• Українська
 • English
×

«Кримінально-правові та кримінологічні аспекти протидії злочинності»

Місце: м. Одеса, вул. Успенська, 1
Час: 10.00
24 / 11 / 2017

ІНФОРМАЦІЙНА СТОРІНКА

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції «Кримінально-правові та кримінологічні аспекти протидії злочинності», яка відбудеться 24 листопада 2017 року в Одеському державному університеті внутрішніх справ.

До участі у конференції запрошуються науковці, аспіранти, магістри, курсанти (студенти) та практичні працівники, які здійснюють науковий пошук за напрямами роботи конференції.

Робочі мови конференції:

 • українська;
 • російська.

НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

 1. Проблеми законотворчості: шляхи удосконалення.
 2. Застосування норм кримінального законодавства у механізмі протидії злочинності.
 3. Запобігання злочинності в Україні: науково-теоретичні та практичні проблеми.
 4. Реформування пенітенціарної системи в сучасних умовах.
 5. Новітні підходи щодо запобіжної діяльності: сучасний стан та зарубіжний досвід.

ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ

Для участі у роботі конференції просимо до _10 листопада 2017 р. надіслати на адресу електронної пошти оргкомітету:

 • заповнену за зразком заявку на участь у конференції;
 • тези доповіді (вимоги до оформлення тез доповіді додаються);

Файли (у форматі *.doc) повинні відповідати прізвищу доповідача із вказівкою для заявки – Заявка, для тез – Тези. Наприклад: Іванов_Заявка, Іванов_Тези.

ВИМОГИ ДО ПУБЛІКАЦІЙ:

– назва секції (напряму) відповідно до переліку (шрифт Times New Roman, кегель 14, праворуч);

– назва доповіді посередині рядка великими літерами, без крапки; шрифт Times New Roman, кегель 14, жирний;

– нижче, через один інтервал, праворуч – прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання, посада, повна назва установи, де навчається або працює автор, відомості про наукового керівника (для осіб, які не мають наукового ступеня); шрифт Times New Roman, кегель 14;

– через один інтервал – текст тез, який повинен відповідати таким вимогам: формат А4 (210×297), орієнтація книжкова, поля: верхнє, нижнє, ліве, праве – 2 см, шрифт Times New Roman, кегель 14, міжрядковий інтервал 1,5; вирівнювання тексту – по ширині; абзацний виступ – 1,25 см;

– список використаних джерел (без повторів) оформляється в кінці тексту. У тексті посилання позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [7, с. 16];

– загальний обсяг тексту – до 5-ти сторінок зі списком використаних джерел.

Оргкомітет конференції залишає за собою право відхиляти матеріали, які не відповідають напряму конференції та вимогам щодо їх оформлення.

Усі цитати автор зобов’язаний звірити з першоджерелами, редакційна колегія не перевіряє фактичний матеріал, редагуються лише граматичні та пунктуаційні помилки.

Усі витрати, пов’язані з участю у конференції, придбанням матеріалів, здійснюються за рахунок учасника конференції або сторони, що відряджає.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

ПОШТОВА АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ:

65014, м. Одеса, вул. Успенська, 1, Одеський державний університет внутрішніх справ.

ЕЛЕКТРОННА АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ:

kafkpoduvs4a@ukr.net

ТЕЛЕФОНИ ДЛЯ ДОВІДОК:

 1. 093-100-94-63 – Гритенко Оксана Анатоліївна, завідувач кафедри кримінального права та кримінології, майор поліції, к.ю.н., доцент;
 2. 067-727-57-31; 050-535-86-32 – Конопельский Віктор Ярославович, професор кафедри кримінального права та кримінології, д.ю.н., доцент;
 3. 066-913-70-65; 096-628-71-62 – Кулик Людмила Миколаївна, доцент кафедри кримінального права та кримінології, к.ю.н., доцент;
 4. 063-267-13-73 – Луріс Вікторія Геннадіївна, викладач кафедри кримінального права та кримінології.

 

Перейти до вмісту