• Українська
 • English
×

Всеукраїнська науково-практична конференція «ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ПОЛІЦЕЙСЬКИХ В УКРАЇНІ: МЕТОДОЛОГІЯ, ТЕОРІЯ, ПРАКТИКА»

Місце: м.Херсон, вул. Фонвізіна 1
Час: 9.30
25 / 05 / 2018

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас до участі в роботі

Всеукраїнської науково-практичної  конференції

«ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ПОЛІЦЕЙСЬКИХ В УКРАЇНІ: МЕТОДОЛОГІЯ, ТЕОРІЯ, ПРАКТИКА»

(25 травня 2018 року)

Інформаційний лист

Напрями роботи конференції:

 1. Підготовка поліцейських в Україні як професійна, психологічна та науково-педагогічна проблема.
 2. Концепція, система та принципи професійної підготовки поліцейських в Україні.
 3. Сучасний стан та перспективи розробки теорії та методики професійної підготовки поліцейських в Україні.
 4. Психолого-педагогічне забезпечення якості та ефективності професійної підготовки поліцейських в Україні.
 5. Упровадження в навчальних закладах МВС України інноваційних форм, технологій та засобів професійної підготовки працівників поліції.
 6. Актуальні проблеми набуття поліцейськими практичного досвіду, необхідного для правоохоронної діяльності.
 7. Підвищення педагогічної культури та майстерності викладачів як важлива умова успішної професійної підготовки поліцейських в Україні.

 

Місце та порядок проведення конференції:

Херсонський факультет Одеського державного університету внутрішніх справ (73034, м.Херсон, вул.Фонвізіна 1, тел. чергової частини – (050) 78-38-781)

Робочі мови конференції: українська, англійська, російська.

Порядок роботи конференції:

 

09.30 – 10.30 Реєстрація учасників
10.30 – 12.30 Пленарне засідання
12.30 – 13.30 Перерва на обід
13.30 – 16.00 Робота секцій за напрямами
16.00 – 17.00 Підбиття підсумків конференції

 

Організаційний внесок за участь у конференції становить 150 грн. (програма конференції, інші організаційні витрати на проведення конференції). Матеріали конференції будуть надруковані у фаховому виданні Університету та науково-педагогічному віснику, який зареєстровано  у міжнародній наукометричній базі.

Оргвнесок та оплата публікацій здійснюється під час реєстрації учасників конференції.

Для участі у науково-практичній конференції необхідно до 30 квітня 2018 року подати на e-mail  заступника голови оргкомітету конференції  професора Бутенка В.Г. (ButenkoVG@online.ua):

 1. Заявку учасника конференції (форма 1)
 2. Електронний варіант статті (форма 2).
 3. Рекомендацію наукового керівника (для осіб без наукового ступеня).

Усі витрати, пов’язані з участю у конференції (проїзд, проживання, харчування), здійснюються за рахунок учасників або за рахунок сторони, яка відряджає. Пересилання матеріалів конференції здійснюватиметься за рахунок одержувача на зазначене у заявці відділення «Нової пошти».

Вимоги до оформлення статті:

 1. Матеріали подаються у форматі Microsoft Word обсягом 7 – 12 сторінок.
 2. Розміри полів: ліве – 30 мм, праве – 10 мм, верхнє та нижнє – 20 мм. Шрифт – Times New Roman – 14, інтервал – 1,5. Відступ абзацу – 1,25.
 3. Ім’я та прізвище автора розміщуються у правій половині аркуша, а в лівому верхньому куті вказується УДК; через інтервал великими літерами по центру подається назва статті; шрифт напівжирний.
 4. На наступному рядку обов’язково додається прізвище, ініціали автора, назва статті, анотації та ключові слова (8–10) українською, російською, англійською мовами перед статтею.

В анотаціях згідно з вимогами міжнародних наукометричних баз необхідно відобразити такі елементи: мета статті, метод або методологія дослідження, результати дослідження, практичне значення дослідження, висновки та перспективи подальших наукових розвідок (8–10 рядків українською та російською мовами і 30 рядків англійською мовою 14 кеглем, через 1,0 інтервал, курсивом).

 1. Зміст статті викладається за планом: постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із науковими (практичними) завданнями; актуальність; аналіз останніх досліджень та публікацій, у яких започатковано розв’язання досліджуваної автором проблеми; виокремлення нерозв’язаних раніше питань загальної проблеми, яким присвячено статтю; формулювання мети; виклад основного матеріалу з відповідним обґрунтуванням отриманих наукових результатів, висновки і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі.

Означені елементи повинні бути стилістично представлені в тексті без графічного виділення за винятком компонента – мета статті.

 1. Для посилань на джерело цитування використовувати квадратні дужки [3, с. 7].
 2. Прізвища та ініціали по тексту з’єднувати нерозривно (одночасним натискуванням клавіш Shift+Ctrl+Пробіл) при включеній кнопці «Недруковані знаки», розташованій на панелі інструментів «Стандартна».
 3. Ілюстративний матеріал виділяти курсивом. Таблиці та рисунки повинні бути підписані та пронумеровані, а всі елементи згруповані в один об’єкт. Обсяг має становити не більше 0,25: загального обсягу тексту публікації. Таблиці створювати у форматі Word. Рисунки – у форматі BMP.
 4. Список літератури (від 5-ти до 10-ти джерел) в алфавітному порядку оформлювати згідно з державним стандартом.

Редакційна рада залишає за собою право редагувати текст. Статті, які не відповідають висунутим вимогам, відхилятимуться та не повертатимуться.

З питань участі в конференції звертатися до Бутенка Володимира Григоровича, член-кореспондента Національної академії педагогічних наук України, доктора педагогічних наук, професора Херсонського факультету ОДУВС.  Моб. тел.: 097-914-88-22; e-mail: ButenkoVG@online.ua.

 

Перейти до вмісту