Електрона бібліотека

 • У  посібнику  «Результати  ініціативи  «Університет,  дружній  до сім’ї»  та  досвід  реалізації ґендерної  політики  українських університетів»  описано  досвід  реалізації  Сумським  державним університетом Всеукраїнського  проекту «Рівні можливості для здобуття професії молодими матерями-студентками у вищих навчальних закладах» та впровадження ініціативи «Університет, дружній до сім’ї». На  основі  узагальнення  результатів  роботи  команди  проекту  в областях  по  проведенню семінарів-тренінгів для різних цільових груп та вивчення досвіду діяльності осередків ґендерної освіти виокремлюються компоненти ґендерної політики університетів та аналізуються шляхи їх упровадження. Особлива  увага  приділяється  комунікаційній  складовій  у  реалізації  ґендерної політики університетів та детально аналізується досвід проведення семінарів-тренінгів в областях як з точки зору вивчення досвіду та  налагодження  комунікацій,  так  і  з  точки  зору виявлення  існуючих проблем та можливих нових напрямків співпраці університетів. Окремо узагальнено досвід роботи Центру підтримки сім’ї Сумського державного університету по  впровадженню  дружніх  до  сім’ї  підходів  як  один  з  напрямів  реалізації ґендерної  політики  в українській  вищій  школі.  Крім  того,  посібник  містить  матеріали,  які висвітлюють  споріднений  досвід інших українських та зарубіжних університетів. Цей посібник адресований керівництву вищих навчальних закладів, науковцям, представникам державної влади та місцевого самоврядування, широкому загалу.

 • У книзі коротко викладається історія включення жінок в діяльність української міліції, їх служба у складі миротворчих місій; подається інформація щодо кількості жінок в поліцейських підрозділах іноземних держав; розкривається сутність та зміст сучасної ґендерної політики на національному та міжнародному рівнях; наводяться витяги з міжнародних документів щодо забезпечення прав жінок та гендерної рівності, українських національних  документів в цій сфері; представлена діяльність Міністерства внутрішніх справ України щодо формування гендерної політики. Видання призначається для працівників органів внутрішніх справ, викладачів вищих навчальних закладів  системи  МВС,  курсантів  та  студентів,  а також широкого кола читачів, які цікавляться проблемами ґендерного розвитку суспільства та поліцейської діяльності.

 • Дане видання являє собою соціологічне опитування, яке було проведено в кінці 2009 – на початку 2010 рр. Для того щоб привернути увагу до проблеми, виміряти розповсюдженість явища насильства в сім’ї та розробити ефективні інструменти  запобігання  цьому  явищу, потрібна відповідна статистична база. Саме тому дане соціологічне дослідження, основою якого стало опитування населення,  на думку авторів, сприятиме кращому вивченню проблеми та дасть можливість відповідним державним органам розробити інструменти протидії цьому ганебному явищу.

 • Моніторинг  ґендерних  аспектів  освіти  ще  раз  підтвердив,  що  розвиток  ґендерної освіти є невід’ємним компонентом побудови демократичного толерантного  суспільства. Незважаючи  на  певні  досягнення  в  цій  галузі,  ще  залишається багато невирішених проблем. Наразі Україна створила сприятливі умови для впровадження ґендерної проблематики в систему освіти на національному та регіональному рівні: відбувається оновлення стандартів та програм освіти; суспільство поступово стає ґендерно чутливим, усвідомлюючи ґендерні проблеми і потребу їх вирішувати. За результатами проведеного дослідження були зроблені слушні висновки.

 • Підготовлено до дня ґендерної грамотності, який проводився 10 вересня 2007 року в рамках  Року ґендерної рівності.

 • У посібнику на конкретних прикладах розглянуто весь спектр типових журналістських помилок, пов’язаних із ґендерними аспектами й вельми поширених у практиці вітчизняних ма-медіа. Цей посібник буде корисним як для студентів, що тільки-но почали вивчати журналістику, так і для досвічених журналістів-практиків, передусім із друкованих видань та інтернет-ЗМІ.

 • Це видання ставить собі за мету надати поняття, які увійшли в сучасну суспільно-політичну лексику, але інколи по-різному сприймаються й по-різному інтерпретуються у мові науковців, політичних діячів та активістів громадських структур. Передбачає розширення ґендерного мислення, переоцінку й усвідомлення цінностей сучасності з урахуванням ґендерного підходу до них та активізацію ґендерної діяльності з метою прискорення процесу оновлення та реформування суспільства.

 • У даному виданні представлені концептуальні засади ґендерної експертизи українського законодавства. Разом з тим у ньому зосереджена увага на ґендерному аналізі ряду галузей законодавства України: конституційного, соціального, трудового, медичного, освітянського, сімейного, житлового та міжнародного. Автори висловили ставлення до ґендерної і правової ситуації в Україні і визначили основні напрями щодо ґендерного вдосконалення чинного законодавства та новотворення з проблем ґендерного права. Видання розраховане на спеціалістів з питань юриспруденції, політології, ґендерної проблематики, а також на працівників державних і громадських структур та широке коло читачів, які цікавляться проблемами ґендерної рівності та паритетної демократії.

 • Вперше зроблене спробу обґрунтувати сутність, важливість та необхідність проведення ґендерної експертизи українського законодавства, розкрити її методологічні підходи та методичні засади, окреслити науковий інструментарій. Дається загальний аналіз спрямування ґендерної експертизи, визначається комплекс відповідних дій можливого ґендерного перетворення і новотворення в законодавстві. При цьому враховується європейський та міжнародний досвід. Видання розраховане на працівників державних органів, громадські організації, широкі кола науковців з питань юриспруденції, політології, ґендерної проблематики, юридичну громадськість і всіх, хто цікавиться політико-правовими та ґендерними проблемами.

 • У  підручнику  розкрито  головні  засади  ґендерної  політики  в системі  державного  управління. Проаналізовано зарубіжне законодавство про забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків. Визначено світові тенденції розвитку ґендерної політики, висвітлено ґендерні стратегії.  Розраховано на слухачів спеціальностей освітньої галузі «Державне управління».

 • У навчально-методичному посібнику розкрито основи формування і реалізації ґендерної політики в системі  управління  освітою.  Проаналізовано  теоретичні  основи  ґендерної  рівності,  розкрито галузеві аспекти запровадження ґендерного паритету в управлінні. Визначено особливості впливу ґендерної  політики  на  результативність  управління  якістю  освіти,  запропоновано  підходи  щодо співпраці держави і громадськості у процесі реалізації ґендерної політики в управлінні освітою. Розраховано  на  слухачів  спеціальностей  освітньої  галузі  «Державне  управління»,  «Державне управлінні у сфері освіти».

 • Автори дослідження мали на меті виявлення та аналіз нагальних ґендерних проблем, наявних в українському суспільстві, та розроблення окремих рекомендацій з їх розв’язання.

 • У  колективній  монографії  представлено  результати  соціологічного  дослідження  ґендерних стереотипів  та  ґендерних  проблем  українського  суспільства.  Висвітлені  експертні  оцінки розвитку  засад  ґендерної  політики  в  країні,  результати  опитування  громадської  думки  щодо характеру ґендерних відносин у різних сферах суспільного життя, а також результати контент-аналізу матеріалів у друкованих ЗМІ під ґендерним кутом зору. Показані чинники, що впливають на  ґендерні  стереотипи  та  ставлення  до  ґендерної  проблематики  в  сучасному  українському суспільстві, а також особливості прояву ґендерної асиметрії в різних соціальних сферах. Рекомендовано  тим,  хто  приймає  рішення  з  питань  утвердження  ґендерної  рівності  в  Україні, фахівцям державних та громадських організацій, координаторам і менеджерам міжнародних та національних програм, широкому колу громадськості.

 • Дане видання присвячене надзвичайно важливій та актуальній проблемі – розвиткові ґендерних відносин та формуванню політики рівних прав і можливостей жінок і чоловіків в Україні. Автори переконливо доводять, що впровадження ґендерного підходу є не лише питанням дотримання прав людини та соціальної справедливості, воно є необхідним для забезпечення рівноправного і стійкого людського розвитку, більшої ефективності державного управління, створення умов для самореалізації особистості.

 • Посібник пропонує ознайомитися з принципом рівності та недискримінації, основними положеннями національного антидискримінаційного законодавства та їх тлумаченням у контексті міжнародного і європейського права. Він також пропонує огляд інструментів, проілюстрованих як закордонними, так і вітчизняними кращими практиками, які органи державної влади та місцевого самоврядування могли б використовувати для уникнення, запобігання та протидії дискримінації, а також забезпечення справжньої рівності для різних соціальних груп в рамках плануванні та здійсненні своєї діяльності, наданні адміністративних чи інших послуг тощо. Адже уникати та запобігати дискримінації значно простіше й ефективніше, ніж працювати з її негативними наслідками.

 • Видання присвячене ґендерній експертизі конституційного законодавства України. З позиції принципу рівності прав і свобод жінки та чоловіка розглядаються положення Конституції України, законодавства про вибори, громадянство, політичні партії та об’єднання громадян. Автором охарактеризовані національні організаційно-правові механізми забезпечення рівності прав, свобод та обов’язків жінки і чоловіка. Видання розраховане на спеціалістів із питань юриспруденції, політології, ґендерної проблематики, народних депутатів України, а також на широке коло читачів, які цікавляться проблемами захисту прав людини та ґендерної рівності.

fourdomгрыжа пищевода