., Бабенко А.М. Моніторинг девіантної поведінки студентської молоді Одеського регіону та напрями її профілактики у ВНЗ/ Кримінально-правові та кримінологічні заходи протидії злочинності: зб. матеріалів Всеукраїнської наук-практ. конф. (Одеса, 13листопада 2015 року). Одеса: ОДУВС, 2015. С.81-83 [ 202 с.].
   32. Бабенко А.М. Сучасні тенденції, закономірності та прогноз регіональної злочинності у контексті кримінально-виконавчої політики України/ Кримінально-виконавча політика України та Європейського Союзу: розвиток та інтеграція: зб. матеріалів міжнар. наук-практ. конф. (Київ, 27 листопада 2015 року). Київ: Ін-т кримінально-виконавчої служби, 2015. С.97-104[ 648 с.].
   33. Бабенко А.М. Специфіка кримінально-правового регулювання захисту особи від примушування до вступу в статевий зв’язок/ Правова система держави: проблеми формування та перспективи розвитку: матеріали VIII всеукр. наук. конф. молод. уч., присвяч. Дню прав людини, 11 грудня 2015 р. Частина 2. Одеса: ОДУВС, 2015. С.3-5. [88 с.]
   34. Бабенко А.М. Теоретико-правові засади кримінальної відповідальності за примушування до вступу в статевий зв’язок/ Південноукраїнський правничий часопис, 2015. № 3. С.48-50.
   35. Бабенко А.М. Теоретико-методологічний та праксеологічний вимір кримінологічної характеристики злочинності проти статевої свободи та статевої недоторканості особи/ Південноукраїнський правничий часопис, 2015. № 4. С.52-54.
   36. Бабенко А.М. Теоретично-правові засади реалізації регіональної кримінологічної політики в Україні/ Сучасна кримінально-правова політика України: законотворчість та судова практика (тенденції, проблеми і шляхи їх подолання : матеріали круглого столу (Дніпропетровськ 22 квітня 2016 року). Дніпропетровськ: ДДУВС. С.13-17 [536 с.]
   37. Бабенко А.М. Деякі особливості регіональної злочинності в Україні/ Роль та місце правоохоронних органів у розбудові демократичної правової держави: зб. матеріалів VIII міжнародної науково-практичної конференції (Одеса, 25 березня 2016 року). Одеса: ОДУВС. С.54-57
   38. Бабенко А.М. Інноваційні методи навчання як запорука якісного розвитку вищої освіти в Україні/ Донецький юридичний інститут: 55 років на теренах освіти і науки: зб.матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (м.Кривий Ріг, 13 травня 2016 року). – Кривий Ріг: ДЮІ. – С. 38-40
   39. Бабенко А. М. Деякі закономірності регіональної системи злочинності та їх значення для запобігання злочинності / Теорія та практика протидії злочинності в сучасних умовах : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 16 жовтня 2015 року). Львівський державний університет внутрішніх справ. Львів, 2015. С. 46–50.
   40. Бабенко А.М. Сучасні тенденції, закономірності та прогноз регіональної злочинності у контексті кримінально-виконавчої політики України/ Кримінально-виконавча політика України та Європейського Союзу: розвиток та інтеграція: зб. матеріалів міжнар. наук-практ. конф. (Київ, 27 листопада 2015 року). Київ: Ін-т кримінально-виконавчої служби, 2015. С.97-104[ 648 с.].
   41. Бабенко А.М. Специфіка кримінально-правового регулювання захисту особи від примушування до вступу в статевий зв’язок/ Правова система держави: проблеми формування та перспективи розвитку: матеріали VIII всеукр. наук. конф. молод. уч., присвяч. Дню прав людини, 11 грудня 2015 р. Частина 2. Одеса: ОДУВС, 2015. С.3-5. [88 с.]
   42. Бабенко А.М. Теоретико-правові засади кримінальної відповідальності за примушування до вступу в статевий зв’язок/ Південноукраїнський правничий часопис. 2015. № 3. С.48-50.
   43. Бабенко А.М. Теоретико-методологічний та праксеологічний вимір кримінологічної характеристики злочинності проти статевої свободи та статевої недоторканості особи/ Південноукраїнський правничий часопис, 2015. № 4. С.52-54.
   44. Бабенко А.М. Теоретично-правові засади реалізації регіональної кримінологічної політики в Україні/ Сучасна кримінально-правова політика України: законотворчість та судова практика (тенденції, проблеми і шляхи їх подолання: матеріали круглого столу (Дніпропетровськ 22 квітня 2016 року). Дніпропетровськ: ДДУВС. С.13-17 [536 с.]
   45. Бабенко А.М. Деякі особливості регіональної злочинності в Україні/ Роль та місце правоохоронних органів у розбудові демократичної правової держави: зб. матеріалів VIII міжнародної науково-практичної конференції (Одеса, 25 березня 2016 року). Одеса: ОДУВС. С.54-57
   46. Бабенко А.М. Інноваційні методи навчання як запорука якісного розвитку вищої освіти в Україні/ Донецький юридичний інститут: 55 років на теренах освіти і науки: зб.матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (м.Кривий Ріг, 13 травня 2016 року). Кривий Ріг: ДЮІ. С. 38-40
   47. Бабенко А. М. Прикордонні регіони України як об’єкт кримінологічного дослідження і стратегічний напрям удосконалення системи запобігання злочинності / Актуальні проблеми кримінального права, процесу, криміналістики та оперативно-розшукової діяльності : тези Всеукр. наук.-практ. конф., (3 берез. 2017 р.) / Держ. прикорд. служба України, Нац. акад. держ. прикорд. служби України ім. Б. Хмельницького. Хмельницький : НАДПСУ, 2017. С. 77- 82 .
   48. Бабенко А.М. Територіально-просторовий аналіз злочинності у населених пунктах Одеської області. Вісник Асоціації кримінального права України. 2017. № 2(9). URL: http://nauka.nlu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/12/11_Babenko.pdf (дата звернення: 11.10.2018).
   49. Бабенко, А. М.. Кримінологічна картографія у вивченні злочинності у великому місті: історія та сучасність [Текст] / Кримінально-правове забезпечення сталого розвитку України в умовах глобалізації : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. 12-13 жовт. 2017 р. / Нац. юрид. ун- т ім. Ярослава Мудрого, НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України, Нац. акад. прокуратури України. Харків : Право, 2017. С. 446-449.
   50. Бабенко А.М. Самогубства, доведення до самогубства, вбивства:кримінологічний вимір та соціальні наслідки/ Фонові для злочинності явища:запобігання та протидія: Зб.тез доп. Всеукр. наук.-практ. конф. (27 квітня 2018 р., м.Харків). – Харків: Харківський нац..ун-т внутр. справ; Кримінологічна асоціація України, 2018. С.13-18 [122 с.]
   51. Бабенко А.М. Кримінологічна оцінка ризиків і загроз у контексті захисту критичної інфраструктури в Україні/ Політика в сфері боротьби зі злочинністю. Становлення та перспективи розвитку державної системи захисту критичної інфраструктури в Україні. Кримінологічна оцінка ризиків і загроз: Зб.тез доп. ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (26 по 27 квітня 2018 року, м.Яремче ). Яремче; Кримінологічна асоціація України. 2018. С.27-31
   52. Бабенко А.М. Кримінологічна оцінка ризиків і загроз у контексті захисту критичної інфраструктури в Україні (регіональний аспект). Міжнародний журнал «Право і суспільство». 2018. №7. С. 25-34
   53. Бабенко А.М., А.А.Смаглій Кримінологічний погляд на зв’язки міграції та злочинності/ Протидія незаконній міграції та торгівлі людьми: Зб.матер ІІ Міжнародного науково-практичного симпозіуму (м. Івано-Франківськ з 16 по 17 березня 2018 року). Ів.Франківськ, 2018.  С.14-16
   54. Бабенко А. М. Сучасний стан та тенденції наркозлочинності, вбивств та самогубств у містах і сільських районах України: кримінологічний вимір та запобігання/ Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ: науковий журнал. 2018. Спеціальний випуск №1 (91) «Протидія наркозлочинності в Україні та у світі: проблеми та шляхи їх вирішення». Д.: Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2018. С. 16–26. [216 с.]
   55. Бабенко А.М. Регіональні особливості злочинності у містах та сільських районах Запорізької, Дніпропетровської та Харківської областей. Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр. / редкол.: В.І. Борисов та ін. Храків: Право, 2018. (0,7 д.а.).
   56. Бабенко А.М. Роль бойової та службової підготовки поліції в системі протидії злочинності у прикордонному регіоні України. Південноукраїнський правничий часопис (Т) № 3/4 2018. С. 3-9
   57. Бабенко А.М. Службова-бойова підготовка в системі професійної освіти майбутніх поліцейських. Південноукраїнський правничий часопис (Т) № 1. 2019. С. 4-10.

75.Кримінологія: підручник/ Головкін Б.М., Голіна В.В., Лисодєд О.В., Бабенко А.М. та ін..; за заг.ред. проф..Б.М.Говкіна. Харків: Право, 2020. 384 с.

76.Батиргареєва В.С., Бабенко А.М. Вплив установ виконання покарань і попереднього ув’язнення на криміногенну ситуацію в Україні. Право України. №2. 2020. С.164-183

   1. Батиргареєва В.С., Бабенко А.М. Аналіз сучасної криміногенної ситуації в Україні як інформаційна модель для розробки стратегії зменшення можливостей вчинення злочинів. Архів кримінології та судових наук. №1. 2020. С.39-54
   2. Бабенко А.М., Федорончук І.В. Втручання у діяльність захисника чи представника особи: кримінологічний і кримінально-процесуальний виміри/Юридичний бюлетень,2020. № 15. С.104-112.
   3. Бабенко А.М.Зв’язок криміногенної ситуації та дислокації міст несвободи. Діджеталізація і безпека; матерали між нар. наук.-практ. конф. (Харків19 листопада). Харків: Право, 2020. С. 77-81.